Đối ngoại
Danh mục
Nhà hát thực hành Trường Nghệ thuật Hà Nội - Điểm đến của những người yêu nghệ thuật
<div align="center"> <p style="text-align: center;"><strong>Nh&agrave; h&aacute;t thực h&agrave;nh &ndash; Trường CĐNT H&agrave; Nội</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>Điểm đến của những người y&ecirc;u nghệ thuật</strong></p> <p style="text-align: left;"><strong><em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Đo&agrave;n Đ&igrave;nh Nội</em></strong></p> <p style="text-align: left;">Trường Cao đẳng nghệ thuật H&agrave; Nội trong những năm qua đ&atilde; tham gia rất nhiều chương tr&igrave;nh biểu diễn phục vụ nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của H&agrave; Nội cũng như Indoorgames, Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long &ndash; H&agrave; Nội, cũng như quảng b&aacute;, tuy&ecirc;n truyền h&igrave;nh ảnh H&agrave; Nội ngh&igrave;n năm văn hiến với bạn b&egrave; quốc tế tại Nga, CH Ph&aacute;p, H&agrave;n Quốc, Hồng Koong, Ma Cao v.v&hellip;. Những chương tr&igrave;nh biểu diễn đ&oacute; đ&atilde; để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong l&ograve;ng người h&acirc;m mộ.</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Để c&oacute; được điều đ&oacute;, một yếu tố quan trọng g&oacute;p phần l&agrave;m n&ecirc;n l&agrave; do Đảng ủy, Ban Gi&aacute;m hiệu lu&ocirc;n lu&ocirc;n coi trọng c&ocirc;ng t&aacute;c học đi đ&ocirc;i với h&agrave;nh. Ngo&agrave;i những kiến thức được đ&agrave;o tạo b&agrave;i bản tr&ecirc;n lớp với t&acirc;m huyết của những người thầy lu&ocirc;n sẵn l&ograve;ng truyền lại những kiến thức, kinh nghiệm của m&igrave;nh cho HSSV th&igrave; c&ocirc;ng t&aacute;c thực h&agrave;nh biểu diễn, tạo điều kiện cho HSSV được l&agrave;m quen với s&acirc;n khấu, với kh&aacute;n giả v&agrave; tự m&igrave;nh r&uacute;t ra những b&agrave;i học kinh nghiệm nghề nghiệp sau mỗi đợt biểu diễn.</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Năm 2010, được sự quan t&acirc;m của c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố, nh&agrave; trường được ph&eacute;p n&acirc;ng cấp cải tạo Hội trường th&agrave;nh &ldquo;Nh&agrave; h&aacute;t thực h&agrave;nh biểu diễn&rdquo; với trang thiết bị &acirc;m thanh, &aacute;nh s&aacute;ng tương đối hiện đại để c&oacute; thể đ&aacute;p ứng được y&ecirc;u cầu biểu diễn c&ugrave;ng như thưởng thức nghệ thuật với số lượng gần 200 chỗ. Tới nay Nh&agrave; h&aacute;t thực h&agrave;nh biểu diễn nghệ thuật của nh&agrave; trường cũng đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh, Đảng ủy, Ban Gi&aacute;m hiệu đang x&acirc;y dựng kế hoạch khai th&aacute;c v&agrave; đưa Nh&agrave; h&aacute;t v&agrave;o sử dụng.</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ch&agrave;o xu&acirc;n mới, từ ng&agrave;y 24/2/2011 tới hết ng&agrave;y 01/3/2011 l&agrave; một loạt c&aacute;c chương tr&igrave;nh biểu diễn của c&aacute;c khoa: Nhạc nhẹ, S&acirc;n khấu điện ảnh v&agrave; M&uacute;a, Nhạc cụ d&acirc;n tộc, Giao hưởng &ndash; Piano, Thanh nhạc v&agrave; bộ m&ocirc;n Thiết kế thời trang của khoa Mỹ thuật. Đ&acirc;y l&agrave; những hoạt động nghề nghiệp m&agrave; Ban Gi&aacute;m hiệu chỉ đạo v&agrave; trao quyền cho c&aacute;c khoa tổ chức từ kh&acirc;u l&ecirc;n chương tr&igrave;nh, luyện tập, chỉ đạo nghệ thuật, chỉ huy đ&ecirc;m diễn cho tới huy động kh&aacute;n giả v&agrave; lực lượng SV tự l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c xếp chỗ, hướng dẫn kh&aacute;n giả thực hiện nếp sống văn minh khi v&agrave;o Nh&agrave; h&aacute;t. Phải n&oacute;i rằng, đ&acirc;y l&agrave; bước đột ph&aacute;, mạnh dạn trao quyền cho c&aacute;c đơn vị tự chủ động x&acirc;y dựng một đ&ecirc;m diễn ho&agrave;n chỉnh, nhằm gi&uacute;p cho CBGV v&agrave; HSSV c&oacute; được kinh nghiệm, phương ph&aacute;p tổ chức biểu diễn cũng như biết lắng nghe dư luận kh&aacute;n để từ đ&oacute; cải tiến phương ph&aacute;p giảng dạy v&agrave; học tập cho HSSV.</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ngo&agrave;i việc thực h&agrave;nh biểu diễn của mỗi đơn vị, c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo, c&aacute;c khoa kh&aacute;c đều phải c&oacute; &yacute; kiến nhận x&eacute;t c&aacute;c tiết mục, c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức đ&ecirc;m diễn v.v&hellip; qua phiếu điều tra do Ban đảm bảo chất lượng v&agrave; Ph&ograve;ng Đ&agrave;o tạo v&agrave; quản l&yacute; khoa học chuẩn bị.</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tới nay, mọi việc đ&atilde; được ho&agrave;n tất, c&aacute;c khoa đ&atilde; x&aacute;c định được nhiệm vụ của m&igrave;nh v&agrave; r&aacute;o riết chuẩn bị một c&aacute;ch kỹ lưỡng. Đ&acirc;y cũng l&agrave; sự khởi đầu chuẩn bị cho những đ&ecirc;m biểu diễn khai trương Nh&agrave; h&aacute;t ch&iacute;nh thức v&agrave;o th&aacute;ng 3/2011, tr&ecirc;n cơ sở c&aacute;c tiết mục c&oacute; chất lượng cao của c&aacute;c đơn vị.</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ch&uacute;ng t&ocirc;i hy vọng rằng, tr&ecirc;n nền tảng đ&agrave;o tạo của nh&agrave; trường vẫn c&oacute; truyền thống tốt đẹp, với sự quan t&acirc;m việc học đi đ&ocirc;i với h&agrave;nh, với l&ograve;ng y&ecirc;u nghề của thầy v&agrave; tr&ograve; nh&agrave; trường, với sự chỉ đạo s&aacute;t sao năng động v&agrave; s&aacute;ng tạo của Ban Gi&aacute;m hiệu, Nh&agrave; h&aacute;t thực h&agrave;nh của Trường Cao đẳng nghệ thuật H&agrave; Nội sẽ lu&ocirc;n đỏ đ&egrave;n, l&agrave; địa chỉ tin cậy trong hoạt động nghệ thuật nghi&ecirc;m t&uacute;c của nh&acirc;n d&acirc;n Thủ đ&ocirc;.</p> </div>
Số lượt đọc: 1143 Ngày xuất bản: 10/19/2015 9:59:00 AM Quay trở lại