Đối ngoại
Danh mục
Bài viết về đào tạo tín chỉ
<div align="center"> <p style="text-align: center;"><strong>TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỆ THUẬT H&Agrave; NỘI</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>CHUẨN BỊ LỘ TR&Igrave;NH CHUYỂN ĐỔI Đ&Agrave;O TẠO THEO HỆ THỐNG T&Iacute;N CHỈ</strong><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: left;">Đ&agrave;o tạo theo học chế t&iacute;n chỉ l&agrave; một trong bảy bước đi quan trọng của lộ tr&igrave;nh đổi mới gi&aacute;o dục đại học giai đoạn 2006-2020. Ở nước ta, trường Đại học B&aacute;ch khoa Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; thực hiện th&iacute; điểm triển khai đ&agrave;o tạo theo Hệ thống t&iacute;n chỉ từ năm học 1993-1994 v&agrave; đ&atilde; đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Từ m&ocirc; h&igrave;nh của trường B&aacute;ch khoa Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, trong kỳ họp thứ s&aacute;u Quốc hội kh&oacute;a XI đề cập đến Đổi mới Gi&aacute;o dục đại học ở Việt Nam v&agrave; &ldquo;Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động của ch&iacute;nh phủ&rdquo; theo Quyết định số 73/2005/QĐ-TTg ng&agrave;y 6/4/2005 Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ về gi&aacute;o dục đ&atilde; chỉ r&otilde;: <strong><em>"</em></strong><strong><em>mở rộng &aacute;p dụng học chế T&iacute;n chỉ trong đ&agrave;o tạo đại học, cao đẳng, trung học chuy&ecirc;n nghiệp, nhằm hướng tới đ&agrave;o tạo T&iacute;n chỉ trong c&aacute;c trường đại học v&agrave; cao đẳng tr&ecirc;n cả nước v&agrave;o 2020"</em></strong><strong><em>.</em></strong> Trong Đề &aacute;n đổi mới gi&aacute;o dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020 của Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo đ&atilde; được Ch&iacute;nh phủ ph&ecirc; duyệt cũng khẳng định: <strong><em>"c&aacute;c trường cần</em></strong><strong> <em>thực hiện quy tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo linh hoạt, từng bước chuyển việc tổ chức quy tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo theo ni&ecirc;n chế sang học chế T&iacute;n ch</em></strong><strong><em>ỉ</em></strong><strong><em>&rdquo;</em></strong>.</p> <p style="text-align: left;"><strong>File chi tiết: <a href="http://www.mediafire.com/?ehikeep4gr75e8h">Download</a></strong></p> </div>
Số lượt đọc: 1176 Ngày xuất bản: 10/19/2015 11:24:00 AM Quay trở lại