Đối ngoại
Danh mục
Liên hoan ban nhóm biểu diễn nghệ thuật lần thứ nhất
<div align="center"><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">LI&Ecirc;N HOAN BAN NH&Oacute;M BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT LẦN THỨ NHẤT</span></strong><br /><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">MỘT HƯỚNG ĐI TRONG C&Ocirc;NG T&Aacute;C THỰC H&Agrave;NH</span></strong></div> <div align="left"><em><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Đo&agrave;n Đ&igrave;nh Nội</span></strong><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ph&oacute; Hiệu trưởng</span></em></div> <div align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trước sự ph&aacute;t triển tr&ecirc;n nhiều lĩnh vực của đổi mới của đất nước, nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của đ&ocirc;ng đảo c&ocirc;ng ch&uacute;ng ng&agrave;y c&agrave;ng đ&ograve;i hỏi c&aacute;c nh&agrave; quản l&yacute; nghệ thuật phải suy nghĩ để t&igrave;m ra hướng đi đ&uacute;ng đắn để thực sự đ&aacute;p ứng được nhu cầu ch&iacute;nh đ&aacute;ng của người thưởng thức.</span><br /><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&agrave; một trường đ&agrave;o tạo nghệ thuật đa ng&agrave;nh của Thủ đ&ocirc;. Đảng ủy &ndash; Ban gi&aacute;m hiệu lu&ocirc;n trăn trở để t&igrave;m ra những giải ph&aacute;p nhằm thực hiện cam kết chất lượng đ&agrave;o tạo, đảm bảo đầu ra đủ khả năng đ&aacute;p ứng được nhu cầu x&atilde; hội.</span><br /><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vậy, l&agrave; trường cao đẳng nghề, một trong những y&ecirc;u cầu trong c&ocirc;ng t&aacute;c đ&agrave;o tạo phải thực hiện tốt việc &ldquo;Học đi đ&ocirc;i với h&agrave;nh&rdquo;. Điều đ&oacute; đ&atilde; được khẳng định. Việc thực h&agrave;nh của nh&agrave; trường l&agrave;m như thế n&agrave;o? Hiệu quả ra sao? Điều đ&oacute; thực tế hoạt động của nh&agrave; trường với 45 năm x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển, c&ocirc;ng t&aacute;c thực h&agrave;nh biểu diễn đ&atilde; v&agrave; đang dần dần định h&igrave;nh v&agrave; đạt được hiệu quả cao.</span><br /><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đ&atilde; trở th&agrave;nh th&ocirc;ng lệ, cứ 2 năm tổ chức thi t&agrave;i năng trẻ của trường 1 lần, tới nay, trải qua 10 lần thi, đ&atilde; c&oacute; nhiều em vững v&agrave;ng bước đi tr&ecirc;n con đường nghệ thuật v&agrave; đ&atilde; th&agrave;nh danh; mỗi một lần thi, thầy v&agrave; tr&ograve; đ&atilde; c&ugrave;ng nhau nh&igrave;n nhận, tự đ&aacute;nh gi&aacute; trong phương ph&aacute;p giảng dạy của thầy v&agrave; khả năng tiếp thu, r&egrave;n luyện của tr&ograve;. Năm 2011 Nh&agrave; H&aacute;t Thực H&agrave;nh của trường ch&iacute;nh thức khai trương, đ&atilde; trở th&agrave;nh s&acirc;n chơi hấp dẫn của cả thầy v&agrave; tr&ograve;. Với phương thức giao cho c&aacute;c khoa tự tổ chức, tự cấu tr&uacute;c chương tr&igrave;nh, d&agrave;n dựng, tổ chức