Đối ngoại
Danh mục
Cuộc thi tài năng trẻ, nét đẹp truyền thống của mái trường thân yêu
<p style="text-align: center;">&nbsp;<strong><em>Cuộc thi </em></strong><strong>T&agrave;i năng trẻ<em>, n&eacute;t đẹp truyền thống của m&aacute;i trường th&acirc;n y&ecirc;u</em></strong></p> <p><strong>Lam Kh&ocirc;i- cựu sinh vi&ecirc;n trường Cao đẳng Nghệ thuật H&agrave; Nội</strong></p> <p>T&ocirc;i về thăm trường Cao đẳng Nghệ thuật H&agrave; Nội trong một ng&agrave;y r&eacute;t n&agrave;ng B&acirc;n ngọt ng&agrave;o. Trở lại ng&ocirc;i trường y&ecirc;u qu&yacute; đ&atilde; gắn b&oacute; suốt một qu&atilde;ng đời học sinh, sinh vi&ecirc;n của m&igrave;nh từ l&uacute;c c&ograve;n l&agrave; một c&ocirc; b&eacute; tuổi trăng tr&ograve;n đến khi bước ch&acirc;n ra khỏi trường, kh&ocirc;n lớn v&agrave; trưởng th&agrave;nh, t&ocirc;i kh&ocirc;ng khỏi bồi hồi, xao xuyến. Những kỉ niệm cũ về th&agrave;y c&ocirc;, bạn b&egrave;, về m&aacute;i trường th&acirc;n y&ecirc;u những năm th&aacute;ng ng&agrave;y xưa bỗng &ugrave;a về đầy ắp trong t&acirc;m tr&iacute;. Đặc biệt, t&ocirc;i được tham dự buổi biểu diễn trong khu&ocirc;n khổ cuộc thi t&agrave;i năng trẻ cấp trường lần thứ XI của khoa Thanh nhạc v&agrave; Nhạc nhẹ, thời gian như tr&ocirc;i ngược lại, những k&iacute; ức về cuộc thi t&agrave;i năng trẻ lần 1, lần 2, khi m&agrave; t&ocirc;i c&ograve;n l&agrave; học sinh trung cấp, rồi sinh vi&ecirc;n cao đẳng của trường hiện hữu như một cuốn phim quay chậm, &ecirc;m đềm v&agrave; tr&agrave;n đầy cảm x&uacute;c&hellip;.</p> <p>Đến hẹn lại l&ecirc;n, cứ mỗi hai năm, trường Cao đẳng Nghệ thuật H&agrave; Nội lại tổ chức cuộc thi T&agrave;i năng trẻ cấp trường. Đ&oacute; l&agrave; một hoạt động đến nay đ&atilde; trở th&agrave;nh truyền thống của trường, nhằm n&acirc;ng cao chất lượng dạy v&agrave; học. Cuộc thi l&agrave; một cơ hội cọ x&aacute;t, thực h&agrave;nh biểu diễn, thể hiện những khả năng nghệ thuật của những em học sinh, sinh vi&ecirc;n c&oacute; tố chất, được c&aacute;c th&agrave;y c&ocirc; gi&aacute;o chuy&ecirc;n m&ocirc;n lựa chọn, tin tưởng v&agrave; đ&agrave;o tạo chuy&ecirc;n s&acirc;u để l&ecirc;n một chương tr&igrave;nh thi chuy&ecirc;n m&ocirc;n đ&ograve;i hỏi cao hơn mức c&aacute;c k&igrave; thi chuy&ecirc;n ng&agrave;nh cuối học k&igrave; trong một thời gian chuẩn bị kh&ocirc;ng d&agrave;i. Sau mỗi k&igrave; thi, d&ugrave; đạt kết quả ở mức độ n&agrave;o, c&aacute;c em đều cảm thấy tự tin hơn, bản lĩnh s&acirc;n khấu được t&ocirc;i luyện, khả năng chuy&ecirc;n m&ocirc;n được trau dồi. V&agrave; đ&oacute; l&agrave; những điểm cộng m&agrave; nếu chỉ học h&agrave;ng ng&agrave;y ở lớp chuy&ecirc;n ng&agrave;nh, c&aacute;c em kh&ocirc;ng thể c&oacute; được.