Đối ngoại
Danh mục
Tổng quan khóa học "Nâng cao năng lực quản lý và đào tạo tài năng nghệ thuật
<div align="center"> <div align="center"><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">TỔNG QUAN KH&Oacute;A HỌC &ldquo;N&Acirc;NG CAO NĂNG LỰC QUẢN L&Yacute;</span><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">V&Agrave; Đ&Agrave;O TẠO T&Agrave;I NĂNG NGHỆ THUẬT&rdquo;</span><br /><em><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">(tại Phần Lan từ ng&agrave;y 15-26/4/2012)</span></em><br /></strong></div> <span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong><br /></span> <div align="right"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em><strong>Hiệu trưởng NSND. Nguyễn Thị B&igrave;nh</strong></em></span></div> <span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;<br /><strong>I. Tầm quan trọng của việc tổ chức kh&oacute;a học</strong><br /><br /></span> <div align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Nhận thức r&otilde; vị tr&iacute; quan trọng của nguồn lực con người, trong qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển nh&agrave; trường lu&ocirc;n ch&uacute; trọng, tận dụng mọi cơ hội để n&acirc;ng cao chất lượng nguồn lực n&agrave;y. &ldquo;N&acirc;ng cao năng lực quản l&yacute; v&agrave; đ&agrave;o tạo t&agrave;i năng nghệ thuật&rdquo; cũng l&agrave; một y&ecirc;u cầu thực tiễn đặt ra cho đội ngũ c&aacute;n bộ giảng vi&ecirc;n của trường Cao đẳng nghệ thuật H&agrave; Nội (CĐNT HN). Đ&acirc;y cũng ch&iacute;nh l&agrave; nội dung học tập v&agrave; nghi&ecirc;n cứu của kh&oacute;a đ&agrave;o tạo ngắn ng&agrave;y cho c&aacute;c c&aacute;n bộ giảng vi&ecirc;n của nh&agrave; trường tại Phần Lan từ ng&agrave;y 15 đến 26/4/2012 theo Quyết định số 1961/QĐ-UBND ng&agrave;y 23/3/2012 của UBND Th&agrave;nh phố H&agrave; Nội (UBND TP HN).</span><br /><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trong thực tiễn hoạt động của nh&agrave; trường, năng lực quản l&yacute; n&oacute;i chung v&agrave; năng lực đ&agrave;o tạo t&agrave;i năng nghệ thuật n&oacute;i ri&ecirc;ng lu&ocirc;n t&aacute;c động đến hiệu quả v&agrave; chất lượng của qu&aacute; tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo. V&igrave; vậy, nh&agrave; trường đ&atilde; cử 10 c&aacute;n bộ giảng vi&ecirc;n chủ chốt theo sự đồng &yacute; của UBND TP HN tham gia kh&oacute;a đ&agrave;o tạo ngắn ng&agrave;y tại Phần Lan. Đ&acirc;y l&agrave; một cơ hội qu&yacute; gi&aacute; để c&aacute;c thầy c&ocirc; được tiếp cận nền gi&aacute;o dục hiện đại, n&acirc;ng cao nhận thức v&agrave; kinh nghiệm của bản th&acirc;n, chuẩn bị tốt nhất năng lực cần thiết cho sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển nh&agrave; trường theo hướng bền vững.</span><br /><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đối với c&aacute;c nh&agrave; trường n&oacute;i chung, năng lực quản l&yacute; kh&ocirc;ng chỉ quan trọng v&agrave; cần thiết đối với đội ngũ c&aacute;n bộ l&atilde;nh đạo chủ chốt m&agrave; c&ograve;n cần thiết với mọi c&aacute;n bộ giảng vi&ecirc;n nh&agrave; trường. Nh&acirc;n tố quản l&yacute; lu&ocirc;n bao ch&ugrave;m v&agrave; t&aacute;c động l&ecirc;n hầu hết c&aacute;c quy tr&igrave;nh hoạt động v&agrave; đến từng loại c&ocirc;ng việc cụ thể. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, đ&ograve;i hỏi mỗi con người trong tổ chức bộ m&aacute;y cần c&oacute; những nhận thức đầy đủ v&agrave; &yacute; thức r&otilde; r&agrave;ng để tự gi&aacute;c, chủ động n&acirc;ng cao năng lực quản l&yacute; của m&igrave;nh ph&ugrave; hợp với chức tr&aacute;ch c&ocirc;ng việc theo từng vị tr&iacute; được giao, ph&ugrave; hợp với y&ecirc;u cầu thực tiễn trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới. B&ecirc;n cạnh c&aacute;c y&ecirc;u cầu về năng lực quản l&yacute;, đối với một trường nghệ thuật, năng lực đ&agrave;o tạo t&agrave;i năng nghệ thuật cũng đ&oacute;ng một vai tr&ograve; hết sức quan trọng. Đ&acirc;y c&oacute; thể xem l&agrave; một y&ecirc;u cầu tất yếu ngay từ kh&acirc;u tuyển dụng đối với tất cả c&aacute;c c&aacute;n bộ v&agrave; giảng vi&ecirc;n, đặc biệt hơn đối với đội ngũ giảng vi&ecirc;n trong c&aacute;c nh&agrave; trường đ&agrave;o tạo đặc th&ugrave;. V&igrave; nhiệm vụ trọng t&acirc;m của c&aacute;c trường nghệ thuật kh&ocirc;ng những chỉ ph&aacute;t hiện t&agrave;i năng, m&agrave; c&ograve;n phải c&oacute; đủ năng lực đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng v&agrave; ph&aacute;t triển t&agrave;i năng nghệ thuật. Ph&aacute;t triển t&agrave;i năng n&oacute;i chung trong đ&oacute; c&oacute; tr&agrave;i năng nghệ thuật kh&ocirc;ng những l&agrave; nhiệm vụ chung của từng nh&agrave; trường m&agrave; c&ograve;n l&agrave; chủ trương chung của Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước trong định hướng ph&aacute;t triển nguồn nh&acirc;n lực chất lượng cao.