Đối ngoại
Danh mục
Thông tư hướng dẫn NGUT, NGND
<div align="center"> <div style="text-align: left;" align="center"><br /> <table width="100%"> <tbody> <tr> <td> <table width="96%"> <tbody> <tr> <td> <p>BỘ GI&Aacute;O DỤC Đ&Agrave;O TẠO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;CỘNG H&Ograve;A X&Atilde; HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; --------------------- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Độc lập - Tự do - Hạnh ph&uacute;c<br />Số: 22/2008/TT-BGDĐT &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-----------------<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; H&agrave; Nội, ng&agrave;y 23 th&aacute;ng 4 năm 2008</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;<br />&nbsp;<strong>TH&Ocirc;NG TƯ</strong><br />&nbsp;Hướng dẫn về ti&ecirc;u chuẩn, quy tr&igrave;nh, thủ tục v&agrave; hồ sơ x&eacute;t tặng <br />danh hiệu Nh&agrave; gi&aacute;o nh&acirc;n d&acirc;n, Nh&agrave; gi&aacute;o ưu t&uacute;<br />&nbsp;</p> <p>Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ng&agrave;y 26 th&aacute;ng 11 năm 2003 v&agrave; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ng&agrave;y 14 th&aacute;ng 6 năm 2005;<br />Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ng&agrave;y 30 th&aacute;ng 9 năm 2005 của Ch&iacute;nh phủ quy định chi tiết v&agrave; hướng dẫn thi h&agrave;nh một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng v&agrave; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;<br />Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ng&agrave;y 2 th&aacute;ng 8 năm 2006 của Ch&iacute;nh phủ quy định chi tiết v&agrave; hướng dẫn thi h&agrave;nh một số điều của Luật Gi&aacute;o dục; <br />Sau khi thống nhất với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;<br />Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo hướng dẫn về ti&ecirc;u chuẩn, quy tr&igrave;nh, thủ tục v&agrave; hồ sơ x&eacute;t tặng danh hiệu Nh&agrave; gi&aacute;o nh&acirc;n d&acirc;n, Nh&agrave; gi&aacute;o ưu t&uacute; như sau:<br /><strong>I. HƯỚNG DẪN CHUNG</strong><br />1. Phạm vi v&agrave; đối tượng &aacute;p dụng<br />a) Th&ocirc;ng tư n&agrave;y hướng dẫn về ti&ecirc;u chuẩn, quy tr&igrave;nh, thủ tục v&agrave; hồ sơ x&eacute;t tặng danh hiệu Nh&agrave; gi&aacute;o nh&acirc;n d&acirc;n, Nh&agrave; gi&aacute;o ưu t&uacute;.<br />b) Th&ocirc;ng tư n&agrave;y được &aacute;p dụng cho nh&agrave; gi&aacute;o trong c&aacute;c cơ sở gi&aacute;o dục v&agrave; c&aacute;n bộ quản l&yacute; gi&aacute;o dục bao gồm:<br />- Gi&aacute;o vi&ecirc;n mầm non, gi&aacute;o vi&ecirc;n tiểu học, gi&aacute;o vi&ecirc;n trung học cơ sở, gi&aacute;o vi&ecirc;n trung học phổ th&ocirc;ng, gi&aacute;o vi&ecirc;n trong c&aacute;c cơ sở gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n, trung t&acirc;m kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung t&acirc;m dạy nghề;<br />- Gi&aacute;o vi&ecirc;n trong c&aacute;c cơ sở gi&aacute;o dục nghề nghiệp; giảng vi&ecirc;n c&aacute;c trường cao đẳng, đại học, trường của cơ quan nh&agrave; nước, tổ chức ch&iacute;nh trị, tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội, lực lượng vũ trang v&agrave; c&aacute;c cơ sở gi&aacute;o dục kh&aacute;c thuộc hệ thống gi&aacute;o dục quốc d&acirc;n;<br />- C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức l&agrave;m nhiệm vụ quản l&yacute; gi&aacute;o dục bao gồm: hiệu trưởng, ph&oacute; hiệu trưởng nh&agrave; trường; c&aacute;n bộ c&ocirc;ng t&aacute;c tại c&aacute;c ph&ograve;ng, ban của c&aacute;c đại học, trường đại học, cao đẳng, học viện; c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức c&ocirc;ng t&aacute;c tại c&aacute;c cơ quan quản l&yacute; gi&aacute;o dục: Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo, Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo, Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo.<br />c) C&aacute;c nh&agrave; gi&aacute;o đ&atilde; nghỉ hưu vẫn thuộc diện được x&eacute;t danh hiệu Nh&agrave; gi&aacute;o nh&acirc;n d&acirc;n, Nh&agrave; gi&aacute;o ưu t&uacute;. Những nh&agrave; gi&aacute;o l&atilde;o th&agrave;nh tr&ecirc;n 70 tuổi c&oacute; c&ocirc;ng lao to lớn, ti&ecirc;u biểu được x&atilde; hội t&ocirc;n vinh, được gi&aacute;o giới trong ng&agrave;nh t&iacute;n nhiệm được đề nghị x&eacute;t đặc c&aacute;ch danh hiệu Nh&agrave; gi&aacute;o nh&acirc;n d&acirc;n, Nh&agrave; gi&aacute;o ưu t&uacute;<br />2. Thời gian x&eacute;t tặng danh hiệu Nh&agrave; gi&aacute;o nh&acirc;n d&acirc;n, Nh&agrave; gi&aacute;o ưu t&uacute;<br />Danh hiệu Nh&agrave; gi&aacute;o nh&acirc;n d&acirc;n, Nh&agrave; gi&aacute;o ưu t&uacute; được x&eacute;t v&agrave; c&ocirc;ng bố 2 năm một lần v&agrave;o dịp kỷ niệm ng&agrave;y Nh&agrave; gi&aacute;o Việt Nam 20-11.</p> <p><strong>Click</strong> Download để tải file chi tiết</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="96%"> <tbody> <tr> <td> <table> <tbody> <tr> <td width="50"><a href="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/medias/TT_nha_giao_080422_2.doc">Download</a></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <br /><br /></div> </div>
Số lượt đọc: 484 Ngày xuất bản: 10/20/2015 1:01:00 AM Quay trở lại