biểu diễn, c&aacute;ch thu h&uacute;t kh&aacute;n giả, tuy&ecirc;n truyền quảng c&aacute;o nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ c&aacute;c thầy c&ocirc; ngo&agrave;i kiến thức chuy&ecirc;n ng&agrave;nh truyền đạt cho HSSV tr&ecirc;n bục giảng m&agrave; c&ograve;n l&agrave; nh&agrave; tổ chức biểu diễn nghệ thuật c&oacute; khả năng. Việc thực h&agrave;nh tại Nh&agrave; h&aacute;t đ&atilde; gi&uacute;p cho c&aacute;c em HSSV v&agrave; giảng vi&ecirc;n đ&atilde; c&oacute; đủ năng lực tự tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh m&agrave; những năm vừa qua trường ta đ&atilde; c&oacute; mặt biểu diễn h&agrave;ng trăm buổi mỗi năm phục vụ nhiệm vụ đối ngoại tại nước ngo&agrave;i, phục vụ nhiệm vụ ch&iacute;nh trị trong nước v&agrave; của th&agrave;nh phố.</span><br /><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><em><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Những th&agrave;nh c&ocirc;ng đ&oacute; đ&atilde; khẳng định bước đi đ&uacute;ng trong c&ocirc;ng t&aacute;c thực h&agrave;nh biểu diễn của nh&agrave; trường.</strong></em></span><br /><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đầu năm 2012 n&agrave;y, chủ trương của Đảng ủy &ndash; Ban Gi&aacute;m Hiệu m&agrave; người đứng đầu l&agrave; Đ/c B&iacute; thư - Hiệu trưởng Nguyễn Thị B&igrave;nh đưa ra b&agrave;n v&agrave; thống nhất việc tạo dựng c&aacute;c ban nh&oacute;m biểu diễn nghệ thuật của trường, l&agrave; sự khởi đầu n&ecirc;n vấn đề chỉ dừng lại ở mức &ldquo;Li&ecirc;n hoan&rdquo; chứ chưa phải l&agrave; cuộc &ldquo;Thi&rdquo; nhằm khuyến kh&iacute;ch sự hoạt động của c&aacute;c tốp giữa c&aacute;c chuy&ecirc;n ng&agrave;nh, gợi mở để c&aacute;c em HSSV khi đang học tr&ecirc;n ghế nh&agrave; trường vẫn c&oacute; thể th&agrave;nh lập c&aacute;c ban nh&oacute;m, khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c t&aacute;c phẩm tự s&aacute;ng t&aacute;c gi&uacute;p c&aacute;c em vừa c&oacute; tư duy độc lập về mặt nghệ thuật, năng lực về c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức biểu diễn đồng thời, cổ vũ động vi&ecirc;n c&oacute; nhiều nh&oacute;m, ban biểu diễn g&oacute;p phần n&acirc;ng cao d&acirc;n tr&iacute; v&agrave; đưa nghệ thuật tới được nh&acirc;n d&acirc;n.</span><br /><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vừa qua, từ ng&agrave;y 14/03/2012 đến hết ng&agrave;y 15/03/2012. Đ&atilde; diễn ra li&ecirc;n hoan c&aacute;c ban nh&oacute;m biểu diễn nghệ thuật được tiến h&agrave;nh tại Nh&agrave; h&aacute;t thực h&agrave;nh với sự g&oacute;p mặt của c&aacute;c khoa chuy&ecirc;n ng&agrave;nh như: S&acirc;n khấu điện ảnh v&agrave; M&uacute;a, Mỹ thuật v&agrave; Thiết kế thời trang, Thanh nhạc, D&acirc;n tộc, Piano &ndash; Giao hưởng, Nhạc nhẹ, Sư phạm v&agrave; L&yacute; thuyết &Acirc;m nhạc, Nghiệp vụ văn h&oacute;a với 33 ban nh&oacute;m, mỗi nh&oacute;m mỗi vẻ v&agrave; bộc lộ rất r&otilde; t&iacute;nh chất nghề