Đối ngoại
Danh mục
CẢM XÚC MÙA THI
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <table style="height: 833px;" border="0" width="605" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p align="center"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: large;"><strong>CẢM X&Uacute;C M&Ugrave;A THI</strong></span></p> <p align="right"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: large;">Nguyễn Diệu Linh<br />B&iacute; thư Chi đo&agrave;n SP&Acirc;N</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Năm n&agrave;o cũng vậy, cứ đến m&ugrave;a h&egrave; l&agrave; trường Cao đẳng Nghệ Thuật H&agrave; Nội lại n&aacute;o nức, rộn r&agrave;ng để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh, c&ograve;n những chiến sỹ thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện th&igrave; h&aacute;o hức bước v&agrave;o một chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh mới - "Tiếp sức m&ugrave;a thi 2013".</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Với chiến dịch t&igrave;nh nguyện năm nay, Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n trường lần đầu ti&ecirc;n triển khai m&ocirc; h&igrave;nh Tr&agrave; đ&aacute; miễn ph&iacute; v&agrave; Giữ trật tự an ninh khu vực thi. Trước một kỳ thi quan trọng như vậy, mọi c&ocirc;ng t&aacute;c được chuẩn bị rất kỹ lưỡng,v&agrave; tất nhi&ecirc;n kh&ocirc;ng thể thiếu "những chiếc &aacute;o xanh t&igrave;nh nguyện"!</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C&oacute; thể thấy m&agrave;u &aacute;o xanh ấy ở bất cứ đ&acirc;u v&agrave; bất cứ l&uacute;c n&agrave;o, những chiếc &aacute;o dẫn đường đưa c&aacute;c em th&iacute; sinh tới ph&ograve;ng thi, những chiếc &aacute;o chỉ dẫn cho c&aacute;c b&aacute;c phụ huynh để xe đ&uacute;ng nơi quy định, những chiếc &aacute;o l&agrave;m nhiệm vụ của "cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng" lu&ocirc;n đảm bảo an ninh trật tự, tr&aacute;nh &ugrave;n tắc, lộn xộn, những chiếc &aacute;o chẳng quản ngại mang đỡ vật dụng nặng cho th&iacute; sinh&hellip; Những chiếc &aacute;o xanh l&agrave;m việc qu&ecirc;n mệt mỏi, chỉ mong muốn được trả c&ocirc;ng bằng sự y&ecirc;n t&acirc;m của phụ huynh v&agrave; th&iacute; sinh.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C&ocirc;ng t&aacute;c t&igrave;nh nguyện tiếp sức m&ugrave;a thi của Đo&agrave;n trường năm nay c&oacute; một m&ocirc; h&igrave;nh đặc biệt mới, đ&oacute; l&agrave; phục vụ nước miễn ph&iacute; cho th&iacute; sinh, phụ huynh v&agrave; c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o. Với phương ch&acirc;m "Vệ sinh - gọn g&agrave;ng - lịch sự", m&ocirc; h&igrave;nh được thực hiện lần đầu ti&ecirc;n v&agrave; nhận được rất nhiều sự ủng hộ v&agrave; tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban gi&aacute;m hiệu v&agrave; c&aacute;c thầy c&ocirc; nh&agrave; trường... Giữa c&aacute;i nắng ch&oacute;i chang th&aacute;ng 7, đ&atilde; c&oacute; những ly nước m&aacute;t rượi v&agrave; sự phục vụ chu đ&aacute;o, nhiệt t&igrave;nh của c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện, kh&ocirc;ng c&ograve;n phải lo lắng g&igrave; với c&aacute;i n&oacute;ng bức ng&agrave;y h&egrave; nữa&hellip;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D&ugrave; l&agrave; ng&agrave;y nắng hay ng&agrave;y mưa, những chiếc &aacute;o xanh ấy vẫn lu&ocirc;n cần mẫn, nhiệt t&igrave;nh v&agrave; c&oacute; mặt đ&uacute;ng l&uacute;c. Cả hai đội Trật tự v&agrave; Tr&agrave; đ&aacute; đều c&oacute; thể chủ động trong c&ocirc;ng việc, ph&acirc;n c&ocirc;ng c&aacute;c nh&oacute;m l&agrave;m việc hiệu quả, năng động, biết hỗ trợ lẫn nhau khi cần thiết.