Đối ngoại
Danh mục
Xây dựng lực lượng cán bộ văn hóa-nghệ thuật của thủ đo Hà Nội trong thời kỳ mới
<div align="center"><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">X&Acirc;Y DỰNG LỰC LƯỢNG C&Aacute;N BỘ VĂN HO&Aacute; - NGHỆ THUẬT</span><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">CỦA THỦ Đ&Ocirc; H&Agrave; NỘI TRONG THỜI KỲ MỚI</span></strong></div> <p><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trong suốt chiều d&agrave;i lịch sử gần một ng&agrave;n năm x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển của m&igrave;nh, Thăng Long - Đ&ocirc;ng Đ&ocirc; - H&agrave; Nội đ&atilde; trở th&agrave;nh trung t&acirc;m ch&iacute;nh trị, kinh t&ecirc;, x&atilde; hội v&agrave; văn ho&aacute; của nhiều triều đại phong kiến Việt Nam trước đ&acirc;y, v&agrave; ng&agrave;y nay của nh&agrave; nước Cộng ho&agrave; x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam. D&ugrave; đ&atilde; c&oacute; một thời gian, cơ quan đầu n&atilde;o của bộ m&aacute;y nh&agrave; nước phong kiến được đặt ở Huế, song vị tr&iacute; đặc biệt của H&agrave; Nội trong đời sống văn ho&aacute; - nghệ thuật cả nước vẫn kh&ocirc;ng hề thay đổi. Từ sau ng&agrave;y c&aacute;ch mạng th&aacute;ng 8/1945 th&agrave;nh c&ocirc;ng, H&agrave; Nội trở th&agrave;nh thủ đ&ocirc; của cả nước Việt Nam d&acirc;n chủ cộng ho&agrave;, trở th&agrave;nh tr&aacute;i tim của cả nước, đội ngũ văn nghệ sĩ, tr&iacute; thức Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa đ&atilde; kế thừa v&agrave; ph&aacute;t huy những truyền thống của một mảnh đất trung t&acirc;m ph&aacute;t t&iacute;ch ra nền văn minh s&ocirc;ng Hồng - nền văn minh Lạc Việt vốn đ&atilde; được nhiều thế hệ tiền bối x&acirc;y đắp n&ecirc;n với t&ecirc;n gọi h&agrave;m chứa sự k&iacute;nh trọng v&agrave; th&aacute;n phục của nh&acirc;n d&acirc;n cả nước : &ldquo;Sĩ phu Bắc h&agrave;&rdquo;, để l&agrave;m n&ecirc;n những gi&aacute; trị văn ho&aacute; - nghệ thuật Việt Nam mới mang &yacute; nghĩa v&agrave; tầm v&oacute;c thời đại.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; H&agrave; Nội, nơi c&oacute; trung ương Đảng, Ch&iacute;nh phủ v&agrave; B&aacute;c Hồ, kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; h&igrave;nh ảnh, biểu tượng của một nước Việt Nam mới - nước Việt Nam thời đại Hồ Ch&iacute; Minh - trong đời sống t&acirc;m thức Việt Nam hiện đại m&agrave; đời sống ch&iacute;nh trị, văn ho&aacute;, kinh tế, x&atilde; hội trong đ&oacute; c&oacute; đời sống văn ho&aacute; - nghệ thuật, thủ đ&ocirc; c&ograve;n c&oacute; &yacute; nghĩa điều tiết, dẫn dắt v&agrave; định hướng tới to&agrave;n bộ mọi mặt của đời sống x&atilde; hội đất nước. Vai tr&ograve;, vị tr&iacute; v&agrave; tầm v&oacute;c của thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội tr&ecirc;n lĩnh vực đời sống văn ho&aacute; - nghệ thuật c&ograve;n được biểu hiện ở sự tập trung c&aacute;c cơ quan đầu ng&agrave;nh về hoạt động tr&ecirc;n lĩnh vực văn ho&aacute; - nghệ thuật của cả nước. Đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c đo&agrave;n nghệ thuật trung ương v&agrave; địa phương, c&aacute;c thiết chế văn ho&aacute;: Nh&agrave; h&aacute;t, Rạp chiếu b&oacute;ng, c&aacute;c nh&agrave; văn ho&aacute;, c&aacute;c khu c&ocirc;ng vi&ecirc;n&hellip;, c&aacute;c trường đ&agrave;o tạo nghệ thuật chuy&ecirc;n nghiệp, c&aacute;c cơ quan ấn lo&aacute;t, ng&ocirc;n luận của trung ương v&agrave; H&agrave; Nội, c&aacute;c cơ quan th&ocirc;ng tin - tuy&ecirc;n truyền, c&aacute;c trường đại học v&agrave; cao đẳng&hellip; B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, những ưu thế về mặt bằng d&acirc;n tr&iacute;, về đời sống kinh tế v&agrave; văn ho&aacute; của thủ đ&ocirc; đang dần được n&acirc;ng cao, đặc biệt trong những năm gần đ&acirc;y th&igrave; nhu cầu về đời sống