Đối ngoại
Danh mục
Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học...
<div align="center"> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: large;">TĂNG CƯỜNG C&Ocirc;NG T&Aacute;C NGHI&Ecirc;N CỨU KHOA HỌC <br />G&Oacute;P PHẦN N&Acirc;NG CAO CHẤT LƯỢNG&nbsp; DẠY V&Agrave; HỌC<br />&nbsp;NĂM HỌC 2014-2015</span></p> <p align="right"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: large;"><em>P.Chủ nhiệm khoa:&nbsp; Trần Thị Quỳnh Trang</em><br /></span></p> <p align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: large;">&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; Với sự chỉ đạo đ&uacute;ng đắn của Đảng Ủy - Ban gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường v&agrave; sự nỗ lực của to&agrave;n thể c&aacute;n bộ giảng vi&ecirc;n trong thời gian qua, trường Cao đẳng nghệ thuật H&agrave; Nội đ&atilde; c&oacute; những bước ph&aacute;t triển vượt bậc. Trong đ&oacute; đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; l&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c nghi&ecirc;n cứu khoa học nhằm n&acirc;ng cao chất lượng dạy học đ&atilde; v&agrave; đang được ph&aacute;t huy.&nbsp;</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: large;"><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Như ch&uacute;ng ta đ&atilde; biết, để đ&aacute;nh gi&aacute; tầm cỡ v&agrave; tạo lập uy t&iacute;n cho mỗi đơn vị gi&aacute;o dục, chất lượng dạy v&agrave; học l&agrave; một trong những ti&ecirc;u ch&iacute; h&agrave;ng đầu. Muốn đạt được nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch, muốn thu h&uacute;t được nhiều học sinh - sinh vi&ecirc;n, ngo&agrave;i việc c&oacute; một cơ sở vật chất hiện đại, nh&agrave; trường cần c&oacute; đội ngũ c&aacute;n bộ gi&aacute;o vi&ecirc;n kh&ocirc;ng những giảng dạy tốt m&agrave; c&ograve;n phải tự n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave; tham gia t&iacute;ch cực v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c nghi&ecirc;n cứu khoa học. Nghi&ecirc;n cứu khoa học l&agrave; con đường tất yếu để n&acirc;ng cao chất lượng giảng dạy. V&igrave; thế điều đ&oacute; lu&ocirc;n được Ban gi&aacute;m hiệu trường Cao đẳng nghệ thuật quan t&acirc;m khuyến kh&iacute;ch đẩy mạnh.&nbsp;</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: large;"><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Năm học 2014- 2015, to&agrave;n trường c&oacute; 28 đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu khoa học được đăng k&iacute; thuộc c&aacute;c khoa: Sư phạm, Nghiệp vụ văn h&oacute;a, Kiến thức &acirc;m nhạc, Nhạc cụ truyền&nbsp; thống, Kiến thức cơ bản, Văn h&oacute;a phổ th&ocirc;ng, S&acirc;n khấu điện ảnh v&agrave; m&uacute;a. C&oacute; thể thấy đ&oacute; l&agrave; một bước tiến mới chưa từng c&oacute; trước đ&acirc;y ở trường Cao đẳng nghệ thuật H&agrave; Nội. Mang đặc th&ugrave; của một trường nghệ thuật, c&aacute;n bộ giảng vi&ecirc;n đa phần l&agrave; c&aacute;c văn nghệ sĩ, việc tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c nghi&ecirc;n cứu khoa học gặp kh&ocirc;ng &iacute;t kh&oacute; khăn. Bởi vậy, tinh thần t&iacute;ch cực đi s&acirc;u v&agrave;o hoạt động nghi&ecirc;n cứu khoa học của c&aacute;n bộ giảng vi&ecirc;n c&aacute;c chuy&ecirc;n ng&agrave;nh rất đ&aacute;ng ghi nhận. Hưởng ứng tinh thần chung của to&agrave;n trường, Khoa văn h&oacute;a phổ th&ocirc;ng cũng kh&ocirc;ng ngừng tham gia c&aacute;c hoạt động nghi&ecirc;n cứu khoa học. Năm học 2014-2015,&nbsp; Khoa&nbsp; đăng k&iacute; thực hiện hai đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu khoa học cấp trường: một l&agrave; &ldquo;C&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng trường Cao đẳng nghệ thuật giai đoạn 2005 - 2015&rdquo;;&nbsp; hai l&agrave; &ldquo;Cải tiến phương ph&aacute;p giảng dạy - ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave;o giảng dạy m&ocirc;n Ngữ Văn&rdquo;.