nghiệp đặc th&ugrave; của c&aacute;c khoa c&oacute; chuy&ecirc;n ng&agrave;nh được đ&agrave;o tạo. Điều đặc biệt m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i quan t&acirc;m v&agrave; ch&uacute; &yacute; ở đ&acirc;y l&agrave; ở khoa Sư phạm v&agrave; L&yacute; thuyết &Acirc;m nhạc &ndash; khoa Nghiệp vụ văn h&oacute;a v&agrave; khoa Mỹ thuật &ndash; Thiết kế thời trang l&agrave; những khoa kh&ocirc;ng được đ&agrave;o tạo chuy&ecirc;n s&acirc;u về c&aacute;c chuy&ecirc;n ng&agrave;nh biểu diễn nhưng, với sự say m&ecirc; nghệ thuật của m&igrave;nh c&aacute;c em HSSV đ&atilde; t&iacute;ch cực luyện tập đưa ra được những nh&oacute;m biểu diễn rất phong ph&uacute;, hy vọng sau n&agrave;y c&aacute;c em kh&ocirc;ng những trở th&agrave;nh c&aacute;c nh&agrave; gi&aacute;o vững v&agrave;ng tr&ecirc;n bục giảng, những c&aacute;n bộ giỏi ở c&aacute;c nh&agrave; văn h&oacute;a hay hướng dẫn vi&ecirc;n du lịch, hoặc c&aacute;c họa sỹ - nh&agrave; tạo mẫu c&oacute; uy t&iacute;n v&agrave; c&aacute;c em c&ograve;n l&agrave; những người mang nghệ thuật biểu diễn tới c&aacute;c đối tượng g&oacute;p phần thu h&uacute;t người đến với chuy&ecirc;n ng&agrave;nh m&igrave;nh được đ&agrave;o tạo.</span><br /><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tuy l&agrave; lần đầu tổ chức v&agrave; mới kết th&uacute;c v&ograve;ng sơ khảo, ch&uacute;ng t&ocirc;i khẳng định cuộc Li&ecirc;n hoan ban nh&oacute;m biểu diễn nghệ thuật lần thứ nhất được tổ chức của nh&agrave; trường l&agrave;<strong> hướng đi đ&uacute;ng đắn</strong> m&agrave; Đảng ủy &ndash; Ban Gi&aacute;m Hiệu đ&atilde; trăn trở suy nghĩ t&igrave;m ra tạo điều kiện cho c&aacute;c sản phẩm đ&agrave;o tạo của nh&agrave; trường ng&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; chất lượng &ndash; chất lượng cao đ&aacute;p ứng với nhu cầu x&atilde; hội. Tuy chưa bước v&agrave;o v&ograve;ng chung khảo, nhưng đ&atilde; thấy được sự thắng lợi trong phương ch&acirc;m chỉ đạo ph&ugrave; hợp với nguyện vọng của thầy v&agrave; tr&ograve; thiết tha say, y&ecirc;u nghề. Th&agrave;nh c&ocirc;ng bước đầu của c&aacute;c em ch&iacute;nh l&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng của c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o đ&atilde; ng&agrave;y đ&ecirc;m t&iacute;ch cực d&agrave;n dựng, kh&ocirc;ng tiếc c&ocirc;ng - của v&igrave; học sinh th&acirc;n y&ecirc;u. Hy vọng rằng! Sau khi li&ecirc;n hoan lần thứ nhất kết th&uacute;c, trường CĐNT H&agrave; Nội sẽ c&oacute; nhiều ban, nh&oacute;m biểu diễn nghệ thuật được c&ocirc;ng ch&uacute;ng y&ecirc;u mến v&agrave; tr&acirc;n trọng như những ban nh&oacute;m của lớp người đi trước v&agrave; b&acirc;y giờ đang được ghi nhận như <em><strong>&ldquo;Sao Mai&rdquo;, &ldquo;Hương cau - Cỏ lạ&rdquo;, &ldquo;Con g&aacute;i&rdquo;, &ldquo;Pha L&ecirc; Xanh&rdquo;, &hellip;</strong></em></span></div>
Số lượt đọc: 1177 Ngày xuất bản: 10/19/2015 10:17:00 AM Quay trở lại