Đối ngoại
Danh mục
Cảm xúc thời gian
<table style="height: 2789px;" border="0" width="625" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="10">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p align="justify">&nbsp;</p> <div align="center">CẢM X&Uacute;C THỜI GIAN</div> <div align="right"><br />Hiệu trưởng NSND. Nguyễn Thị B&igrave;nh</div> <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; K&yacute; ức thời gian lu&ocirc;n k&eacute;o ch&uacute;ng ta trở về với cội nguồn. H&igrave;nh ảnh của k&yacute; ức c&agrave;ng th&ecirc;m đậm đ&agrave;, l&ocirc;i cuốn s&ocirc;i động&hellip; mỗi khi độ thu về với khoa Mỹ thuật trư&shy;ờng Cao đẳng nghệ thuật H&agrave; Nội.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hai mươi ba con người với biết bao khoảnh khắc của k&yacute; ức đ&atilde; tạo n&ecirc;n một kh&ocirc;ng gian huyền ảo, thấm đẫm những cung bậc của cuộc sống. C&ugrave;ng với 25 năm trưởng th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển của m&igrave;nh, khoa Mỹ thuật đang đ&oacute;ng g&oacute;p những c&ocirc;ng sức đ&aacute;ng kể, t&ocirc; vẽ th&ecirc;m bức tranh nghệ thuật đầy mầu sắc cho sự ph&aacute;t triển bền vững của trường Cao đẳng nghệ thuật H&agrave; Nội.<br /> <div align="center"><input height="472" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/1(68).jpg" type="image" width="700" /><br /><br /></div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&iacute;nh đến nay, khoa đ&atilde; tổ chức được tr&ecirc;n 20 triển l&atilde;m, tham dự nhiều cuộc thi trong nước cũng như&shy; quốc tế, Nhiều t&aacute;c phẩm của khoa đ&atilde; đạt giải thưởng cao c&agrave;ng t&ocirc; đậm th&ecirc;m bức tranh th&agrave;nh t&iacute;ch trong qu&aacute; tr&igrave;nh đổi mới hướng đến hiệu quả v&agrave; chất l&shy;ượng. Điều quan trọng hơn cả l&agrave; c&aacute;c thầy c&ocirc; trong khoa đ&atilde; tạo dựng l&ecirc;n được một thế hệ kế cận c&oacute; đủ bản lĩnh v&agrave; khả năng chuy&ecirc;n m&ocirc;n để tiếp nối c&aacute;c bậc &ldquo;Đ&agrave;n anh, đ&agrave;n chị&rdquo; đi trước&hellip;<br /><br /> <div align="center"><input height="465" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/2(65).jpg" type="image" width="700" /></div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Triển l&atilde;m &ldquo;M&agrave;u thời gian th&aacute;ng 10 năm 2012&rdquo; l&agrave; một hoạt động thường ni&ecirc;n nhưng mang một &yacute; nghĩa v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng &ndash; C&oacute; thể xem như một m&oacute;n qu&agrave; tinh thần v&ocirc; gi&aacute; ch&agrave;o mừng lễ kỷ niệm 45 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập trường Cao đẳng Nghệ thuật H&agrave; Nội (1967 &ndash; 2012) v&agrave; 25 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập khoa Mỹ thuật (1987 &ndash; 2012).<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tương lai tốt đẹp c&ograve;n đang ở ph&iacute;a trước, hy vọng tập thể khoa Mỹ thuật sẽ tiếp tục tạo n&ecirc;n những gam mầu rực rỡ cho sự ph&aacute;t triển của khoa n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; sự nghiệp ph&aacute;t triển của nh&agrave; trường n&oacute;i chung, h&ograve;a nhịp c&ugrave;ng sự ph&aacute;t triển ng&agrave;y c&agrave;ng lớn mạnh của nền Mỹ thuật nước nh&agrave; trong qu&aacute; tr&igrave;nh hội nhập.<br /><br /> <div align="center"><input height="480" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/4(51).jpg" type="image" width="700" /></div> <br /> <div align="center"><input height="480" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/5(46).jpg" type="image" width="700" /></div> <br /> <div align="center"><input height="481" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/3(48).jpg" type="image" width="700" /></div> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>
Số lượt đọc: 1219 Ngày xuất bản: 10/19/2015 10:39:00 AM Quay trở lại