Đối ngoại
Danh mục
Ghi nhanh Nhân ngày 22/12/2014
<div align="center"> <p style="text-align: center;"><strong>Gặp mặt cựu qu&acirc;n nh&acirc;n v&agrave; lực lượng tự vệ</strong></p> <p style="text-align: left;"><strong>Nh&acirc;n dịp kỷ niệm 70 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam v&agrave; 25 năm Ng&agrave;y hội quốc ph&ograve;ng to&agrave;n d&acirc;n.</strong></p> <ol style="text-align: left;"> <li><strong> Nguyễn Tuyết Anh</strong></li> </ol> <p style="text-align: left;">Chiều ng&agrave;y 22/12/2014, tại ph&ograve;ng họp trường Cao đẳng Nghệ thuật H&agrave; Nội, BCH C&ocirc;ng đo&agrave;n c&ugrave;ng Ban chỉ huy qu&acirc;n sự nh&agrave; trường đ&atilde; tổ chức long trọng buổi Gặp mặt c&aacute;c cựu qu&acirc;n nh&acirc;n v&agrave; lực lượng tự vệ nh&agrave; trường nh&acirc;n dịp kỷ niệm 70 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam v&agrave; 25 năm Ng&agrave;y hội quốc ph&ograve;ng to&agrave;n d&acirc;n.</p> <p style="text-align: left;">Tới dự buổi gặp mặt c&oacute; NSUT. Ths. Dương Minh &Aacute;nh &ndash; B&iacute; thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nh&agrave; trường, Chỉ huy trưởng ban CHQS; Ths Đo&agrave;n Hồng Quang &ndash; Ph&oacute; b&iacute; thư Đảng ủy nh&agrave; trường, Ch&iacute;nh trị vi&ecirc;n ban CHQS; Ths Vũ Tiến Dũng &ndash; Đảng ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Hiệu trưởng nh&agrave; trường, Chỉ huy ph&oacute; ban CHQS; Ths Trần Vũ Ho&agrave;ng &ndash; Đảng ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Hiệu trưởng nh&agrave; trường; c&aacute;c đồng ch&iacute; trong BCH c&ocirc;ng đo&agrave;n v&agrave; đặc biệt l&agrave; sự c&oacute; mặt của c&aacute;c cựu qu&acirc;n nh&acirc;n, d&acirc;n qu&acirc;n tự vệ đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại trường.</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;">Mở đầu buổi gặp mặt, NSUT. Ths Dương Minh &Aacute;nh thay mặt Ban gi&aacute;m hiệu, tập thể c&aacute;n bộ giảng vi&ecirc;n to&agrave;n trường ph&aacute;t biểu v&agrave; gửi những lời ch&uacute;c tốt đẹp nhất tới c&aacute;c đồng ch&iacute; cựu qu&acirc;n nh&acirc;n. Trong b&agrave;i ph&aacute;t biểu, đồng ch&iacute; đ&atilde; khẳng định: &ldquo;70 năm qua, từ những chiến sỹ c&aacute;ch mạng đầu ti&ecirc;n trong đội Tuy&ecirc;n truyền giải ph&oacute;ng qu&acirc;n, Qu&acirc;n đội ta ng&agrave;y c&agrave;ng lớn mạnh v&agrave; trở th&agrave;nh lực lượng chủ đạo đem lại thắng lợi cho c&aacute;c cuộc chiến tranh gi&agrave;nh nước v&agrave; thống nhất đất nước. Trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc XHCN l&agrave; một nhiệm vụ quan trọng nhằm chống lại &acirc;m mưu diễn biến h&ograve;a b&igrave;nh của c&aacute;c thế lực đối lập, chống ph&aacute; c&aacute;ch mạng Việt Nam. Đảng chủ trương lấy ng&agrave;y 22/12 l&agrave; ng&agrave;y Quốc ph&ograve;ng to&agrave;n d&acirc;n để ph&aacute;t huy truyền thống chiến tranh nh&acirc;n d&acirc;n của d&acirc;n tộc. Nh&agrave; trường rất biết ơn c&aacute;c đồng ch&iacute; cựu qu&acirc;n nh&acirc;n, đ&atilde; ph&aacute;t huy truyền thống người chiến sỹ trong c&ocirc;ng t&aacute;c, đ&oacute;ng g&oacute;p cho sự nghiệp gi&aacute;o dục của trường, nhất l&agrave; trong việc gi&aacute;o dục nh&acirc;n c&aacute;ch cho thế hệ trẻ. Đảng &ugrave;y, Ban gi&aacute;m hiệu trường rất mong c&aacute;c đồng