Đối ngoại
Danh mục
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN TRƯỜNG CĐ NGHỆ THUẬT HÀ NỘI NĂM HỌC 2015-2016

THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ NGHỆ THUẬT

  Số: ___-CTr/ĐTN20

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

  Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2015

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN TRƯỜNG CĐ NGHỆ THUẬT HÀ NỘI NĂM HỌC 2015-2016

 

  Năm học 2015 - 2016 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của Thủ đô, đất nước, tổ chức Đoàn như: kỷ niệm 70 năm ngày cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2015 - 2016 của Thành đoàn Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội xây dựng Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhà trường năm học 2015 – 2016, cụ thể như sau:

 1. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật thông qua các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, đợt sinh hoạt chính trị “Nghị quyết Đại hội Đảng XII và hành động của tuổi trẻ”, “Viết tiếp truyền thống vẻ vang 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, xây dựng nét đẹp trong văn hóa ứng xử của đoàn viên thanh niên; chú trọng thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

2. Tập trung làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận trong sinh viên, đặc biệt là trước, trong và sau các sự kiện chính trị quan trọng

3. Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thông qua các công trình, phần việc thanh niên cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

4. Tập trung đầu tư cho công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh

 1. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. 100% chi đoàn các khoa có hoạt động cụ thể cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”.

2. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp phù hợp với

 1. Có ít nhất 03 công trình, phần việc thanh niên tình nguyện cấp trường chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

4. Tổ chức ít nhất 01 hoạt động, có quy mô toàn trường gắn với học tập và nghiên cứu khoa học, 01 hoạt động tư vấn định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho sinh viên.

5. Tham gia 01 khóa tập huấn, đào tạo cán bộ Đoàn và kỹ năng thực hành xã hội.

6. 80% chi đoàn khoa trực thuộc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó phấn đấu tỷ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng đạt từ 80% trở lên trong tổng số đảng viên mới được kết nạp.

7. 100% chi đoàn có đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi, Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh. Mỗi đoàn viên thanh niên tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện trong năm học.

 1. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP
 2. Công tác giáo dục

1.1. Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia tìm hiểu, đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, các diễn đàn.

1.2. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Nghị quyết Đại hội Đảng XII và hành động của tuổi trẻ” để học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đảm bảo đoàn viên, thanh niên nắm bắt được những thông tin cơ bản, quan trọng của Nghị quyết. Đổi mới hình thức học tập, triển khai Nghị quyết phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị; có biện pháp đánh giá mức độ tiếp nhận thông tin của đoàn viên, thanh niên, sinh viên.

1.3. Triển khai Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030” và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X về “Tăng cường giáo dục, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013 – 2017” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đoàn viên thanh niên sinh viên, tập trung các giải pháp cụ thể như sau:

- Tổ chức các hoạt động tìm hiểu và giáo dục về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua báo cáo chuyên đề kết hợp phát hành tài liệu cho đoàn viên thanh niên sinh viên tìm hiểu.

- Tuyên truyền và tổ chức cho đoàn viên thanh niên sinh viên, cán bộ và giảng viên trẻ đăng ký các nội dung cụ thể học tập và làm theo lời Bác, tập trung vào các nội dung trung thực, trách nhiệm; tổ chức khen thưởng, tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

- Tập trung triển khai hiệu quả Chỉ thị 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn” tới các cán bộ Đoàn, yêu cầu đảm bảo tính thường xuyên, kiên trì và nghiêm túc trong quá trình thực hiện, tập trung vào công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cấp bộ Đoàn cấp dưới.

1.4. Tổ chức các hoạt động giáo dục lịch sử, truyền thống dân tộc, truyền thống của Đảng, Đoàn, Hội, bồi dưỡng lòng yêu nước, vun đắp tinh thần tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm về chủ quyền Tổ quốc, cụ thể như sau:

- Tổ chức tuyên truyền về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

- Tổ chức sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, 66 năm Ngày truyền thống học sinh,  sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam.

- Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị - truyền thống với chủ đề “Viết tiếp truyền thống vẻ vang 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; tổ chức các hoạt động chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của trường

- Kịp thời thông tin, tuyên truyền về tình hình biên giới, biển đảo Tổ quốc cho học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ. Tổ chức các hoạt động giáo dục, bồi dưỡng, vun đắp lòng tự hào dân tộc, hướng về biên giới, biển đảo, chủ quyền Tổ quốc thông qua các các hoạt động tình nguyện, các hoạt động tìm hiểu truyền thống lịch sử, truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam.

1.5. Thông qua sinh hoạt chi đoàn kiên trì xây dựng thói quen tốt trong môi trường học đường, khi tham gia hoạt động cộng đồng và trên mạng cho học sinh, sinh viên như: ứng xử văn hóa, thân thiện, lành mạnh, chủ động học tập, nghiên cứu khoa học, thường xuyên đọc sách, kỷ luật, tự giác, tự quản chấp hành luật giao thông và tuân thủ nếp sống văn minh đô thị.

1.6. Phối hợp tổ chức tốt “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” đầu năm, đầu khoá học triển khai các nội dung giáo dục chính trị, pháp luật.

1.7. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhu cầu nguyện vọng của sinh viên

1.8. Phát động sâu rộng phong trào viết bài giới thiệu gương điển hình Người tốt việc tốt 2015

 1. Phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô”

2.1. Triển khai các giải pháp thực hiện phong trào "Sáng tạo trẻ":

- Phát huy vai trò của giảng viên trẻ trong việc hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

- Kịp thời có hình thức động viên, khen thưởng ghi nhận các sản phẩm, đề tài, công trình nghiên cứu khoa học của học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ.

