Đối ngoại
Danh mục
PHÒNG THANH TRA - KHẢO THÍ & KĐCL
 

PHÒNG THANH TRA - KHẢO THÍ & KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
Email: ttktkd.7hbt@gmail.com

TT

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

CHỨC VỤ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

1

Nguyễn Tuyết Anh

3.8256814

0912990959

Phó Trưởng phòng

2

Nguyễn Mai Anh 3.8256814  

 

 

 

Số lượt đọc: 1247 Ngày xuất bản: 10/19/2015 5:25:00 PM Quay trở lại