Đối ngoại
Danh mục
Tiến độ triển khai ĐTTC
<div align="center"> <p><strong>DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI Đ&Agrave;O TẠO</strong></p> <p><strong>THEO HỌC CHẾ T&Iacute;N CHỈ TẠI TRƯỜNG CĐNT H&Agrave; NỘI</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <ol> <li><strong> Giai đoạn 1 (từ th&aacute;ng 9/2011 đến th&aacute;ng 5/2012)</strong></li> </ol> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <ol> <li><strong><em>Soạn thảo quy chế đ&agrave;o tạo</em></strong></li> </ol> <p><em>Chỉ đạo: Ban gi&aacute;m hiệu</em></p> <p><em>Thực hiện: Ph&ograve;ng đ&agrave;o tạo</em></p> <ol> <li>1. Ban gi&aacute;m hiệu + c&aacute;c ph&ograve;ng chức năng về định hướng qui tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo theo học chế t&iacute;n chỉ khả thi cho năm học 2011-2012 v&agrave; lộ tr&igrave;nh chuyển qua hệ thống t&iacute;n chỉ ở một số m&ocirc;n học: 09/2012<em>(chuyển đổi tr&ecirc;n cơ sở QC 25 v&agrave; QC43)</em></li> <li>2. Lấy &yacute; kiến trong đội ngũ c&aacute;n bộ chủ chốt của trường:</li> </ol> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lần 1: 10/2011</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lần 2: 11/2011</p> <ol> <li>3. Thời hạn ho&agrave;n th&agrave;nh: 12/2011</li> </ol> <p>&nbsp;</p> <ol start="2"> <li><strong><em>Cấu tr&uacute;c lại c&aacute;c chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo đại học v&agrave; cao đẳng</em></strong></li> </ol> <p><em>Chỉ đạo: Ban gi&aacute;m hiệu</em></p> <p><em>Thực hiện: Ph&ograve;ng đ&agrave;o tạo v&agrave; c&aacute;c khoa</em></p> <p>2.1. Thống nhất về nguy&ecirc;n tắc cấu tr&uacute;c lại c&aacute;c chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo đại học v&agrave; cao đẳng - Ban gi&aacute;m hiệu, ph&ograve;ng đ&agrave;o tạo, c&aacute;c khoa: 11/2011</p> <p>2.2. L&agrave;m việc cụ thể với từng ng&agrave;nh</p> <p>&nbsp;Đợt1: 12/2011; Đợt 2: 02/2012</p> <p>2.3. Thời hạn ho&agrave;n th&agrave;nh: 05/2012.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Iacute;t nhất 3 th&aacute;ng, huy động đội ngũ l&atilde;nh đạo c&aacute;c khoa</p> <p>&nbsp;</p> <ol start="3"> <li><strong><em> Soạn thảo qui định về x&acirc;y dựng hệ thống cố vấn học tập</em></strong></li> </ol> <p><em>Chỉ đạo: Ban gi&aacute;m hiệu</em></p> <p><em>Thực hiện: Ph&ograve;ng đ&agrave;o tạo</em></p> <p>3.1. Lấy &yacute; kiến trong đội ngũ c&aacute;n bộ chủ chốt</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lần 1: 10/2011</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lần 2: 11/2011</p> <p>3.2. Thời hạn ho&agrave;n th&agrave;nh: 05/2012</p> <p>&nbsp;</p> <ol> <li><strong> Giai đoạn 2 (từ th&aacute;ng 9/2012 đến th&aacute;ng 9/2014)</strong></li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p>Giai đoạn II mời Ban tư vấn hỗ trợ nhưng nguy&ecirc;n tắc, quy tr&igrave;nh khi soạn thảo c&aacute;c văn bản li&ecirc;n quan đến Học chế T&iacute;n chỉ. Trường cử một nh&oacute;m chuy&ecirc;n tr&aacute;ch l&agrave;m s&aacute;ch th&ocirc;ng tin đ&agrave;o tạo (thay đổi h&agrave;ng năm nếu c&oacute; th&ecirc;m th&ocirc;ng tin ĐT mới)</p> <p>&nbsp;</p> <ol> <li><strong><em>Soạn thảo Th&ocirc;ng tin đ&agrave;o tạo</em></strong></li> </ol> <p>Bao gồm: Th&ocirc;ng tin chung về nh&agrave; trường, Chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo, Tiến tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo, M&ocirc; tả học phần, Quy chế đ&agrave;o tạo.