2.2. Thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ  XII của Đảng, kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Chú trọng phát huy kiến thức chuyên môn của sinh viên, giảng viên trẻ trong những công trình phục vụ cộng đồng, xã hội.

2.3. Đẩy mạnh công tác tình nguyện vì cộng đồng, tích cực tham gia và triển khai có hiệu quả Tháng Thanh niên, Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, chương trình Tiếp sức mùa thi, chiến dịch Tôi yêu Hà Nội. Đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện gắn với chuyên môn, ngành học; đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; xây dựng trường, lớp xanh - sạch - đẹp, Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh

2.5. Tổ chức các hoạt động tình nguyện hướng về biên giới, hải đảo; vận động học sinh, sinh viên tham gia xây dựng các công trình khẳng định chủ quyền, góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên các đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

2.6. Phát huy sinh viên tham gia và tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tiết kiệm nguồn năng lượng điện, nước.

 1. Phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”

3.1 Triển khai hiệu quả phong trào “5 thi đua, 5 rèn luyện”. Xét chọn, công nhận, tuyên dương sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp đảm bảo các quy định chung.

3.2. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên, giảng viên trẻ trong học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học

3.3. Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ và phát huy sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt”.

3.4. Tuyên truyền, vận động 100% sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế.

3.5 Đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong đó quan tâm đến các hoạt động phát huy giá trị truyền thống. Xây dựng các câu lạc bộ, đội nhóm sở thích trong sinh viên. Tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo trường có những hình thức hỗ trợ về kinh phí hoặc cơ sở vật chất để tổ chức nhiều sân chơi cho sinh viên.

3.6. Đưa nội dung nâng cao kiến thức và rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội thành nội dung quan trọng trong sinh hoạt chi đoàn.

3.7. Tổ chức các buổi sinh hoạt chi đoàn, hoạt động tọa đàm, diễn đàn với chủ đề đa dạng

4. Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng

 1. 1. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức

- Phát triển “Lớp Đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, đảm bảo việc kết nạp đúng tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên mới, tổ chức lễ kết đoàn viên trang trọng. Cập nhật, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu công tác tổ chức Đoàn, Hội đơn vị. Nâng cao vai trò, trách nhiệm đoàn viên là giảng viên trẻ trong tham gia hoạt động Đoàn.

- Nghiên cứu các mô hình hoạt động Đoàn phù hợp với điều kiện đào tạo theo học chế tín chỉ.

- Củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, duy trì sinh hoạt chi đoàn định kỳ, sinh hoạt chi đoàn chủ điểm.

- Phát huy tốt vai trò nòng cốt chính trị đối với tổ chức và hoạt động của Hội Sinh viên, phối hợp và đảm bảo sự độc lập của tổ chức Hội trong các hoạt động.

- Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn.

 1. 2. Công tác cán bộ, đoàn viên

- Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cán bộ đoàn các cấp.

 1. 3. Tham gia xây dựng Đảng

- Phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú, phấn đấu tăng tỉ lệ đoàn viên ưu tú được phát triển Đảng. Tham mưu cho cấp ủy có chủ trương, cách thức đẩy nhanh các thủ tục xét kết nạp Đảng viên cho đối tượng là sinh viên vì thời gian đào tạo tương đối ngắn.

- Tăng cường công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, Ban giám hiệu (Ban giám đốc) đơn vị tạo cơ chế, chính sách và quan tâm đến công tác thanh niên.

 1. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM

1. Tổ chức Ngày hội Tân sinh viên 2015 kết hợp tri ân thầy cô 20/11 (T11/2015)

2. Tổ chức chuyến thiện nguyện tại Sapa (T12/2015)

3. Tổ chức các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2016 (T3/2016): tọa đàm trong chi đoàn CBGV và chi đoàn các khoa

4. Kết nạp đoàn viên mới (T5/2016)

5. Thực hiện Chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện 2016 (từ T6 - T9/2016).

6. Tham gia các chương trình biểu diễn văn nghệ đột xuất phục vụ các nhiệm vụ chính trị khi được điều động.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. BCH Đoàn trường

- Ban hành chương trình năm học; chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc việc thực hiện Chương trình năm học 2015 – 2016.

- Tổ chức các hoạt động trọng tâm

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, khảo sát việc thực hiện chương trình công tác năm học 2015 – 2016

- Khen thưởng các chi đoàn khoa có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức thực hiện chương trình công tác năm học 2015 – 2016.

 1. Các chi đoàn cơ sở

- Triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên của BCH Đoàn trường năm học 2015-2016

- Tích cực, chủ động tham gia có hiệu quả các hoạt động trọng tâm

- Tham gia các hoạt động đột xuất khi được điều động

Trên đây là chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội năm học 2015 – 2016, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các chi đoàn khoa trực thuộc căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị triển khai tốt những nội dung đã đề ra./.

 Nơi nhận:      

 • Thành đoàn Hà Nội (để b/cáo);
 • ĐU, BGH (để b/cáo);
 • BCH Đoàn trường (để th/hiện);
 • Lưu: VP Đoàn trường.
 1. TM.BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

Nguyễn Tuyết Anh

 

 

Số lượt đọc: 1006 Ngày xuất bản: 2/27/2016 3:29:00 PM Quay trở lại