Đối ngoại
Danh mục
Giáo dục & Đào tạo văn hóa nghệ thuật trong thời kỳ hội nhập và phát triển
<div align="center"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><strong>GI&Aacute;O DỤC &amp; Đ&Agrave;O TẠO VĂN HO&Aacute; - NGHỆ THUẬT<br />TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP V&Agrave; PH&Aacute;T TRIỂN</strong></span></div> <div align="center">&nbsp;</div> <div align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"> Văn ho&aacute; - Nghệ thuật, với tư c&aacute;ch l&agrave; một h&igrave;nh th&aacute;i &yacute; thức x&atilde; hội đặc trưng, chỉ xuất hiện v&agrave; ph&aacute;t triển trong đời sống x&atilde; hội của con người, cho con người v&agrave; v&igrave; con người</span><br /><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Văn ho&aacute; - Nghệ thuật, bao gồm to&agrave;n bộ những hoạt động s&aacute;ng tạo của con người nhằm tạo ra một hiện thực thứ hai b&ecirc;n cạnh hiện thực đ&atilde; c&oacute; của thế giới tự nhi&ecirc;n của con người đang sống. V&agrave; như thế, Văn ho&aacute; - Nghệ thuật ch&iacute;nh l&agrave; sự phản &aacute;nh c&aacute;c kh&aacute;t vọng nhận thức, kh&aacute;m ph&aacute; thế giới hiện thực kh&aacute;ch quan kh&ocirc;ng ngo&agrave;i mục đ&iacute;ch l&agrave;m cho c&aacute;i thế giới hiện thực ấy ng&agrave;y c&agrave;ng đầy đủ hơn, tốt đẹp hơn, cao cả hơn...</span><br /><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gi&aacute;o dục - đ&agrave;o tạo Văn ho&aacute; - Nghệ thuật xuất hiện từ trong l&ograve;ng đời sống x&atilde; hội v&agrave; được thực h&agrave;nh một c&aacute;ch hồn nhi&ecirc;n như một thứ kỹ năng sinh tồn ngay từ thuở sơ khai của x&atilde; hội lo&agrave;i người. Việc ph&acirc;n chia giai cấp dẫn đến sự xuất hiện của Nh&agrave; nước th&igrave; cũng ra đời c&aacute;c quy chế về đ&agrave;o tạo, gi&aacute;o dục, giảng dạy với hệ thống trường sở, hệ thống gi&aacute;o tr&igrave;nh, c&aacute;c quy tr&igrave;nh sư phạm cũng như h&agrave;ng loạt c&aacute;c quy chế về thi cử, tuyển dụng, bổ nhiệm... Đ&agrave;o tạo, gi&aacute;o dục Văn ho&aacute; - Nghệ thuật trở th&agrave;nh một bộ phận của kiến tr&uacute;c thượng tầng, được sử dụng như một c&ocirc;ng cụ điều h&agrave;nh v&agrave; quản l&yacute; x&atilde; hội. V&agrave; gi&aacute;o dục - đ&agrave;o tạo ch&iacute;nh l&agrave; động lực t&iacute;ch cực kh&ocirc;ng thể thiếu được, th&uacute;c đẩy sự ph&aacute;t triển v&agrave; tiến bộ của x&atilde; hội lo&agrave;i người.</span><br /><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đ&agrave;o tạo, gi&aacute;o dục Văn ho&aacute; - Nghệ thuật vốn l&agrave; một loại h&igrave;nh đ&agrave;o tạo đặc th&ugrave;. Đ&oacute; l&agrave; một qu&aacute; tr&igrave;nh thực h&agrave;nh c&ocirc;ng việc giảng dạy v&agrave; học tập một loại kiến thức đặc biệt, một loại kỹ năng lao động đặc biệt chứ kh&ocirc;ng th&ocirc;ng dụng, phổ cập như c&aacute;c loại kiến thức tự nhi&ecirc;n, x&atilde; hội th&ocirc;ng thường kh&aacute;c. N&oacute; vừa mang chức năng x&atilde; hội về phương diện nghề nghiệp : dạy v&agrave; học một loại kiến thức v&agrave; kỹ năng đặc biệt. N&oacute; lại vừa mang chức năng t&acirc;m sinh l&yacute; đặc th&ugrave; khi ti&ecirc;u ch&iacute; về năng khiếu bẩm sinh được đặt l&ecirc;n h&agrave;ng đầu. Ta vẫn quen d&ugrave;ng thuật ngữ thi&ecirc;n t&agrave;i, thần đồng để chỉ những con người xuất ch&uacute;ng, kiệt xuất tr&ecirc;n lĩnh vực n&agrave;y l&agrave; v&igrave; vậy.