Đối ngoại
Danh mục
Phòng Tài chính kế hoạch
 

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH
Email: tckh@nghethuathanoi.edu.vn

TT

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

CHỨC VỤ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

1

Nguyễn Minh Đức

3.8259543

0934578444

Trưởng phòng

2

Đặng Thị Hà Phương

3.8259543

 

Phó trưởng phòng 

3

Lê Thu Trà

3.8259543

 

 

4

Phạm Thúy Phương

3.8259543

 

 

5

Lê Thị Liên

3.8259543    
Số lượt đọc: 1068 Ngày xuất bản: 10/19/2015 5:23:00 PM Quay trở lại