</p> <p><em>Tư vấn: Ban tư vấn</em></p> <p><em>Thực hiện: Ph&ograve;ng đ&agrave;o tạo v&agrave; c&aacute;c khoa.</em></p> <p>(thiết kế đẹp, c&oacute; thể tặng kh&aacute;ch v&agrave; b&aacute;n cho gia đ&igrave;nh người học)</p> <p>&nbsp;</p> <ol start="2"> <li><strong><em>Soạn thảo Sổ tay sinh vi&ecirc;n</em></strong></li> </ol> <p>Bao gồm: Những điểm nhấn của quy chế đ&agrave;o tạo, Lịch hoạt động đ&agrave;o tạo của trường, Lịch thi, c&aacute;c mẫu phiếu đăng k&yacute;.</p> <p><em>Tư vấn: Ban tư vấn</em></p> <p><em>Thực hiện: Ph&ograve;ng đ&agrave;o tạo.</em></p> <p>(đảm bảo th&ocirc;ng tin, gi&aacute; th&agrave;nh phải rẻ để SV c&oacute; thể mua)</p> <p>&nbsp;</p> <ol start="3"> <li><strong><em>Soạn thảo Sổ tay cố vấn học tập</em></strong></li> </ol> <p>Bao gồm: Chức năng, nhiệm vụ của cố vấn; Bộ c&ocirc;ng cụ của cố vấn</p> <p><em>Tư vấn: Ban tư vấn</em></p> <p><em>Thực hiện: Ph&ograve;ng Đ&agrave;o tạo &amp;QLHSSV</em></p> <p><em>&nbsp;</em></p> <ol start="4"> <li><strong><em>Soạn thảo hệ thống c&ocirc;ng việc chuẩn bị cho học chế t&iacute;n chỉ</em></strong></li> </ol> <p><em>Chịu tr&aacute;ch nhiệm: Ban tư vấn</em></p> <p><em>Phối hợp: C&aacute;c ph&ograve;ng quản l&yacute;</em></p> <p><em>&nbsp;</em></p> <ol start="5"> <li><strong><em>Điều chỉnh lại hệ thống tổ chức v&agrave; c&aacute;c chế độ ch&iacute;nh s&aacute;ch</em></strong></li> </ol> <p><em>Tư vấn: Ban tư vấn</em></p> <p><em>Thực hiện: Ban gi&aacute;m hiệu v&agrave; c&aacute;c ph&ograve;ng quản l&yacute;.</em></p> <p>(Thu nhập của GV kh&ocirc;ng được &iacute;t hơn khi chưa triển khai HCTC)</p> <p><em>&nbsp;</em></p> <ol start="6"> <li><strong><em>Tập huấn to&agrave;n trường về quy tr&igrave;nh tổ chức đ&agrave;o tạo theo học chế t&iacute;n chỉ</em></strong></li> </ol> <p><em>Chịu tr&aacute;ch nhiệm: Ban tư vấn</em></p> <p><em>Phối hợp: C&aacute;c ph&ograve;ng quản l&yacute;.</em></p> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> <ol start="7"> <li><strong><em>Triển khai kế hoạch đ&agrave;o tạo theo hệ thống t&iacute;n chỉ</em></strong></li> </ol> <p><em>Chịu tr&aacute;ch nhiệm: Ban gi&aacute;m hiệu v&agrave; Ph&ograve;ng Đ&agrave;o tạo</em></p> <p><em>Phối hợp: C&aacute;c ph&ograve;ng quản l&yacute;</em></p> <p>(Chuyển đổi dần dần h&igrave;nh thức ĐT từ học phần sang t&iacute;n chỉ)</p> <p><em>&nbsp;</em></p> <ol start="8"> <li><strong><em>Tổ chức tập huấn cho giảng vi&ecirc;n x&acirc;y dựng đề cương chi tiết giảng dạy theo Phương ph&aacute;p Dạy học t&iacute;ch cực</em></strong></li> </ol> <p><em>Chịu tr&aacute;ch nhi&ecirc;m: Ban tư vấn</em></p> <p><em>Phối hợp: Ban gi&aacute;m hiệu v&agrave; c&aacute;c ph&ograve;ng quản l&yacute;.</em></p> <p>(thời gian thực hiện dự kiến l&agrave; 2 năm kể từ khi triển khai ĐTTC)</p> </div>
Số lượt đọc: 1120 Ngày xuất bản: 10/19/2015 11:25:00 AM Quay trở lại