</p> <p>T&ocirc;i c&ograve;n nhớ đ&atilde; phải c&acirc;n nhắc trước khi tham gia k&igrave; thi T&agrave;i Năng Trẻ khi đang l&agrave; sinh vi&ecirc;n năm thứ 1 của trường. Thời gian gấp r&uacute;t để chuẩn bị khiến t&ocirc;i cảm thấy chưa thực sự tự tin, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; lại l&agrave; một b&agrave;i luận với đề t&agrave;i kh&oacute; trong k&igrave; thi nghi&ecirc;n cứu khoa học cũng đang diễn ra. Thế nhưng rồi khi quyết định thi,&nbsp; t&ocirc;i đ&atilde; ho&agrave;n to&agrave;n cảm thấy thật tuyệt vời khi được tham gia, cho d&ugrave; đ&oacute; l&agrave; một qu&atilde;ng thời gian l&agrave;m việc căng như d&acirc;y đ&agrave;n, nhưng những g&igrave; nhận được sau đ&oacute; th&igrave; thật đ&aacute;ng gi&aacute;.</p> <p>T&ocirc;i nghĩ c&aacute;c em học sinh, sinh vi&ecirc;n, tuổi đời v&agrave; tuổi nghề c&ograve;n rất trẻ đứng tr&ecirc;n s&acirc;n khấu h&ocirc;m nay, cũng c&oacute; những cảm x&uacute;c như t&ocirc;i ng&agrave;y ấy. Hồi hộp, lo lắng, căng thẳng v&igrave; niềm tin của giảng vi&ecirc;n, của nh&agrave; trường đang đặt l&ecirc;n vai c&aacute;c em. C&aacute;c em phải cố gắng hết m&igrave;nh để đ&aacute;p ứng sự mong mỏi ấy, v&agrave; đ&aacute;p ứng tai nghe, mắt nh&igrave;n của một kh&aacute;n ph&ograve;ng đầy chật kh&aacute;n giả&hellip;Đ&acirc;u đấy c&ograve;n những ph&uacute;t ch&ocirc;ng ch&ecirc;nh, đ&ocirc;i l&uacute;c c&ograve;n vụng về, l&uacute;ng t&uacute;ng. Thế nhưng, nghệ thuật lu&ocirc;n c&oacute; t&iacute;nh bay bổng v&agrave; thăng hoa. V&agrave; thật tuyệt vời khi c&oacute; thể nh&igrave;n thấy những ph&uacute;t gi&acirc;y ấy tỏa s&aacute;ng ở c&aacute;c em. Đ&oacute; l&agrave; những l&uacute;c c&aacute;c em say m&igrave;nh trong những đoạn ngẫu hứng jazz đầy m&agrave;u sắc, ng&oacute;n đ&agrave;n chắc h&ograve;a quyện ăn săm với ban nhạc, đ&oacute; l&agrave; l&uacute;c c&aacute;c em h&aacute;t thật say sưa với phong c&aacute;ch tr&igrave;nh diễn đầy tự tin với th&iacute;nh ph&ograve;ng, d&acirc;n gian đương đại hay ngay cả những bản cover ca kh&uacute;c quốc tế thuộc loại kh&oacute; nhằn&hellip;.Những tiết mục kh&aacute; ấn tượng phải kể đến Spain bản jazz-latin ( Chick Corea) của&nbsp; học sinh Anh Minh DH7-Keyboard - khoa nhạc nhẹ, bản aria &ldquo;Voi che sapete&rdquo; ( Đ&aacute;m cưới Figaro- W.A.Mozart) với chất giọng khỏe, d&agrave;y dặn của Minh T&acirc;m, học sinh TC2 Thanh nhạc; ca kh&uacute;c d&acirc;n gian đương đại Thư ph&aacute;p ( Nguyễn Duy H&ugrave;ng) v&agrave; ca kh&uacute;c nổi tiếng của Adele &ldquo;Rolling in the deep&rdquo; với phần tr&igrave;nh diễn của Tiến Đạt - học sinh TC3 Thanh nhạc, hay tiết mục &ldquo;Mưa th&aacute;ng gi&ecirc;ng&rdquo; (Việt H&ugrave;ng) của Đắc Hải- TC3 Thanh nhạc cũng mang tới một kh&ocirc;ng gian thanh khiết, trong trẻo với &acirc;m thanh th&aacute;nh th&oacute;t của đ&agrave;n tranh trong bi&ecirc;n chế nhạc cụ đệm&hellip;C&oacute; thể thấy trong kh&aacute;n ph&ograve;ng những khu&ocirc;n mặt đang s&aacute;ng bừng l&ecirc;n trong niềm h&acirc;n hoan, những h&aacute;o hức mong chờ mỗi một tiết mục đang diễn ra tr&ecirc;n s&acirc;n khấu. Nh&agrave; h&aacute;t thực h&agrave;nh kh&ocirc;ng c&ograve;n một chỗ trống, thậm ch&iacute; c&oacute; rất nhiều kh&aacute;n giả phải đứng để xem chương tr&igrave;nh. C&aacute;c em cổ vũ nhiệt t&igrave;nh cho c&aacute;c th&iacute; sinh, đặc biệt l&agrave; những