</span><br /><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Việc đầu tư, n&acirc;ng cao chất lượng đội ngũ c&aacute;n bộ quản l&yacute; v&agrave; giảng dậy của nh&agrave; trường cũng kh&ocirc;ng nằm ngo&agrave;i định hướng ph&aacute;t triển chung v&agrave; định định hướng ph&aacute;t triển nguồn nh&acirc;n lực trong kế hoạch chiến lược của nh&agrave; trường giai đoạn 2010-2015, tầm nh&igrave;n 2020- Đ&acirc;y cũng ch&iacute;nh l&agrave; định hướng ph&aacute;t triển cho tương lai của nh&agrave; trường theo hướng bền vững.</span><br /><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><strong>II. Lựa chọn m&ocirc; h&igrave;nh đ&agrave;o tạo quốc tế tương đồng để nghi&ecirc;n cứu, trao đổi v&agrave; học hỏi:</strong></span><br /><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Do đặc th&ugrave; kh&oacute;a học ngắn ng&agrave;y, nguồn kinh ph&iacute; cấp cho học tập kh&aacute; cao n&ecirc;n việc lựa chọn cơ sở đ&agrave;o tạo để đ&aacute;p ứng c&aacute;c y&ecirc;u cầu đặt ra l&agrave; hết sức quan trọng. Qua qu&aacute; tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu, tham khảo nh&agrave; trường đ&atilde; lựa chọn được 03 học viện lớn nhất của Phần Lan l&agrave; học viện Mỹ thuật quốc gia, học viện &Acirc;m nhạc Sibelius v&agrave; học viện S&acirc;n khấu Điện ảnh Helsinki. Về cơ bản c&aacute;c ng&agrave;nh đ&agrave;o tạo của ba học viện n&agrave;y rất tương đồng với c&aacute;c ng&agrave;nh đ&agrave;o tạo m&agrave; nh&agrave; trường đang c&oacute;. Tại học viện Mỹ thuật quốc gia c&oacute; 03 ng&agrave;nh đ&agrave;o tạo ch&iacute;nh l&agrave; Hội họa, Nghệ thuật kh&ocirc;ng gian, đi&ecirc;u khắc v&agrave; đồ họa. Nơi đ&acirc;y được xem như một thư viện bổ &iacute;ch cho khoa Mỹ thuật của trường tham khảo v&agrave; học hỏi. Ri&ecirc;ng với 08 ng&agrave;nh đ&agrave;o tạo tại học viện &Acirc;m nhạc Silbelius l&agrave; c&oacute; nhiều ng&agrave;nh học tương đồng với m&ocirc; h&igrave;nh đ&agrave;o tạo của nh&agrave; trường hơn cả: Sư phạm &Acirc;m nhạc, nhạc truyền thống, &Acirc;m nhạc cổ điển, chỉ huy d&agrave;n dựng. Ngo&agrave;i ra, học viện c&ograve;n c&oacute; một số ng&agrave;nh đ&agrave;o tạo kh&aacute;c như: quản l&yacute; nghệ thuật, c&ocirc;ng nghệ &Acirc;m nhạc, &Acirc;m nhạc nh&agrave; thờ v&agrave; nhạc Jazz. C&aacute;c ng&agrave;nh đ&agrave;o tạo của học viện S&acirc;n khấu Điện ảnh Helsinki cũng kh&aacute; hấp dẫn, hầu hết trong 06 ng&agrave;nh đ&agrave;o tạo của học viện đều li&ecirc;n quan đến c&aacute;c lĩnh vực đ&agrave;o tạo của nh&agrave; trường như: m&uacute;a đương đại, nghệ thuật tr&igrave;nh diễn, &acirc;m thanh &aacute;nh s&aacute;ng, Mỹ thuật, sư phạm v&agrave; S&acirc;n khấu Điện ảnh. Việc lựa chọn m&ocirc; h&igrave;nh đ&agrave;o tạo tương đồng l&agrave; hết sức cần thiết, vừa đảm bảo được t&iacute;nh hiệu quả của việc đầu tư, vừa t&iacute;ch hợp được c&aacute;c kinh nghiệm để ứng dụng trực tiếp v&agrave;o m&ocirc; h&igrave;nh thực tiễn, vừa gi&uacute;p nh&agrave; trường c&oacute; được những định hướng mang t&iacute;nh chiến lược để chuẩn bị c&aacute;c điều kiện cần v&agrave; đủ cho qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển, tiết kiệm được thời gian theo phương ch&acirc;m đi tắt đ&oacute;n đầu quy tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghệ mới, từng bước hiện đại h&oacute;a quy tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo đ&aacute;p ứng c&aacute;c y&ecirc;u cầu của qu&aacute; tr&igrave;nh hội nhập với khu vực v&agrave; quốc tế.</span><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điều đ&aacute;ng tiếc nhất l&agrave; thời gian kh&oacute;a học ngắn, n&ecirc;n đo&agrave;n chỉ tham dự được một số tiết học của một số ng&agrave;nh học. Tuy nhi&ecirc;n, những thực tiễn thu được l&agrave; hết sức phong ph&uacute; v&agrave; đa dạng. Hy vọng trong một thời gian kh&ocirc;ng xa nh&agrave; trường lại tiếp tục c&oacute; được cơ hội trở lại để nghi&ecirc;n cứu, học hỏi mở rộng v&agrave; s&acirc;u hơn tầm nh&igrave;n v&agrave; sự hiểu biết để c&oacute; được một bức tranh tổng thể trong m&ocirc; h&igrave;nh quản l&yacute; v&agrave; đ&agrave;o tạo của từng học viện.</span><br /><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><strong>III. Một số b&agrave;i học lĩnh hội được từ c&aacute;c cơ sở đ&agrave;o tạo tại Phần Lan</strong></span><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em><strong> 1. B&agrave;i học đ&uacute;c kết được từ thực tiễn hoạt động của c&aacute;c học viện:</strong></em></span><em><strong><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.1. Tại học viện Mỹ thuật quốc gia: </span></strong></em><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Học viện Mỹ thuật quốc gia được th&agrave;nh lập từ năm 1848 (trước trường CĐNT HN 119 năm). Tổng số sinh vi&ecirc;n của học viện tuy kh&ocirc;ng lớn do học viện tập trung đ&agrave;o tạo theo hướng tinh hoa. Tuy vậy, với tổng số 218 sinh vi&ecirc;n đ&atilde; 50 giảng vi&ecirc;n, trong đ&oacute; số gi&aacute;o sư l&ecirc;n đến 35 người. Như vậy cứ hơn 4sv c&oacute; 01 giảng vi&ecirc;n v&agrave; hơn 6sv c&oacute; 01 gi&aacute;o sư hướng dẫn. Cơ cấu n&agrave;y rất kh&oacute; đạt được đối với c&aacute;c trường đ&agrave;o tạo năng khiếu tại Việt Nam. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, cơ cấu đội ngũ giảng vi&ecirc;n cũng rất đa dạng, đa số đ&atilde; từng l&agrave; nghệ sĩ biểu diễn hoặc tham gia hoạt động s&aacute;ng t&aacute;c v&agrave; nghi&ecirc;n cứu nghệ thuật. Vừa c&oacute; bề dầy hoạt động, lại sở hữu một đội ngũ giảng vi&ecirc;n gi&agrave;u kinh nghiệm v&agrave; đầy t&agrave;i năng, n&ecirc;n học viện triển khai hoạt động đ&agrave;o tạo rất đa hệ, từ hệ cử nh&acirc;n đến thạc sĩ v&agrave; tiến sĩ. Tại thời điểm đo&agrave;n tham quan, trong tổng số 218sv đ&atilde; c&oacute; tới 30sv đang l&agrave;m luận &aacute;n tiến sĩ (chiếm tỷ lệ 13,8%). C&ugrave;ng với c&aacute;c hệ đ&agrave;o tạo ch&iacute;nh quy, học viện c&ograve;n c&oacute; chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo mở cho c&aacute;c đối tượng y&ecirc;u th&iacute;ch nghệ thuật ở mọi lứa tuổi. Đ&acirc;y l&agrave; điểm rất đ&aacute;ng lưu t&acirc;m v&agrave; cần ứng dụng học hỏi ngay đối trường CĐNT HN. Tuy ch&uacute;ng ta cũng c&oacute; những định hướng v&agrave; triển khai nhất định cho dạng hoạt động n&agrave;y, nhưng chưa c&oacute; t&iacute;nh đồng bộ, chưa b&agrave;i bản v&agrave; kh&ocirc;ng mang t&iacute;nh hệ thống. Điều tiếp theo đ&aacute;ng lưu t&acirc;m&nbsp; trong quy tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo của học viện l&agrave; họ kh&ocirc;ng những quan t&acirc;m đến giờ học ch&iacute;nh kh&oacute;a của người học m&agrave; c&ograve;n rất quan t&acirc;m đến giờ ngoại kh&oacute;a. Ngo&agrave;i giờ học ch&iacute;nh kh&oacute;a, học viện c&ograve;n tạo đầy đủ c&aacute;c điều kiện về cơ sở vật chất cho sinh vi&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu học tập v&agrave; tự do s&aacute;ng tạo. Ngo&agrave;i ra, c&ograve;n ch&uacute; trọng tạo n&ecirc;n kh&ocirc;ng gian nghệ thuật ri&ecirc;ng để sinh vi&ecirc;n tự giới thiệu, quảng b&aacute; c&aacute;c sản phẩm s&aacute;ng tạo của m&igrave;nh ngay trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập. Điều đ&aacute;ng lưu &yacute; l&agrave; kh&ocirc;ng gian học tập của học viện lu&ocirc;n mang t&iacute;nh mở, kết nối với kh&ocirc;ng gian b&ecirc;n ngo&agrave;i nh&agrave; trường, gắn liền với cuộc sống x&atilde; hội s&ocirc;i động để sinh vi&ecirc;n được thử th&aacute;ch, l&agrave;m quen với thực tiễn nghề nghiệp ngay trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập. Đ&acirc;y l&agrave; điểm rất đ&aacute;ng được học tập ngay nhằm kh&iacute;ch lệ động lực học tập v&agrave; nghi&ecirc;n cứu theo hướng t&iacute;ch cực của sinh vi&ecirc;n Việt Nam n&oacute;i chung trong đ&oacute; c&oacute; sinh vi&ecirc;n của trường CĐNT HN.</span><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M&ocirc; h&igrave;nh quản l&yacute; nh&acirc;n sự của học viện cũng rất đặc biệt. Đội ngũ c&aacute;n bộ giảng vi&ecirc;n của học viện kể cả Ban Gi&aacute;m đốc đều được quản l&yacute; th&ocirc;ng qua hợp đồng c&oacute; thời hạn thống nhất l&agrave; 5 năm/chu kỳ. Đ&acirc;y c&oacute; thể xem l&agrave; một m&ocirc; thức quản l&yacute; ti&ecirc;n tiến- Cơ sở tạo n&ecirc;n động lực phấn đấu cho từng con người cụ thể, mặt kh&aacute;c c&ograve;n c&oacute; thể xem như một bộ m&aacute;y tinh lọc những th&agrave;nh vi&ecirc;n ưu t&uacute; để th&uacute;c đẩy tổ chức lu&ocirc;n tiến về ph&iacute;a trước. Tr&aacute;i ngược với c&aacute;ch quản l&yacute; n&oacute;i chung của ch&uacute;ng ta hiện nay, chỉ tạo n&ecirc;n một bộ m&aacute;y cồng kềnh, ỉ lại vừa chậm chạm, n&iacute;u k&eacute;o lẫn nhau, thiếu động lực cạnh tranh t&iacute;ch cực trong tổ chức, nguy&ecirc;n nh&acirc;n cơ bản dẫn đến sự tr&igrave; trệ, ảnh hưởng đến tiến tr&igrave;nh ph&aacute;t triển chung&hellip;</span><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thực tế tiếp cận c&aacute;c học viện đều cho thấy từ phương thức tổ chức v&agrave; quản l&yacute; qu&aacute; tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo, quản l&yacute; con người đến c&aacute;ch tạo n&ecirc;n một m&ocirc;i trường, kh&ocirc;ng gian đ&agrave;o tạo t&iacute;ch cực, kho&aacute;ng đạt để mọi th&agrave;nh vi&ecirc;n trong n&oacute; thỏa sức l&agrave;m việc v&agrave; s&aacute;ng tạo&hellip;Khiến mỗi người trong ch&uacute;ng t&ocirc;i đều phải suy ngẫm, trăn trở v&agrave; tự đ&uacute;c r&uacute;t cho m&igrave;nh những b&agrave;i học nhất định để &aacute;p dụng ngay cho ch&iacute;nh ng&ocirc;i trường của m&igrave;nh.