Đối ngoại
Danh mục
Kế hoạch triển khai Đào tạo tín chỉ
<div align="center"> <p style="text-align: center;"><strong>KẾ HOẠCH</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>Triển khai h&igrave;nh thức đ&agrave;o tạo theo hệ thống T&iacute;n chỉ giai đoạn 2010-2015</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>của trường Cao đẳng Nghệ thuật H&agrave; Nội.</strong>&nbsp;</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Để thực hiện "Kế hoạch chiến lược ph&aacute;t triển trường Cao đẳng nghệ thuật H&agrave; Nội giai đoạn 2010-2015, tầm nh&igrave;n 2020", đặc biệt giai đoạn 2010-2012 nh&agrave; trường triển khai "Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động" thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg Ch&iacute;nh phủ v&agrave; Nghị quyết 05-NQ/BCSĐ Bộ GDĐT về đổi mới quản l&yacute; gi&aacute;o dục đại học. Đảng ủy, Ban gi&aacute;m hiệu trường Cao đẳng nghệ thuật H&agrave; Nội tổ chức họp Hội đồng nh&agrave; trường ng&agrave;y 9/9/2011 thống nhất chủ trương triển khai h&igrave;nh thức đ&agrave;o tạo theo hệ thống T&iacute;n chỉ giai đoạn 2010-2015, giao cho ph&ograve;ng Đ&agrave;o tạo &amp;QLKH l&ecirc;n kế hoạch triển khai thực hiện. Nội dung của Kế hoạch triển khai h&igrave;nh thức đ&agrave;o tạo theo hệ thống T&iacute;n chỉ như sau:</p> <p style="text-align: left;"><strong>File chi tiết: <a href="http://www.mediafire.com/?t3p1cidowlbeuo1">Download</a></strong></p> <p style="text-align: left;"><br /><br /></p> </div>
Số lượt đọc: 1112 Ngày xuất bản: 10/19/2015 11:25:00 AM Quay trở lại