tiết mục hay, những gi&acirc;y ph&uacute;t khoe giọng, khoe kỹ thuật đ&aacute;nh đ&agrave;n ở đoạn cao tr&agrave;o, đắt gi&aacute; lu&ocirc;n l&agrave;m cho kh&aacute;n ph&ograve;ng r&ograve;n r&atilde; tiếng vỗ tay v&agrave; hu&yacute;t s&aacute;o thật to để t&aacute;n thưởng. Đ&ocirc;i l&uacute;c c&aacute;c em c&ograve;n cao hứng h&ocirc; to t&ecirc;n th&iacute; sinh đang biểu diễn. Kh&ocirc;ng kh&iacute; thưởng thức nghệ thuật thật vui v&agrave; h&agrave;o hứng. Những khu&ocirc;n mặt tươi trẻ đang tu&ocirc;n tr&agrave;o sức sống thể hiện tr&ecirc;n s&acirc;n khấu v&agrave; cả c&aacute;ch những kh&aacute;n giả trẻ đang nhiệt t&igrave;nh thưởng ngoạn cho thấy c&aacute;c em lu&ocirc;n cần v&agrave; mong muốn c&oacute; được những hoạt động thực h&agrave;nh thiết thực như thế nhiều, nhiều hơn nữa&hellip;</p> <p>Học nghệ thuật ở thời đại hội nhập, c&aacute;c em c&oacute; nhiều điều kiện tốt hơn. Chỉ cần một c&aacute;i nhấn chuột, c&aacute;c em c&oacute; thể c&oacute; đủ bản nhạc, bản phối v&agrave; v&ocirc; số phong c&aacute;ch tr&igrave;nh diễn bởi nhiều nghệ sĩ tr&ecirc;n c&ugrave;ng một t&aacute;c phẩm để tha hồ tham khảo, học hỏi. C&aacute;ch chọn b&agrave;i của c&aacute;c em v&igrave; thế cũng được mở rộng, c&oacute; thể l&agrave; những t&aacute;c phẩm xưa cũ được phối lại với phong c&aacute;ch mới, hoặc lại l&agrave; những t&aacute;c phẩm mới nhất, l&agrave; những nhạc phẩm, ca kh&uacute;c đang thịnh h&agrave;nh trong giới &acirc;m nhạc đương đại. Tất cả đều nằm trong tầm tay.</p> <p>Nhưng thuận lợi đ&oacute; đồng thời đ&oacute; cũng l&agrave; th&aacute;ch thức. Qu&aacute; nhiều k&ecirc;nh nghe nh&igrave;n khiến cho nhu cầu thưởng thức nghệ thuật trở n&ecirc;n b&atilde;o h&ograve;a, kh&aacute;n giả trở n&ecirc;n kh&oacute; t&iacute;nh hơn, nghe một c&aacute;ch chọn lọc hơn. Điều đ&aacute;ng mừng l&agrave; c&aacute;c em lu&ocirc;n c&oacute; &yacute; thức l&agrave;m mới, &yacute; thức của một sức trẻ hừng hực đang muốn khẳng định m&igrave;nh. Sự lựa chọn phong c&aacute;ch cho c&aacute;c t&aacute;c phẩm tr&igrave;nh diễn cũng thật phong ph&uacute;. Bi&ecirc;n chế ban nhạc đệm cũng nhiều m&agrave;u, từ acoustic với piano, guitar v&agrave; bongo, đến sự g&oacute;p mặt của những nhạc cụ d&acirc;n tộc hoặc một bản phối ho&agrave;n chỉnh&hellip;.</p> <p>T&agrave;i năng trẻ, ng&agrave;y ấy, b&acirc;y giờ&hellip;C&oacute; nhiều sự đổi thay đ&aacute;ng để tự h&agrave;o, s&acirc;n khấu chuy&ecirc;n nghiệp hơn, trường lớp, nhạc cụ khang trang, s&aacute;ng sủa hơn, ti&ecirc;n tiến hơn, hiện đại hơn. C&aacute;c em, những t&agrave;i năng đang được nh&agrave; trường ươm mầm, nu&ocirc;i dưỡng chắc chắn sẽ lưu giữ những k&iacute; ức tuyệt vời về k&igrave; thi n&agrave;y, m&aacute;i trường n&agrave;y trong suốt h&agrave;nh tr&igrave;nh trưởng th&agrave;nh v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng, để biết rằng, những ph&uacute;t gi&acirc;y trải nghiệm của ng&agrave;y h&ocirc;m nay l&agrave; v&ocirc; gi&aacute;.</p>
Số lượt đọc: 1139 Ngày xuất bản: 10/19/2015 10:43:00 AM Quay trở lại