văn ho&aacute; - nghệ thuật của người d&acirc;n thủ đ&ocirc; cũng được n&acirc;ng cao một c&aacute;ch đ&aacute;ng kể. C&ugrave;ng với sự đa dạng về c&aacute;c th&agrave;nh phần kinh tế, cơ chế tại trường cũng đồng thời tạo ra sự đa dạng về c&aacute;c chủ thể s&aacute;ng tạo cũng như thưởng thức nghệ thuật. Điều đ&oacute; cũng c&oacute; nghĩa sự phức tạp đặt ra cho c&ocirc;ng t&aacute;c điều h&agrave;nh, quản l&yacute;, định hướng đối với sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển của nền văn ho&aacute; - nghệ thuật x&atilde; hội chủ nghĩa tr&ecirc;n địa b&agrave;n cả nước n&oacute;i chung, v&agrave; tại thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội n&oacute;i ri&ecirc;ng, những đ&ograve;i hỏi mới, những yếu cầu mới v&ocirc; c&ugrave;ng nặng nề v&agrave; thực sự kh&ocirc;ng hề đơn giản.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội, với vị tr&iacute; của m&igrave;nh trong qu&aacute; khứ cũng như trong hiện tại, trước cơ hội cũng như th&aacute;ch thức mới đặt ra trong qu&aacute; tr&igrave;nh mở cửa, giao lưu v&agrave; hội nhập, đang tiếp tục mang tr&ecirc;n vai m&igrave;nh những trọng tr&aacute;ch hết sức nặng nề m&agrave; cũng hết sức vẻ vang để ho&agrave;n th&agrave;nh sứ mạng l&agrave; trung t&acirc;m h&agrave;ng đầu v&agrave; đứng đầu của cả nước trong sự nghiệp x&acirc;y dựng nền văn ho&aacute; Việt Nam ti&ecirc;n tiến, đậm đ&agrave; bản sắc d&acirc;n tộc.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Văn ho&aacute; - nghệ thuật chỉ sinh ra trong đời sống của x&atilde; hội lo&agrave;i người, do con người, cho con người v&agrave; v&igrave; con người. T&iacute;nh chất đặc th&ugrave; của lao động nghệ thuật cũng chỉ d&agrave;nh cho những lực lượng lao động đặc biệt dựa tr&ecirc;n c&aacute;c tố chất bẩm sinh về năng khiếu, về cấu tạo h&igrave;nh thể, về một phương thức v&agrave; chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo đăc th&ugrave; kh&ocirc;ng giống nhiều ng&agrave;nh khoa học tự nhi&ecirc;n hay x&atilde; hội kh&aacute;c n&oacute;i chung.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; X&acirc;y dựng lực lượng c&aacute;n bộ hoạt động tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực văn ho&aacute; - nghệ thuật kh&ocirc;ng chỉ nằm trong chiến lược về con người n&oacute;i chung của Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước ta cũng như của c&aacute;c cấp ch&iacute;nh quyền chức năng th&agrave;nh phố H&agrave; Nội n&oacute;i ri&ecirc;ng trong giai đoạn đổi mới hiện nay, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; một vấn đề kh&aacute; mới mẻ thuộc về quan điểm, quan niệm cần được l&agrave;m s&aacute;ng tỏ.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khi thực hiện đổi mới, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, x&aacute;c lập quan hệ kinh tế thị trường c&oacute; sự điều tiết - quản l&yacute; của nh&agrave; nước x&atilde; hội chủ nghĩa, tức l&agrave; ch&uacute;ng ta chấp nhận quy luật gi&aacute; trị của nền sản xuất h&agrave;ng ho&aacute;, cũng tức l&agrave; x&aacute;c lập mối quan hệ giữa người sản xuất với người ti&ecirc;u d&ugrave;ng. C&aacute;c quy luật của quan hệ sản xuất n&agrave;y đ&atilde; kh&ocirc;ng loại trừ c&aacute;c lĩnh vực văn ho&aacute; - nghệ thuật. Vậy, văn ho&aacute; - nghệ thuật c&oacute; phải l&agrave; h&agrave;ng ho&aacute; kh&ocirc;ng ? hoặc l&agrave; loại h&agrave;ng ho&aacute; g&igrave; ? Con người - những c&ocirc;ng ch&uacute;ng thưởng thức, c&oacute; phải l&agrave; người ti&ecirc;u d&ugrave;ng b&igrave;nh thường, đơn giản kh&ocirc;ng ?