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C&aacute; nh&acirc;n em, l&agrave; một sinh vi&ecirc;n vừa trải qua năm học đầu ti&ecirc;n tr&ecirc;n ghế nh&agrave; trường, cũng l&agrave; một t&acirc;n b&iacute; thư được bầu ra dưới sự tin tưởng của thầy c&ocirc; v&agrave; bạn b&egrave;. Lần đầu ti&ecirc;n tham gia hoạt động t&igrave;nh nguyện, em kh&ocirc;ng tr&aacute;nh khỏi ch&uacute;t lo lắng v&agrave; hồi hộp, kh&ocirc;ng biết m&igrave;nh c&oacute; ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ được giao ph&oacute; hay kh&ocirc;ng. Nh&igrave;n vẻ hồi hộp lo lắng của c&aacute;c em th&iacute; sinh, em như thấy lại h&igrave;nh ảnh của m&igrave;nh năm ngo&aacute;i, khi đ&oacute; em cũng l&agrave; một th&iacute; sinh, bước ch&acirc;n v&agrave;o trường với bao bỡ ngỡ... Nghĩ đến vậy th&ocirc;i l&agrave; em tự như phải cố gắng hết sức để l&agrave;m tốt c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh, phải đảm bảo cho việc thi cử của c&aacute;c em được diễn ra su&ocirc;n sẻ nhất, c&aacute;c em được đi thi với một t&acirc;m l&yacute; tốt nhất! V&agrave; chắc chắn kh&ocirc;ng chỉ m&igrave;nh em m&agrave; tất cả c&aacute;c bạn trong đội thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện cũng c&oacute; c&ugrave;ng suy nghĩ như vậy. D&ugrave; c&oacute; mệt mỏi thế n&agrave;o, d&ugrave; thời tiết nắng n&oacute;ng hay mưa to thế n&agrave;o cũng vẫn lu&ocirc;n cố gắng hết m&igrave;nh để ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&ocirc;ng việc.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khi kết th&uacute;c một tuần thi cử, d&ugrave; thấm mệt nhưng cũng l&agrave; l&uacute;c ch&uacute;ng em nhận thấy &yacute; nghĩa m&agrave; Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n mang lại, đ&oacute; l&agrave; tinh thần đo&agrave;n kết khi tham gia c&aacute;c c&ocirc;ng t&aacute;c tập thể, x&atilde; hội. Nếu như trước đ&acirc;y những điều tốt đẹp mới chỉ nằm trong suy nghĩ th&igrave; Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n đ&atilde; gi&uacute;p ch&uacute;ng em biến n&oacute; th&agrave;nh những h&agrave;nh động thiết thực. Bất kể l&agrave; ai, d&ugrave; năng động hay rụt r&egrave;, d&ugrave; t&iacute;nh c&aacute;ch, quan điểm kh&ocirc;ng giống nhau nhưng vẫn c&ugrave;ng đo&agrave;n kết để ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ chung, v&agrave; ai cũng cảm thấy thật vui v&igrave; đ&atilde; l&agrave;m được những việc &yacute; nghĩa! Niềm vui v&agrave; động lực lớn nhất đối với Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n ch&uacute;ng em ch&iacute;nh l&agrave; nụ cười của c&aacute;c em th&iacute; sinh, của c&aacute;c bậc phụ huynh v&agrave; c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Với tư c&aacute;ch l&agrave; sinh vi&ecirc;n năm thứ hai của trường đồng thời l&agrave; t&acirc;n b&iacute; thư chi đo&agrave;n Sư Phạm, d&ugrave; chưa c&oacute; nhiều kinh nghiệm nhưng em mong sẽ được đ&oacute;ng g&oacute;p hết sức m&igrave;nh cho c&aacute;c hoạt động của Đo&agrave;n, c&ugrave;ng chung tay với c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n x&acirc;y dựng Đo&agrave;n trường vững mạnh!</p> <p align="right">N.D.L</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="10">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
Số lượt đọc: 1147 Ngày xuất bản: 10/19/2015 10:44:00 AM Quay trở lại