ch&iacute; trong đội tự vệ tiếp tục ph&aacute;t huy truyền thống từ những người đi trước, g&oacute;p ph&acirc;n x&acirc;y dựng lực lượng tự vệ trường vững mạnh to&agrave;n diện&rdquo;. Tiếp theo Ths Đo&agrave;n Hồng Quang - đại diện Đảng ủy nh&agrave; trường phổ biến chủ trương của Đảng trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, v&egrave; những cảm nhận s&acirc;u sắc trong chuyến đi c&ocirc;ng t&aacute;c tại Trường sa v&agrave; nh&agrave; d&agrave;n DK1 c&ugrave;ng với Th&agrave;nh phố, những đ&oacute;ng g&oacute;p của c&aacute;n bộ, giảng vi&ecirc;n v&agrave; HSSV trường trong chuyến c&ocirc;ng t&aacute;c ch&iacute;nh trị&hellip;</p> <p style="text-align: left;">Để kh&ocirc;ng kh&iacute; buổi gặp mặt th&ecirc;m phần th&acirc;n mật, c&aacute;c đồng ch&iacute; cựu qu&acirc;n nh&acirc;n c&oacute; nhiều năm tham gia v&agrave;o lực lượng qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam trong nh&agrave; trường đ&atilde; kể những c&acirc;u chuyện về những trải nghiệm, kỷ niệm kh&ocirc;ng qu&ecirc;n trong cuộc đời qu&acirc;n ngũ của m&igrave;nh. Thầy Viết Thanh, thầy Hữu Thủy với những c&acirc;u chuyện c&oacute; thật v&agrave; lời kể d&iacute; dỏm đầy chất người l&iacute;nh đ&atilde; mang đến cho cả hội trường những cảm x&uacute;c vui tươi, c&agrave;ng kh&acirc;m phục nhiều hơn đối với thế hệ bộ đội cụ Hồ, những b&agrave; mẹ, người vợ thời chiến đ&atilde; hy sinh kh&ocirc;ng tiếc m&aacute;u xương cho độc lập của d&acirc;n tộc.</p> <p style="text-align: left;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/IMG_9119(1).jpg" alt="" width="601" height="338" /></p> <p style="text-align: left;">Nh&acirc;n buổi gặp mặt, đại diện Đảng ủy, Ban gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường đ&atilde; trao hoa v&agrave; tặng giấy khen cho 02 đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ trẻ trong ban chỉ huy qu&acirc;n sự v&agrave; lực lượng tự vệ trong thời gian vừa qua đ&atilde; đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực cho c&ocirc;ng t&aacute;c d&acirc;n qu&acirc;n tự vệ của nh&agrave; trường được ban chỉ huy qu&acirc;n sự quận Ho&agrave;n Kiếm đ&aacute;nh gi&aacute; rất tốt.</p> <p style="text-align: left;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/IMG_9121(1).jpg" alt="" width="601" height="338" /></p> <p style="text-align: left;">Buổi gặp mặt đ&atilde; diễn ra th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp trong kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi v&agrave; ấm c&uacute;ng của nh&agrave; trường v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; cựu qu&acirc;n nh&acirc;n. Đ&acirc;y l&agrave; một dịp v&ocirc; c&ugrave;ng &yacute; nghĩa gi&uacute;p nh&agrave; trường thể hiện t&igrave;nh cảm tri &acirc;n đối với l&atilde;nh tụ vĩ đại Hồ Ch&iacute; Minh, hồi hướng về qu&aacute; khứ h&agrave;o h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc, c&ugrave;ng nhau &ocirc;n lại những kỷ niệm một thời kh&ocirc;ng thể n&agrave;o qu&ecirc;n. Từ đ&oacute; gi&uacute;p c&aacute;c c&aacute;n bộ trẻ c&oacute; th&ecirc;m động lực, &yacute; ch&iacute; để ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&aacute;c nhiệm vụ được giao trong c&aacute;c c&ocirc;ng t&aacute;c của nh&agrave; trường./.</p> </div>
Số lượt đọc: 1173 Ngày xuất bản: 10/19/2015 10:58:00 AM Quay trở lại