Đối ngoại
Danh mục
LỄ MỞ THẦU GÓI THẦU SỐ 3

LỄ MỞ THẦU GÓI THẦU SỐ 3: "Toàn Bộ Phần Mua Sắm và Lắp Đặt Thiết Bị"

THUỘC DỰ ÁN "MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ PHÒNG MÁY TÍNH GIẢNG DẠY

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA VÀ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN"

Ngày 09/5/2016

Số lượt đọc: 1091 Ngày xuất bản: 7/29/2016 7:08:00 PM Quay trở lại