Đối ngoại
Danh mục
Hoạt động của Đội Văn nghệ xung kích Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội tại huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 năm 2016
Số lượt đọc: 951 Ngày xuất bản: 5/9/2016 12:51:00 AM Quay trở lại