Đối ngoại
Danh mục
Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt nam 20 - 11 - 2011
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>Một số h&igrave;nh ảnh Lễ kỷ niệm ng&agrave;y nh&agrave; gi&aacute;o Việt nam 20 - 11 - 2011 đầy cảm s&uacute;c</strong></span></p> <div align="left"> <div align="justify">S&aacute;ng ng&agrave;y 19 - 11 - 2011 tại nh&agrave; h&aacute;t thực h&agrave;nh Trường CĐ Nghệ thuật diễn ra Lễ kỷ niệm Ng&agrave;y nh&agrave; gi&aacute;o Việt nam, tham gia lễ kỷ niệm c&oacute; sự g&oacute;p mặt của ban gi&aacute;m hiệu v&agrave; đầy đủ c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n nh&agrave; trường c&ugrave;ng c&aacute;c vị kh&aacute;ch mời l&agrave; thế hệ c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o&nbsp; đ&atilde; c&ocirc;ng t&aacute;c tại trường qua từng thời kỳ. Lễ kỷ niệm diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; trang trọng nhưng kh&ocirc;ng k&eacute;m phần ấm c&uacute;ng dưới m&aacute;i trường Cao đẳng nghệ thuật H&agrave; Nội. Sau phần ph&aacute;t biểu của NSƯT, Hiệu trưởng nh&agrave; trường Nguyễn Thị B&igrave;nh l&agrave; phần trao tặng bằng khen, phần thưởng cho c&aacute;c khoa, khối ph&ograve;ng ban, c&aacute;c giảng vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c em học sinh đ&atilde; xuất sắc ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ trong thời gian&nbsp; vừa qua.</div> </div> <p style="text-align: center;"><input height="350" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/1(48).jpg" type="image" width="527" /><br />NSƯT, Hiệu trưởng Nguyễn Thị B&igrave;nh khai mạc lễ kỷ niệm ng&agrave;y nh&agrave; gi&aacute;o Vi&ecirc;t Nam<br /><br /><input height="350" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/2(51).jpg" type="image" width="527" /><br />NSƯT, Hiệu trưởng Nguyễn Thị B&igrave;nh tặng hoa cho&nbsp; Ban gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường thế hệ đi trước<br /><br /><input height="350" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/3(35).jpg" type="image" width="527" /><br /><br /><input height="350" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/6(25).jpg" type="image" width="527" /><br /><br /><input height="350" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/7(20).jpg" type="image" width="527" /><br /><br /><input height="350" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/4(37).jpg" type="image" width="527" /><br /><br /><input height="350" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/5(33).jpg" type="image" width="527" /><br /><br /><input height="350" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/8(22).jpg" type="image" width="527" /><br /><br /></p>
Số lượt đọc: 1127 Ngày xuất bản: 10/19/2015 10:09:00 AM Quay trở lại