<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khi chuyển đổi nền kinh tế, b&ecirc;n cạnh việc tồn tại những quan niệm chưa đầy đủ hoặc khi&ecirc;m cưỡng g&aacute;n cho n&oacute; những chức năng kh&ocirc;ng thực sự thuộc bản chất của văn ho&aacute; - nghệ thuật, hoặc chủ quan, ấu trĩ m&agrave; tiếp tục nh&igrave;n nhận văn ho&aacute; - nghệ thuật như l&agrave; phương tiện minh hoạ, diễn đạt c&aacute;c chủ trương, ch&iacute;nh s&aacute;ch của Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước như đ&atilde; từng tồn tại kh&aacute; phổ biến v&agrave; dai dẳng thời bao cấp.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mặt kh&aacute;c, cũng đồng thời xuất hiện quan điểm coi văn ho&aacute; - nghệ thuật chỉ l&agrave; một loại &ldquo;h&agrave;ng ho&aacute; đơn thuần&rdquo;. Việc giải thể nhiều đo&agrave;n ca m&uacute;a nhạc địa phương v&agrave; việc chao đảo của nhiều đo&agrave;n nghệ thuật trung ương cũng như H&agrave; Nội những năm 1990 - 1991 l&agrave; một v&iacute; dụ.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khi thừa nhận t&iacute;nh chất h&agrave;ng ho&aacute; của lao động nghệ thuật (s&aacute;ng t&aacute;c, biểu diễn, học tập, nghi&ecirc;n cứu&hellip;) buộc l&ograve;ng ch&uacute;ng ta phải t&iacute;nh đến c&aacute;c quy luật của sản xuất h&agrave;ng ho&aacute; t&aacute;c động đến n&oacute; với c&aacute;c thuộc t&iacute;nh trao đổi v&agrave; sử dụng. Đồng thời, khi x&aacute;c định, thừa nhận đ&oacute; l&agrave; loại sản phẩm h&agrave;ng ho&aacute; đặc biệt thuộc lĩnh vực sản xuất tinh thần, ch&uacute;ng ta lại phải c&oacute; c&aacute;ch nh&igrave;n nhận với những cơ chế, những quy định, những ch&iacute;nh s&aacute;ch, chủ trương ph&ugrave; hợp nhằm k&iacute;ch th&iacute;ch qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển của loại h&igrave;nh sản xuất n&agrave;y. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, vai tr&ograve; gi&aacute;m s&aacute;t, quản l&yacute; của nh&agrave; nước trong xu thế giao lưu, mở cửa với những t&aacute;c động v&agrave; hỗ trợ đắc lực của c&aacute;c th&agrave;nh tựu khoa học kỹ thuật hiện đại ra sao, đến đ&acirc;u, nhằm đảm bảo chức năng gi&aacute;o dục v&agrave; hướng dẫn thẩm mỹ đối với c&ocirc;ng ch&uacute;ng thưởng thức n&oacute;i chung với tư c&aacute;ch l&agrave; người ti&ecirc;u thụ.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&oacute;m lại, những t&aacute;c động mới, cả theo chiều hướng tốt lẫn chiều hướng xấu, trong cơ chế kinh tế hiện nay đối với đời sống văn ho&aacute; - nghệ thuật cả nước v&agrave; thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội n&oacute;i ri&ecirc;ng l&agrave; một thực tế kh&ocirc;ng thể chối c&atilde;i. &ldquo;Bản th&acirc;n của cơ chế thị trường l&agrave; l&agrave;m cho mỗi nh&acirc;n c&aacute;ch năng động hơn, song n&oacute; cũng l&agrave;m m&eacute;o m&oacute; nh&acirc;n c&aacute;ch khi c&aacute;c kh&aacute;t vọng thương mại v&agrave; cạnh tranh đẩy l&ecirc;n mức duy nhất v&agrave; tột đỉnh của n&oacute;&rdquo;. Ch&iacute;nh v&igrave; lẽ đ&oacute;, c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng lực lượng c&aacute;n bộ văn ho&aacute; - nghệ thuật đ&aacute;p ứng với nhiệm vụ x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển của thủ đ&ocirc; thời kỳ c&ocirc;ng nghiệp ho&aacute; - hiện đại ho&aacute; của đất nước, kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; b&agrave;i to&aacute;n đơn giản của những c&aacute;n bộ, chuy&ecirc;n gia về tổ chức - h&agrave;nh ch&iacute;nh, m&agrave; đang trở th&agrave;nh vấn đề hết sức nhạy cảm về chiến lược con người của Đảng v&agrave; nh&agrave; nước ta. Con người - những c&aacute;n bộ văn ho&aacute; - nghệ thuật của thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội thời kỳ đổi mới, đang cần phải được n&acirc;ng l&ecirc;n ở một tầm cao mới nhằm ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c mục ti&ecirc;u kinh tế, x&atilde; hội, văn ho&aacute; tr&ecirc;n mảnh đất ng&agrave;n năm văn hiến.<br /></span></p>
Số lượt đọc: 1228 Ngày xuất bản: 10/19/2015 9:58:00 AM Quay trở lại