</span><br /><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Từ sau c&aacute;ch mạng th&aacute;ng t&aacute;m năm 1945 với sự ra đời của Nh&agrave; nước Việt Nam d&acirc;n chủ cộng ho&agrave;, c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục đ&agrave;o tạo Văn ho&aacute; - Nghệ thuật đ&atilde; bước v&agrave;o một trang sử mới v&agrave; trở th&agrave;nh một bộ phận của nền gi&aacute;o dục c&aacute;ch mạng với tư c&aacute;ch l&agrave; một c&ocirc;ng cụ của nền chuy&ecirc;n ch&iacute;nh v&ocirc; sản, một vũ kh&iacute; sắc b&eacute;n của nền Văn ho&aacute; - Văn nghệ c&aacute;ch mạng tr&ecirc;n mặt trận Văn ho&aacute; tư tưởng do Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước ta l&atilde;nh đạo.</span><br /><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; N&oacute;i một c&aacute;ch kh&aacute;c, cụ thể hơn, gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo Văn ho&aacute; - Nghệ thuật ng&agrave;y nay l&agrave; một bộ phận của nền gi&aacute;o dục to&agrave;n d&acirc;n dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam v&agrave; Nh&agrave; nước x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam. Gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo Văn ho&aacute; - Nghệ thuật phải đặt dưới sự quản l&yacute; Nh&agrave; nước về nội dung, chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo, về mục ti&ecirc;u đ&agrave;o tạo c&ugrave;ng những quy tr&igrave;nh, quy chế về gi&aacute;o dục, đ&agrave;o tạo n&oacute;i chung ...</span><br /><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&ugrave;ng với những th&agrave;nh tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực kinh tế - x&atilde; hội, những năm qua c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục đ&agrave;o tạo Văn ho&aacute; - Nghệ thuật cũng đ&atilde; gi&agrave;nh được những th&agrave;nh tựu to lớn rất đ&aacute;ng tự h&agrave;o. Tuy nhi&ecirc;n, trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới, đang rất cần c&oacute; sự chuyển m&igrave;nh vượt bậc để c&ugrave;ng với to&agrave;n Đảng v&agrave; to&agrave;n d&acirc;n thực hiện thắng lợi mục ti&ecirc;u "x&acirc;y dựng nền văn ho&aacute; Việt Nam ti&ecirc;n tiến, đậm đ&agrave; bản sắc d&acirc;n tộc"</span><br /><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Quy luật của nền kinh tế thị trường l&agrave; quy luật gi&aacute; trị. Sản phẩm s&aacute;ng tạo Văn ho&aacute; - Nghệ thuật cũng được coi l&agrave; một sản phẩm h&agrave;ng ho&aacute; ở dạng đặc th&ugrave;, người sản xuất ra n&oacute; đương nhi&ecirc;n cũng l&agrave; những th&agrave;nh phần lao động đặc th&ugrave;. Điều quan trọng quyết định đến gi&aacute; trị sản phẩm ch&iacute;nh l&agrave; chất lượng, để đạt điều đ&oacute;, rất cần c&oacute; t&agrave;i năng, năng lực s&aacute;ng tạo thực sự. V&agrave; đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; th&aacute;ch thức đối với tất cả c&aacute;c cơ sở đ&agrave;o tạo Văn ho&aacute; - Nghệ thuật chuy&ecirc;n nghiệp tr&ecirc;n cả nước nhằm cung cấp cho x&atilde; hội đội ngũ những c&aacute;n bộ Văn ho&aacute;, những nghệ sĩ t&agrave;i giỏi hoạt động tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực, kh&ocirc;ng chỉ cho hiện tại m&agrave; c&ograve;n cho cả tương lai l&acirc;u d&agrave;i.</span><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;</span><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nhằm n&acirc;ng cao chất lượng đ&agrave;o tạo Văn ho&aacute; - Nghệ thuật trong xu thế hội nhập v&agrave; ph&aacute;t triển ch&uacute;ng t&ocirc;i đi đến một số kết luận tập trung v&agrave;o những vấn đề chủ yếu sau đ&acirc;y :</span><br /><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Cần x&aacute;c định r&otilde; y&ecirc;u cầu trọng t&acirc;m trong đ&agrave;o tạo Văn ho&aacute; - Nghệ thuật l&agrave; đ&agrave;o tạo đạt chuẩn v&agrave; đ&agrave;o tạo gắn với nhu cầu x&atilde; hội.