</span><br /><em><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.2. Tại học viện &Acirc;m nhạc Sibelius:</span></strong></em><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sibelius l&agrave; một học viện &Acirc;m nhạc lớn nhất Phần Lan, với 03 trụ sở đ&oacute;ng tr&ecirc;n cả nước. Học viện được th&agrave;nh lập từ năm 1882 (trước trường CĐNT HN 85 năm). Đối tượng đ&agrave;o tạo ch&iacute;nh của học viện l&agrave; c&aacute;c nghệ sĩ chuy&ecirc;n nghiệp, c&aacute;c giảng vi&ecirc;n v&agrave; chuy&ecirc;n gia trong lĩnh vực &Acirc;m nhạc kh&ocirc;ng những của Phần Lan m&agrave; c&ograve;n cả Ch&acirc;u &Acirc;u. Với tổng số c&aacute;n bộ giang vi&ecirc;n l&agrave; 370 người, trong đ&oacute; c&aacute;n bộ nh&acirc;n vi&ecirc;n khối ph&ograve;ng ban l&agrave; 140 người (chiếm tỷ lệ 37,8%). Tổng số học sinh sinh vi&ecirc;n (hssv) tại thời điểm đo&agrave;n đang tham quan l&agrave; 1.400sv, trong đ&oacute; c&oacute; tới 154 sinh vi&ecirc;n nước ngo&agrave;i (chiếm tỷ lệ 11%). Đ&acirc;y được xem như l&agrave; một trong những yếu tố hội tụ d&agrave;nh cho c&aacute;c trường thuộc đẳng cấp quốc tế. Học viện sở hữu một khối cơ sở vật chất khiến cả đo&agrave;n cho&aacute;ng ngợp. Ri&ecirc;ng ph&ograve;ng h&ograve;a nhạc học viện đ&atilde; c&oacute; tới 04 ph&ograve;ng, trong đ&oacute; ph&ograve;ng lớn nhất c&oacute; sức chứa l&ecirc;n đến 1.700 người. Lưu lượng biểu diễn cũng rất đ&aacute;ng kinh ngạc, với tr&ecirc;n 200 buổi/năm. Từ đ&acirc;y, người học kh&ocirc;ng những được thụ hưởng thực tiễn nghề nghiệp th&ocirc;ng qua c&aacute;c buổi biểu diễn m&agrave; c&ograve;n được tiếp x&uacute;c v&agrave; biểu diễn c&ugrave;ng c&aacute;c nghệ sĩ nổi tiếng trong nước v&agrave; quốc tế. Đ&acirc;y l&agrave; một thực tiễn sinh động từ m&ocirc; h&igrave;nh đ&agrave;o tạo của nh&agrave; trường gắn liền với thực tiễn nghề nghiệp ngay trong qu&aacute; tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo. Dạng m&ocirc; h&igrave;nh n&agrave;y, hiện nay tuy cũng đang được triển khai tại trường CĐNT HN, nhưng với quy m&ocirc; c&ograve;n qu&aacute; nhỏ, chưa đủ lực k&iacute;ch th&iacute;ch cho sự chuyển đổi để tiếp cận được với c&aacute;c dạng m&ocirc; h&igrave;nh mới, hiện đại.</span><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điều cần thiết v&agrave; học tập ngay từ học viện l&agrave; việc duy tr&igrave; đều đặn, thường ni&ecirc;n hoạt động thực h&agrave;nh th&ocirc;ng qua hoạt động biểu diễn h&agrave;ng th&aacute;ng trong suốt kh&oacute;a học. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, nhiệm vụ hướng dẫn thực h&agrave;nh của giảng vi&ecirc;n được xem như một cấu phần quan trọng trong hoạt động giảng ch&iacute;nh v&agrave; được theo d&otilde;i, đ&aacute;nh gi&aacute; định kỳ. Tại học viện, hoạt động thực h&agrave;nh lu&ocirc;n được ch&uacute; trọng v&agrave; khuyến kh&iacute;ch, được thiết lập b&agrave;i bản th&ocirc;ng qua sự gắn kết chặt chẽ giữa người dậy v&agrave; người học. Dạng hoạt động tuy đ&atilde; được thực hiện tại trường CĐNT HN, nhưng chưa c&oacute; sức thuyết phục để mỗi c&aacute;n bộ giảng vi&ecirc;n nhận thức đ&uacute;ng đắn được sự cần thiết của n&oacute; trong việc n&acirc;ng cao chất lượng đ&agrave;o tạo; để mọi người c&ugrave;ng nhận thức r&otilde; được tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh đối với người học v&agrave; tương lai ph&aacute;t triển nghề nghiệp của học&hellip;Từ đ&oacute;, c&oacute; những định hướng, chỉ đạo trong tư duy v&agrave; h&agrave;nh động để c&ugrave;ng nh&agrave; trường thực hiện một c&aacute;ch c&oacute; hiệu quả v&agrave; b&agrave;i bản dạng hoạt động n&agrave;y trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo của nh&agrave; trường.</span><br /><em><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.3. Tại học viện S&acirc;n khấu Điện ảnh Helsinki</span></strong></em><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Được th&agrave;nh lập từ năm 1871 (trước trường CĐNT HN 96 năm). Đ&acirc;y l&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh trường đại học quốc tế lớn nhất Phần Lan, được n&acirc;ng l&ecirc;n th&agrave;nh học viện từ năm 1997. Tổng số c&aacute;n bộ giảng vi&ecirc;n của học viện bao gồm 191 người, trong đ&oacute; số giảng vi&ecirc;n cơ hữu c&oacute; 50 người (chiếm tỷ lệ 26,2%), số c&ograve;n lại l&agrave; c&aacute;n bộ nh&acirc;n vi&ecirc;n c&oacute; 141 người (chiếm tỷ lệ 73,8%). Trong 03 học viện đo&agrave;n đến, th&igrave; đ&acirc;y l&agrave; học viện c&oacute; bộ m&aacute;y cơ cấu phục vụ hoạt động chuy&ecirc;n m&ocirc;n cao nhất. Học viện c&oacute; cơ sở vật chất vững mạnh với đầy đủ mọi điều kiện kh&ocirc;ng chỉ cho học tập v&agrave; giảng dậy m&agrave; c&ograve;n phục vụ hoạt động nghi&ecirc;n cứu.Với tổng số 1.900sv, nhưng mỗi sinh vi&ecirc;n vẫn được đảm bảo số giờ thực h&agrave;nh th&ocirc;ng qua hoạt động biểu diễn từ 35-50 buổi/tổng số buổi diễn từ 300-500 buổi/7000 kh&aacute;n giả/năm. Đ&acirc;y l&agrave; một điều kiện l&yacute; tưởng gi&uacute;p sinh vi&ecirc;n va chạm với thực tiễn nghề nghiệp, đặc biệt được l&agrave;m quen với lượng kh&aacute;n giả kh&aacute; lớn ngay từ nh&agrave; trường để r&egrave;n luyện bản lĩnh s&acirc;n khấu v&agrave; trau dồi c&aacute;c kỹ năng nghề nghiệp.