Đối ngoại
Danh mục
HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA HSSV VỚI BGH NHÀ TRƯỜNG
<div align="center"> <p style="text-align: center;"><strong>HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA HSSV VỚI BGH NH&Agrave; TRƯỜNG<br /></strong></p> <p style="text-align: center;">( Ph&ograve;ng Đ&agrave;o tạo &ndash; Quản l&yacute; Khoa học với c&ocirc;ng t&aacute;c Học sinh, sinh vi&ecirc;n)</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Căn cứ điều 8 chương 3 Qui chế 42 / 2007 / Bộ GD&amp;ĐT ng&agrave;y 13 th&aacute;ng 8 năm 2007 ban h&agrave;nh, qui định về c&ocirc;ng t&aacute;c Hội nghị đối thoại giữa HSSV với Ban gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường được tổ chức h&agrave;ng năm. Dịp cuối th&aacute;ng 5 năm 2011, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường, Ph&ograve;ng Đ&agrave;o tạo &ndash; QLHSSV đ&atilde; tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng Hội nghị đối thoại giữa HSSV với Ban gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đ&acirc;y l&agrave; một trong những kết quả đạt được, đ&aacute;ng kh&iacute;ch lệ trong h&agrave;ng loạt những th&agrave;nh t&iacute;ch đ&atilde; đạt được của nh&agrave; trường trong năm học 2011. C&ocirc;ng t&aacute;c chuẩn bị cho Hội nghị đ&atilde; được tập thể ph&ograve;ng l&ecirc;n kế hoạch chu đ&aacute;o trước đ&oacute; gần một th&aacute;ng. Để r&uacute;t kinh nghiệm từ nhừng kỳ Hội nghị đối thoại trước, trong Hội nghị kỳ n&agrave;y, Ph&ograve;ng đ&atilde; chủ động nghi&ecirc;n cứu t&igrave;m hiểu kinh nghiệm tổ chức Hội nghị đối thoại từ những th&agrave;nh c&ocirc;ng của một số c&aacute;c trường Đại học kh&aacute;c, trao đổi học tập v&agrave; chắt lọc được những b&agrave;i học kinh nghiệm trong c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức. Trọng t&acirc;m được đặt ra đ&oacute; l&agrave; thỏa m&atilde;n một c&aacute;ch hợp l&yacute;, mọi t&acirc;m tư, nguyện vọng của HSSV nh&agrave; trường&hellip;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hội nghị đối thoại giữa HSSV với Ban gi&aacute;m hiệu l&agrave; Hội nghị d&acirc;n chủ của to&agrave;n thể HSSV trong nh&agrave; trường, tại diễn đ&agrave;n&nbsp; HSSV được tạo điều kiện, chủ động b&agrave;y tỏ những &yacute; kiến của c&aacute; nh&acirc;n m&igrave;nh, hoặc được một tập thể ĐV- HSSV ủy nhiệm thay mặt ph&aacute;t biểu những &yacute; kiến, những suy nghĩ, t&acirc;m tư, t&igrave;nh cảm của HSSV, mọi tr&aacute;ch nhiệm cũng như quyền lợi&nbsp; trong phạm vi quyền hạn l&agrave; một HSSV của nh&agrave; trường.</p> <p style="text-align: left;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/1%2838%29.jpg" alt="" width="551" height="369" /></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tại Hội nghị, rất nhiều &yacute; kiến, bao h&agrave;m ở nhiều g&oacute;c độ li&ecirc;n quan đến quyền lợi, tr&aacute;ch nhiệm của HSSV đ&atilde; được thể chế h&oacute;a trong c&aacute;c văn bản qui chế, qui định hiện h&agrave;nh của Bộ GD&amp;ĐT, Bộ VHTT &amp; DL đ&atilde; được HSSV trao đổi một c&aacute;ch hết sức d&acirc;n chủ. Kh&ocirc;ng kh&iacute; trao đổi, tọa đ&agrave;m thật s&ocirc;i nổi, h&agrave;o hứng v&agrave; ấm t&igrave;nh giữa Thầy v&agrave;&nbsp; tr&ograve;&hellip; HSSV hỏi, Ban gi&aacute;m hiệu trả lời, gi&aacute;p đ&aacute;p, giải th&iacute;ch &hellip; Những vấn đề li&ecirc;n quan đến giảng dạy, học tập, tu dưỡng r&egrave;n luyện, khen thưởng, kỷ luật, những hoạt động của tổ chức Đo&agrave;n TN, Hội SV, những vấn đề li&ecirc;n quan đến c&aacute;c chế độ ch&iacute;nh s&aacute;ch x&atilde; hội của người HSSV, học ph&iacute;, học bổng, ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i trong gi&aacute;o dục, chế độ miễn giảm học ph&iacute;, t&iacute;n dụng ng&acirc;n h&agrave;ng cho HSSV &hellip; những vấn đề li&ecirc;n quan đến cơ sở vật chất của nh&agrave; trường phục vụ cho việc giảng dạy học tập&hellip; Tất cả những c&acirc;u hỏi của HSSV đ&atilde; được Ban gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường trả lời, giải th&iacute;ch một c&aacute;ch cặn kẽ, đầy đủ, thỏa đ&aacute;ng với những t&acirc;m tư, nguyện vọng của to&agrave;n thể HSSV. Để tiếp tục triển khai c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm định chất lượng gi&aacute;o dục của nh&agrave; trường, tại Hội nghị năm nay, một chi tiết mới so với những kỳ tổ chức Hội nghị trước đ&acirc;y, đ&oacute; l&agrave; Ph&ograve;ng Đ&agrave;o tạo QLKH đ&atilde; triển khai ph&aacute;t cho HSSV phiếu thăm d&ograve;, điều tra HSSV trong đ&oacute; c&oacute; nhiều nội dung quan trọng li&ecirc;n quan đến tr&aacute;ch nhiệm, quyền lợi, người học cũng như những th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan đến c&aacute;c nh&agrave; tuyển dụng nh&acirc;n lực &hellip;</p> <p style="text-align: left;"><br />&nbsp; <img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/4(33).jpg" alt="" width="569" height="376" />&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kết th&uacute;c Hội nghị, nhịp điệu s&ocirc;i nổi, h&agrave;o h&ugrave;ng của b&agrave;i h&aacute;t &ldquo; Thanh ni&ecirc;n l&agrave;m theo lời B&aacute;c &ldquo; của nhạc sĩ Đỗ Trọng H&ograve;a vang dậy trong hội trường đ&atilde; để lại ấn tượng kh&oacute; qu&ecirc;n trong l&ograve;ng mỗi người, đồng thời ghi nhận&nbsp; sự th&agrave;nh c&ocirc;ng của một Hội nghị d&acirc;n chủ của HSSV nh&agrave; trường.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p style="text-align: right;">PH&Ograve;NG Đ&Agrave;O TẠO &amp; QLKH</p> </div>
Số lượt đọc: 1137 Ngày xuất bản: 10/19/2015 10:05:00 AM Quay trở lại