</span><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Đẩy mạnh việc đổi mới chương tr&igrave;nh, nội dung v&agrave; phương ph&aacute;p gi&aacute;o dục đ&aacute;p ứng những đ&ograve;i hỏi của x&atilde; hội qua từng thời kỳ.</span><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. Ph&aacute;t triển v&agrave; ứng dụng rộng r&atilde;i hệ thống c&aacute;c c&ocirc;ng cụ phục vụ đổi mới phương ph&aacute;p dạy học, đổi mới kiểm tra đ&aacute;nh gi&aacute;. Ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin trong c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; đ&agrave;o tạo.</span><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. Đẩy mạnh gi&aacute;o dục to&agrave;n diện, ch&uacute; trọng gi&aacute;o dục đạo đức, lối sống, gi&aacute;o dục nghề nghiệp v&agrave; gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật.</span><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. X&acirc;y dựng kế hoạch, lộ tr&igrave;nh, chuẩn bị c&aacute;c điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ c&aacute;n bộ, giảng vi&ecirc;n, t&agrave;i liệu học tập để chuyển sang đ&agrave;o tạo theo học chế t&iacute;n chỉ.</span><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghi&ecirc;n cứu khoa học trong lĩnh vực sư phạm, Văn ho&aacute; - Nghệ thuật đặc th&ugrave;, trong đ&oacute; cần gắn chặt nghi&ecirc;n cứu khoa học với đ&agrave;o tạo, với c&aacute;c đơn vị biểu diễn nghệ thuật, c&aacute;c cơ sở đ&agrave;o tạo.</span><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7. Ph&aacute;t triển hệ thống kiểm định chất lượng, đổi mới c&ocirc;ng t&aacute;c thi, kiểm tra đ&aacute;nh gi&aacute; theo y&ecirc;u cầu phản &aacute;nh đ&uacute;ng chất lượng gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo.</span><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8. Đổi mới thực sự c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức c&aacute;n bộ nhằm mục ti&ecirc;u tuyển chọn được những người giỏi, với cơ cấu hợp l&yacute;, sử dụng ph&aacute;t huy được t&agrave;i năng của họ theo một quy tr&igrave;nh tuyển chọn kh&aacute;ch quan, khoa học, tăng cưởng mở rộng quan hệ, hợp t&aacute;c li&ecirc;n kết đ&agrave;o tạo, nghi&ecirc;n cứu khoa học với c&aacute;c trường, c&aacute;c đơn vị Văn ho&aacute; - Nghệ thuật c&oacute; thế mạnh trong nước v&agrave; quốc tế.</span><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9. C&aacute;c yếu tố phục vụ đ&agrave;o tạo to&agrave;n diện cần được quan t&acirc;m th&iacute;ch đ&aacute;ng, x&acirc;y dựng cơ sở vật chất nh&agrave; trường theo hướng chuẩn ho&aacute;, hiện đại ho&aacute; v&agrave; đồng bộ.</span><br /><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Văn ho&aacute; - Nghệ thuật vốn l&agrave; lĩnh vực v&ocirc; c&ugrave;ng nhạy cảm của đời sống x&atilde; hội, l&agrave; vũ kh&iacute; sắc b&eacute;n tr&ecirc;n mặt trận tư tưởng văn ho&aacute; trong sự nghiệp c&aacute;ch mạng do Đảng ta l&atilde;nh đạo. Văn ho&aacute; l&agrave; cốt c&aacute;ch d&acirc;n tộc, l&agrave; nh&acirc;n phẩm của mỗi con người, trong đ&oacute;, dưới h&igrave;nh thức nghệ thuật, Văn ho&aacute; c&agrave;ng gần gũi hơn, giản dị hơn nhưng cũng nh&acirc;n văn, nh&acirc;n bản hơn. Đ&oacute; cũng ch&iacute;nh l&agrave; sức mạnh. Sức mạnh v&ocirc; h&igrave;nh của nghệ thuật đ&atilde; được tổng kết từ thuở khai thi&ecirc;n lập địa. X&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển một nền Văn ho&aacute; Việt Nam ti&ecirc;n tiến, đậm đ&agrave; bản sắc d&acirc;n tộc ch&iacute;nh l&agrave; trang bị cho d&acirc;n tộc, cho đất nước một tiềm lực tinh thần v&ocirc; gi&aacute;, một sức mạnh tinh thần v&ocirc; song trong xu thế hội nhập v&agrave; ph&aacute;t triển đầy biến động nhưng cũng đầy hứa hẹn vinh quang./.</span></div>
Số lượt đọc: 1311 Ngày xuất bản: 10/19/2015 9:56:00 AM Quay trở lại