</span><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tại học viện sinh vi&ecirc;n kh&ocirc;ng những được r&egrave;n luyện c&aacute;c kỹ năng nghề nghiệp th&ocirc;ng qua hoạt động biểu diễn m&agrave; c&ograve;n được r&egrave;n luyện kỹ năng th&ocirc;ng qua phương ph&aacute;p đ&agrave;o tạo v&agrave; l&agrave;m việc theo nh&oacute;m ngay từ những năm học đầu ti&ecirc;n. Đ&acirc;y l&agrave; một dạng kỹ năng rất quan trọng th&uacute;c đẩy khả năng hợp t&aacute;c, gắn kết để ho&agrave;n th&agrave;nh th&agrave;nh tốt nhất mọi c&ocirc;ng việc. Mặt kh&aacute;c, c&ograve;n gi&uacute;p người học trong việc r&egrave;n luyện kỹ năng ph&aacute;t triển c&aacute;c quan hệ- Một trong những kỹ năng mềm thiết yếu m&agrave; mọi tổ chức y&ecirc;u cầu.</span><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điều đặc biệt r&uacute;t ra được b&agrave;i học qu&yacute; gi&aacute; từ học viện l&agrave; việc tổ chức qu&aacute; tr&igrave;nh học tập trong sự phối kết hợp kh&ocirc;ng những giữa sinh vi&ecirc;n trong c&ugrave;ng ng&agrave;nh học, m&agrave; c&ograve;n giữa sinh vi&ecirc;n c&aacute;c ng&agrave;nh học kh&aacute;c nhau, tạo n&ecirc;n một kh&ocirc;ng gian học tập đầy hấp dẫn v&agrave; s&aacute;ng tạo, trong đ&oacute; người học l&agrave; chủ nh&acirc;n &ocirc;ng của sự s&aacute;ng tạo c&ograve;n người dậy chỉ đ&oacute;ng vai tr&ograve; l&agrave; người hướng dẫn, định hướng v&agrave; điều chỉnh ở những ph&uacute;t ch&oacute;t. Đ&acirc;y l&agrave; một phương ph&aacute;p đ&agrave;o tạo th&uacute; vị v&agrave; hấp dẫn, k&iacute;ch hoạt mạnh mẽ v&agrave; li&ecirc;n tục v&agrave;o khả năng s&aacute;ng tạo của con người. C&aacute; nh&acirc;n t&ocirc;i lu&ocirc;n hy vọng c&aacute;c thầy c&ocirc; nhanh ch&oacute;ng tiếp cận v&agrave; ứng dụng được ngay v&agrave;o thực tiễn cho từng ng&agrave;nh học của nh&agrave; trường. V&igrave; thực tế cho thấy, việc khơi dậy hứng th&uacute; học tập v&agrave; khả năng s&aacute;ng tạo của người học trong c&aacute;c nh&agrave; trường của ch&uacute;ng ta hiện nay c&ograve;n thiếu v&agrave; yếu. Trong khi bản th&acirc;n n&oacute; lại l&agrave; một nh&acirc;n tố quan trọng th&uacute;c đẩy qu&aacute; tr&igrave;nh học tập t&iacute;ch cực- Cơ sở gi&uacute;p mọi nh&agrave; trường tiến gần hơn đến mục ti&ecirc;u đ&agrave;o tạo nguồn nh&acirc;n lực chất lượng cao, đồng thời n&acirc;ng cao năng lực cạnh tranh của nguồn lực con người cho đất nước trong qu&aacute; tr&igrave;nh hội nhập.</span><br /><strong><em><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. B&agrave;i học lĩnh hội được từ chương tr&igrave;nh học ch&iacute;nh kh&oacute;a:</span></em></strong><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ngo&agrave;i c&aacute;c b&agrave;i học đ&uacute;c r&uacute;t được từ thực tiễn hoạt động qua qu&aacute; tr&igrave;nh tham quan, học hỏi trực tiếp của đo&agrave;n, c&ograve;n c&oacute; một số b&agrave;i học lĩnh hội được th&ocirc;ng qua nội dung của chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo ch&iacute;nh kh&oacute;a:</span><br /><em><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.1. Thiết lập hệ thống đảm bảo chất lượng đ&agrave;o tạo tổng thể:</span></strong></em><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; Hầu hết c&aacute;c học viện đều thiết lập được ri&ecirc;ng cho m&igrave;nh một hệ thống đảm bảo chất lượng cho hoạt động đ&agrave;o tạo. Hệ thống n&agrave;y được x&acirc;y dựng căn cứ theo một chiến lược ph&aacute;t triển d&agrave;i hạn, được đảm bảo việc thực hiện c&oacute; hệ thống, theo một tập hợp c&aacute;c quy tr&igrave;nh thống nhất, với phương ch&acirc;m ph&aacute;t triển kh&ocirc;ng ngừng. Ngo&agrave;i ra, việc đảm bảo sự thực thi của chiến lược c&ograve;n được triển khai theo 03 cấp độ của kế hoạch trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo như: kế hoạch đảm bảo chất lượng tổng thể, kế hoạch sử dụng c&aacute;c nguồn lực v&agrave; kế hoạch sử dụng nh&acirc;n sự. Điều đặc biệt l&agrave; kế hoạch sử dụng nh&acirc;n sự h&agrave;ng năm lại được vận h&agrave;nh tr&ecirc;n cơ sở một kế hoạch chiến lược về nguồn lực mang t&iacute;nh d&agrave;i hạn của từng học viện, nhằm đảm bảo sự kết nối li&ecirc;n tục của từng giai đoạn ph&aacute;t triển, vừa hạn chế được được sự manh m&uacute;n, c&aacute; nh&acirc;n, cục bộ trong c&ocirc;ng t&aacute;c nh&acirc;n sự n&oacute;i chung, vừa tạo n&ecirc;n được bức tranh tổng thể cho sự ph&aacute;t triển d&agrave;i hạn cho nguồn lực con người, một trong những nguồn lực quan trọng nhất của mọi nh&agrave; trường- Cơ sở k&iacute;ch hoạt động lực l&agrave;m việc theo hướng t&iacute;ch cực của con người. Đ&acirc;y cũng ch&iacute;nh l&agrave; điểm yếu v&agrave; thiếu trong hoạch định sử dụng nguồn nh&acirc;n lực th&ocirc;ng qua c&ocirc;ng t&aacute;c nh&acirc;n sự của nhiều nh&agrave; trường tại Việt Nam.