&nbsp; Nội dung c&aacute;c đề t&agrave;i đều xoay quanh những vấn đề thiết thực trong hoạt động ph&aacute;t triển của nh&agrave; trường. Đặc biệt, đề t&agrave;i cải tiến phương ph&aacute;p giảng dạy, ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng cụ hỗ trợ ti&ecirc;n tiến v&agrave;o giảng dạy gi&uacute;p giờ học th&ecirc;m sinh động, hấp dẫn, tạo hứng th&uacute; v&agrave; tăng hiệu quả học tập cho học sinh.&nbsp; Việc ho&agrave;n th&agrave;nh v&agrave; ứng dụng c&aacute;c đề t&agrave;i n&ecirc;u tr&ecirc;n chắc chắn sẽ gi&uacute;p cho chất lượng đ&agrave;o tạo được n&acirc;ng cao. Để thực hiện tốt c&ocirc;ng t&aacute;c nghi&ecirc;n cứu khoa học, gi&aacute;o vi&ecirc;n Khoa văn h&oacute;a phổ th&ocirc;ng lu&ocirc;n đề cao &yacute; thức tự học tập, bồi dưỡng chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ. Hiện Khoa đ&atilde; c&oacute; 02 đồng ch&iacute; đạt học vị Thạc sĩ&nbsp; Ngữ Văn v&agrave; Lịch sử. Năm học 2014-2015, Khoa c&oacute; th&ecirc;m 02 đồng ch&iacute; đ&atilde; qua kỳ x&eacute;t tuyển Cao học v&agrave; bắt đầu chương tr&igrave;nh học tập về Quản l&iacute; gi&aacute;o dục. Đ&oacute; l&agrave; những nỗ lực kh&ocirc;ng nhỏ của Khoa&nbsp; nhằm hướng đến thực hiện mục ti&ecirc;u n&acirc;ng cao chất lượng giảng dạy.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Để c&ocirc;ng t&aacute;c nghi&ecirc;n cứu khoa học đi v&agrave;o thực tiễn rất cần sự quan t&acirc;m gi&uacute;p đỡ từ Đảng ủy - Ban gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường tạo điều kiện về thời gian, phương tiện, sự kết nối với tổ chức &ndash; c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; li&ecirc;n quan đến nội dung của c&aacute;c đề t&agrave;i. Đ&oacute; l&agrave; nguồn động vi&ecirc;n kh&ocirc;ng nhỏ tạo động lực gi&uacute;p c&aacute;n bộ giảng vi&ecirc;n vững tin trong nhiệm vụ mới n&agrave;y. Đồng thời, để hoạt động nghi&ecirc;n cứu khoa học kh&ocirc;ng chỉ mang t&iacute;nh l&iacute; thuyết, c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; đơn vị cần c&oacute; b&aacute;o c&aacute;o định kỳ về t&igrave;nh h&igrave;nh &aacute;p dụng đề t&agrave;i khoa học sau khi đ&atilde; được nghiệm thu. <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trong những năm học vừa qua, c&oacute; kh&ocirc;ng &iacute;t s&aacute;ng kiến về quản l&iacute; gi&aacute;o dục v&agrave; giảng dạy đ&atilde; được đề xuất v&agrave; thực hiện đạt hiệu quả như: đa dạng h&oacute;a hoạt động của Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n, chuyển khoa Văn h&oacute;a phổ th&ocirc;ng ra một cơ sở ri&ecirc;ng với h&igrave;nh thức quản l&iacute; mới, mở lớp bồi dưỡng cho gi&aacute;o vụ khoa v&agrave; c&aacute;n bộ lớp&hellip;Điều đ&oacute; thể hiện sự t&acirc;m huyết của tập thể c&aacute;n bộ giảng vi&ecirc;n đối với nh&agrave; trường. Thiết nghĩ, Đảng ủy - Ban gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường cần ph&aacute;t động th&ecirc;m phong tr&agrave;o: &ldquo;C&aacute;n bộ giảng vi&ecirc;n viết s&aacute;ng kiến kinh nghiệm&rdquo; v&agrave; th&agrave;nh lập hội đồng nghiệm thu, đ&aacute;nh gi&aacute; c&aacute;c s&aacute;ng kiến đ&oacute;, tạo th&ecirc;m động lực ph&aacute;t triển sự nghiệp gi&aacute;o dục đ&agrave;o tạo của nh&agrave; trường. <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Với những th&agrave;nh t&iacute;ch đ&atilde; đạt được v&agrave; những mục ti&ecirc;u mới đặt ra trong c&ocirc;ng t&aacute;c nghi&ecirc;n cứu khoa học, Khoa Văn h&oacute;a phổ th&ocirc;ng đ&atilde; lĩnh hội đầy đủ v&agrave; thực hiện đ&uacute;ng sự chỉ đạo của Đảng ủy - Ban gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường. Rất mong tiếp tục nhận được sự động vi&ecirc;n, gi&uacute;p đỡ của Đảng ủy - Ban gi&aacute;m hiệu để Khoa ho&agrave;n th&agrave;nh tốt hơn nữa c&aacute;c nhiệm vụ được giao, g&oacute;p phần đưa trường Cao đẳng nghệ thuật H&agrave; Nội đi l&ecirc;n tr&ecirc;n con đường khẳng định chất lượng v&agrave; thương hiệu.</span></p> <p>&nbsp;</p> </div>
Số lượt đọc: 1120 Ngày xuất bản: 10/19/2015 10:55:00 AM Quay trở lại