Đối ngoại
Danh mục
Ban chấp hành Công đoàn
 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
NHIỆM KỲ 

STT

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

CHỨC VỤ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

1

Trần Thị Vĩnh Linh

 

 

Chủ tịch Công đoàn

2

Trần Tố Uyên

 

 

Phó chủ tịch Công đoàn

3

Lê Thu Trà

 

 

Ủy viên 

4

Nguyễn Huy Quang

 

 

 Ủy viên 

5

Ngô Thị Thanh Hà

     Ủy viên 
6

Nguyễn Thị Hồng Thúy

    Ủy viên 

 

 

 

 

Số lượt đọc: 785 Ngày xuất bản: 3/2/2016 3:52:00 PM Quay trở lại