</span><br /><em><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.2. Thiết lập hệ thống th&ocirc;ng tin phản hồi đa dạng- đa chiều:</span></strong></em><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Đ&acirc;y l&agrave; một trong những điểm mạnh của c&aacute;c học viện- B&agrave;i học về quản l&yacute; cho trường CĐNT HN n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; trường Việt Nam n&oacute;i chung. Vai tr&ograve;, vị tr&iacute; của việc thu thập, xử l&yacute; th&ocirc;ng tin phản hồi trong hệ thống quản l&yacute; hầu hết ai cũng biết, tuy nhi&ecirc;n việc vận h&agrave;nh v&agrave; sử dụng ch&uacute;ng thế n&agrave;o để mang lại hiệu quả v&agrave; t&aacute;c động t&iacute;ch cực đến sự ph&aacute;t triển chung của nh&agrave; trường lại l&agrave; một sự kh&aacute;c biệt lớn. Việc thu thập v&agrave; xử l&yacute; th&ocirc;ng tin phản hồi của c&aacute;c học viện xuất ph&aacute;t tr&ecirc;n cơ sở định hướng v&agrave; phục vụ t&iacute;nh khả thi cho c&aacute;c kế hoạch chiến lược. T&iacute;nh đa dạng, đa chiều trong thu thập v&agrave; xử l&yacute; c&aacute;c dạng th&ocirc;ng tin phản hồi được thể hiện r&otilde; nhất. Nguồn tin kh&ocirc;ng những được thu thập xử l&yacute; từ b&ecirc;n ngo&agrave;i m&agrave; cả b&ecirc;n trong, điều quan trong l&agrave; ch&uacute;ng được thực hiện c&oacute; hệ thống, c&oacute; sự thống nhất cao v&agrave; c&oacute; từng quy tr&igrave;nh ri&ecirc;ng biệt ph&ugrave; hợp với đặc điểm, t&iacute;nh chất của từng dạng th&ocirc;ng tin kh&aacute;c nhau, n&oacute;i chung l&agrave; một qu&aacute; tr&igrave;nh mang t&iacute;nh khoa học v&agrave; rất b&agrave;i bản. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, ch&uacute;ng lu&ocirc;n được định kỳ kiểm tra, đ&aacute;nh gi&aacute;, lưu trữ, tổng kết r&uacute;t kinh nghiệm v&agrave; điều chỉnh nhằm hạn chế tối đa nhất mọi trở ngại t&aacute;c động ngược chiều đến sự ph&aacute;t triển chung của nh&agrave; trường. T&iacute;nh đa dạng của th&ocirc;ng tin phản hồi thể hiện r&otilde; n&eacute;t qua việc thu thập th&ocirc;ng tin b&ecirc;n ngo&agrave;i từ nhiều nguồn như: từ đối tượng phục vụ, giới truyền th&ocirc;ng, đối t&aacute;c, thị thường lao động đến c&aacute;c cơ quan quản l&yacute; chức năng. T&iacute;nh đa chiều được thể hiện r&otilde; trong việc thu thập th&ocirc;ng tin từ b&ecirc;n trong, th&ocirc;ng qua c&aacute;c cấp độ quản l&yacute; kh&aacute;c nhau như: giữa người dậy với người học, giữa ban l&atilde;nh đạo với c&aacute;n bộ nh&acirc;n vi&ecirc;n, học sinh sinh vi&ecirc;n (hssv) v&agrave; với hệ thống ph&ograve;ng ban chức năng, c&ugrave;ng khoa chuy&ecirc;n m&ocirc;n, giữa ph&ograve;ng ban/khoa với hssv v&agrave; giữa họ với nhau. Tất cả được tạo th&agrave;nh một bộ m&aacute;y thống nhất c&oacute; trung t&acirc;m xử l&yacute; v&agrave; điều phối độc lập, l&agrave;m nhiệm vụ theo chức tr&aacute;ch ri&ecirc;ng, gần như kiểm so&aacute;t to&agrave;n bộ th&ocirc;ng tin của tổ chức theo một quy tr&igrave;nh b&agrave;i bản: thu thập, ph&acirc;n loại, tổng hợp, ph&acirc;n t&iacute;ch, đ&aacute;nh gi&aacute;, lưu trữ/điều phối v&agrave; tư vấn. C&aacute;c quy tr&igrave;nh th&ocirc;ng tin n&agrave;y trong c&aacute;c nh&agrave; trường tại Việt Nam đang bị t&aacute;ch rời nhau l&agrave;m mất đi sự t&aacute;c động tương hỗ giữa ch&uacute;ng, mất đi t&iacute;nh thống nhất, từ đ&oacute; l&agrave;m mất đi t&iacute;nh gi&aacute; trị đ&iacute;ch thực của th&ocirc;ng tin. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, t&iacute;nh đa dạng v&agrave; đa chiều của th&ocirc;ng tin lại kh&ocirc;ng đảm bảo n&ecirc;n kh&oacute; c&oacute; thể trợ gi&uacute;p hiệu quả cho nh&agrave; quản l&yacute; đưa ra những quyết định ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; hơn thế kh&ocirc;ng thể thiết lập một kế hoạch chiến lược mang t&iacute;nh khả thi v&agrave; d&agrave;i hạn được.</span><br /><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><strong>IV. Kết luận v&agrave; đề xuất</strong></span><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chương tr&igrave;nh kh&oacute;a đ&agrave;o tạo tuy ngắn hạn nhưng nội dung chương tr&igrave;nh phong ph&uacute;, kết cấu chương tr&igrave;nh được c&acirc;n đối giữa trao đổi thảo luận với tham quan học hỏi thực tiễn đ&agrave;o tạo. Rất nhiều b&agrave;i học kinh nghiệm v&agrave; thực tiễn được đ&uacute;c r&uacute;t từ kh&oacute;a học n&agrave;y. C&oacute; những b&agrave;i học c&oacute; thể ứng dụng được ngay v&agrave;o một số hoạt động của nh&agrave; trường; c&oacute; b&agrave;i học cần được tiếp tục nghi&ecirc;n cứu, căn cứ theo từng điều kiện đặc th&ugrave; của từng nh&agrave; trường để &aacute;p dụng cho ph&ugrave; hợp. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, cũng c&oacute; rất nhiều b&agrave;i học mang t&iacute;nh định hướng, gi&uacute;p nh&agrave; trường hoạch định, x&acirc;y dựng chiến lược ph&aacute;t triển trong tương lai. Căn cứ theo nội dung đ&atilde; tr&igrave;nh bầy n&ecirc;u tr&ecirc;n, xin được đề xuất một số nội dung ch&iacute;nh yếu theo cấu tr&uacute;c từng b&agrave;i học kinh nghiệm như sau:</span><br /> <div align="center"><br /><input height="423" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/plan2(1).jpg" type="image" width="600" /><br /><strong><span style="font-size: xx-small;"><em>Hiệu trưởng </em></span></strong><strong><span style="font-size: xx-small;"><em>NSND. Nguyễn Thị B&igrave;nh nhận chứng chỉ tốt nghiệp kho&aacute; học tại Phần lan</em></span></strong><br /><br /></div> <span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><em><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. B&agrave;i học kinh nghiệm cần được triển khai ứng dụng ngay:</strong></em></span><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Phương thức tổ chức v&agrave; quản l&yacute; giờ học thực h&agrave;nh tại c&aacute;c học viện l&agrave; một b&agrave;i học cần được lưu t&acirc;m. Tại c&aacute;c học viện, hoạt động thực h&agrave;nh lu&ocirc;n được ch&uacute; trọng v&agrave; gắn liền với thực tiễn nghề nghiệp. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, hoạt động n&agrave;y c&ograve;n được kết hợp với c&aacute;c điều kiện về cơ sở vật chất, kh&ocirc;ng gian sư phạm để người học c&oacute; đầy đủ cơ hội thể hiện năng lực bản th&acirc;n v&agrave; khả năng s&aacute;ng tạo của m&igrave;nh. Ngo&agrave;i ra, c&ograve;n được đ&aacute;nh gi&aacute; theo định kỳ, kết quả đ&aacute;nh gi&aacute; lu&ocirc;n nằm trong cơ cấu điểm đ&aacute;nh gi&aacute; của mỗi kỳ thi tốt nghiệp.</span><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Hoạt động biểu diễn thực h&agrave;nh lu&ocirc;n được tổ chức định kỳ h&agrave;ng th&aacute;ng. Ngo&agrave;i c&aacute;c buổi biểu diễn do học viện tổ chức theo chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo, c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c buổi biểu diễn do ch&iacute;nh sinh vi&ecirc;n tự tổ chức. C&aacute;c đối tượng kh&aacute;n giả của c&aacute;c buổi biểu diễn lu&ocirc;n được mở rộng, đặc biệt gia đ&igrave;nh người học c&ugrave;ng những người th&acirc;n của người học lu&ocirc;n l&agrave; đối tượng được ưu ti&ecirc;n để c&ugrave;ng gi&aacute;m s&aacute;t v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả học tập của con em m&igrave;nh.</span><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Về cơ bản, c&aacute;c học viện đều đang triển khai theo m&ocirc; h&igrave;nh đ&agrave;o tạo t&iacute;n chỉ. Đ&acirc;y l&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh đ&agrave;o tạo t&iacute;ch cực mang lại nhiều lợi &iacute;ch cho người học v&agrave; cho x&atilde; hội đ&atilde; được Bộ GD&amp;ĐT chấp thuận v&agrave; c&oacute; chủ trương thực hiện. Tuy trường CĐNT HN đ&atilde; c&oacute; những bước chuẩn bị nhất định, nhưng cần c&oacute; giải ph&aacute;p cụ thể hơn để c&oacute; thể triển khai v&agrave; ứng dụng m&ocirc; h&igrave;nh n&agrave;y c&agrave;ng sớm, c&agrave;ng tốt. Trước mắt, c&oacute; thể cho ứng dụng trước một số ng&agrave;nh để c&oacute; những thực tiễn nhất định, từng bước điều chỉnh ph&ugrave; hợp với những điều kiện đặc th&ugrave; rồi mới triển khai ở quy m&ocirc; rộng hơn.</span><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><em><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. B&agrave;i học cần tiếp tục nghi&ecirc;n cứu v&agrave; triển khai khi c&oacute; đủ điều kiện:</strong></em></span><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Nghi&ecirc;n cứu khai th&aacute;c c&aacute;c nguồn lực nhằm tạo c&aacute;c năng lực nhất định để triển khai c&aacute;c chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo mở cho c&aacute;c đối tượng y&ecirc;u th&iacute;ch ở mọi lứa tuổi. Đ&acirc;y l&agrave; h&igrave;nh thức đ&agrave;o tạo đang được triển khai ở c&aacute;c học viện. Một mặt gi&uacute;p nh&agrave; trường sử dụng tối ưu nhất c&aacute;c nguồn lực hiện c&oacute;, mặt kh&aacute;c tiếp cận được với c&aacute;c nguồn tuyển sinh tiềm năng để chuẩn bị cho c&aacute;c kỳ tuyển sinh; kết hợp n&acirc;ng cao đời sống tinh thần của nh&acirc;n d&acirc;n Thủ đ&ocirc;, lẫn n&acirc;ng cao đời sống vật chất cho đội ngũ c&aacute;n bộ giảng vi&ecirc;n của nh&agrave; trường.</span><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Phương ph&aacute;p đ&agrave;o tạo phối kết hợp giữa c&aacute;c ng&agrave;nh, chuy&ecirc;n m&ocirc;n kh&aacute;c nhau ngay trong một giờ học, giờ thực h&agrave;nh l&agrave; một điểm nhấn hết sức th&uacute; vị trong đ&agrave;o tạo của một số học viện. M&ocirc; thức n&agrave;y cần được nghi&ecirc;n cứu nghi&ecirc;m t&uacute;c v&agrave; cho th&iacute; điểm tại nh&agrave; trường, v&igrave; n&oacute; tạo n&ecirc;n được kh&ocirc;ng gian s&aacute;ng tạo li&ecirc;n tục cho người học, c&ugrave;ng với sự phối kết hợp mang t&iacute;nh ngẫu hứng đầy s&aacute;ng tạo của người nghệ sĩ trong tương lai. Chắc chắn h&igrave;nh thức đ&agrave;o tạo n&agrave;y sẽ l&agrave;m người học lu&ocirc;n hứng khởi, nỗ lực v&agrave; sẵn s&agrave;ng tham gia với tinh thần t&iacute;ch cực nhất. Đ&acirc;y c&oacute; thể được xem l&agrave; một qu&aacute; tr&igrave;nh học tập đầy t&iacute;nh t&iacute;ch cực, m&agrave; người học được đ&oacute;ng vai tr&ograve; l&agrave; vị tr&iacute; trung t&acirc;m thực sự để chuyển h&oacute;a năng lực s&aacute;ng tạo của m&igrave;nh th&agrave;nh c&aacute;c sản phẩm mới do ch&iacute;nh m&igrave;nh s&aacute;ng tạo ra.</span><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - R&egrave;n luyện kỹ năng l&agrave;m việc nh&oacute;m, c&ugrave;ng nhau hợp t&aacute;c trong c&ocirc;ng việc cũng l&agrave; một điểm mạnh trong phương ph&aacute;p đ&agrave;o tạo của c&aacute;c học viện, m&agrave; ch&uacute;ng ta cần nghi&ecirc;n cứu v&agrave; c&oacute; những bước chuẩn bị nhất định để triển khai thống nhất trong to&agrave;n nh&agrave; trường. Hiện tại, tuy một số m&ocirc;n học, một số giảng vi&ecirc;n đ&atilde; c&oacute; hướng tiếp cận nhất định, nhưng chỉ mang t&iacute;nh tự ph&aacute;t, chưa c&oacute; nhận thức đ&uacute;ng v&agrave; đầy đủ để biến th&agrave;nh một chủ trương, mang t&iacute;nh thống nhất v&agrave; trở th&agrave;nh nguy&ecirc;n tắc trong hoạt động giảng dậy.</span><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><em><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. B&agrave;i học mang t&iacute;nh định hướng, trợ gi&uacute;p cho c&ocirc;ng t&aacute;c hoạch định chiến lược:</strong></em></span><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Hoạt động đ&agrave;o tạo tại c&aacute;c học viện rất đa dạng, c&ugrave;ng với tỷ trọng học h&agrave;m học vị trong đội ngũ rất cao. Trong định hướng ph&aacute;t triển chiến lược của nh&agrave; trường tuy đ&atilde; x&aacute;c định r&otilde; nhiệm vụ n&acirc;ng cấp nh&agrave; trường l&ecirc;n hệ đ&agrave;o tạo cao hơn, nhưng cần x&aacute;c định r&otilde; hơn lộ tr&igrave;nh để chuẩn bị nguồn lực cần thiết cho từng giai đoạn, trong đ&oacute; c&oacute; t&iacute;nh đến c&aacute;c điều kiện về nguồn lực con người, cơ sở vật chất c&ugrave;ng với c&aacute;c hệ đ&agrave;o tạo sau đại học để khẳng định vị thế v&agrave; thương hiệu của nh&agrave; trường trong tương lai.</span><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Tạo c&aacute;c điều kiện nhất định về cơ sở vật chất để người học ph&aacute;t huy được khả năng s&aacute;ng tạo ngo&agrave;i giờ ch&iacute;nh kh&oacute;a, cũng như được giới thiệu c&aacute;c sản phẩm học tập của m&igrave;nh l&agrave; điểm m&agrave; c&aacute;c học viện tại Phần Lan đ&atilde; l&agrave;m rất tốt. Hiện nay, trường CĐNT HN đang c&ograve;n hạn chế nhất định về cơ sở vật chất, n&ecirc;n chưa thực hiện tốt được dạng hoạt động n&agrave;y. V&igrave; vậy, trong định hướng chiến lược cần được bổ sung, điều chỉnh để b&ecirc;n cạnh c&aacute;c nội dung trọng yếu mang t&iacute;nh vĩ m&ocirc;, n&ecirc;n c&oacute; những hoạch định cụ thể để đ&aacute;p ứng được từng bước c&aacute;c y&ecirc;u cầu của người học, gắn việc đ&aacute;p ứng c&aacute;c y&ecirc;u cầu của người học v&agrave;o tương lai ph&aacute;t triển chung của nh&agrave; trường.</span><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Tạo động lực trong c&ocirc;ng việc, th&uacute;c đẩy tổ chức lu&ocirc;n tiến l&ecirc;n ph&iacute;a trước th&ocirc;ng qua sự nỗ lực của từng th&agrave;nh vi&ecirc;n trong n&oacute;- L&agrave; một kỹ năng quản l&yacute; hết sức quan trọng được h&igrave;nh th&agrave;nh trong m&ocirc; h&igrave;nh quản l&yacute; nh&acirc;n sự tại c&aacute;c học viện. M&ocirc; h&igrave;nh quản l&yacute; n&agrave;y được thể hiện th&ocirc;ng qua h&igrave;nh thức k&yacute; hợp đồng l&agrave;m việc theo chu kỳ giới hạn (5 năm/lần). Đ&acirc;y l&agrave; một m&ocirc; thức quản l&yacute; ti&ecirc;n tiến nhằm hạn chế sức &igrave; của tổ chức rất cần được nghi&ecirc;n cứu ứng dụng trong c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh của Việt Nam. Đ&acirc;y được xem như một định hướng nghi&ecirc;n cứu mang t&iacute;nh chiến lược để n&acirc;ng cao hiệu lực hoạt động của tổ chức bộ m&aacute;y n&oacute;i chung trong đ&oacute; c&oacute; bộ m&aacute;y hoạt động của c&aacute;c nh&agrave; trường mới trong tương lai.</span><br /><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; một số đề xuất căn cứ tr&ecirc;n những thực tiễn đ&atilde; thu hoạch được từ kh&oacute;a học ngắn ng&agrave;y tại Phần Lan. T&ocirc;i lu&ocirc;n hy vọng những mảng khuất sau mỗi tầm nh&igrave;n từng ng&agrave;y được hiện ra để mỗi ch&uacute;ng ta đều thấy r&otilde; hơn đường ch&acirc;n trời- nơi m&agrave; mọi người đều muốn tới. Sẽ c&ograve;n rất nhiều điều mới mẻ ở ph&iacute;a trước m&agrave; mỗi ch&uacute;ng ta đều c&oacute; thể học hỏi lẫn nhau, học hỏi từ một miền đất mới, từ một phương thức đ&agrave;o tạo mới, một &yacute; tưởng mới c&ugrave;ng với một tầm nh&igrave;n mới. Tất cả mong rằng đều được t&iacute;ch tụ v&agrave; trở về với m&aacute;i trường th&acirc;n y&ecirc;u, nơi m&agrave; ch&uacute;ng ta đ&atilde; sống v&agrave; gắn b&oacute; c&ugrave;ng với n&oacute;.</span></div> <span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">&nbsp;</span></div>
Số lượt đọc: 1183 Ngày xuất bản: 10/19/2015 10:18:00 AM Quay trở lại