Đối ngoại
Danh mục
Hội thảo HS-SV - Khoa Thanh nhạc - Nhạc nhẹ
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/FileManager/UploadPath/Tin-tuc/anhwed.jpg" alt="" />&nbsp;<br />Trong một buổi s&aacute;ng, với 6 bản tham luận của 6 em HS-SV khoa Thanh nhạc - Nhạc nhẹ đ&atilde; tập trung chủ yếu v&agrave;o c&aacute;c chủ đề sau:</p> <p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&igrave;nh h&igrave;nh học tập v&agrave; giảng dạy của HS-SV v&agrave; giảng vi&ecirc;n bộ m&ocirc;n Thanh nhạc (Vũ Thu Hiền - HS Trung cấp 2 Thanh nhạc).</p> <p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Một v&agrave;i suy nghĩ v&agrave; những &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p về &yacute; thức tổ chức kỷ luật trong học tập của HS-SV bộ m&ocirc;n Thanh nhạc (Nguyễn Thị Hồng Ngọc - HS trung cấp 2 Thanh nhạc).</p> <p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Về c&aacute;c hoạt động ngoại kho&aacute; của nh&agrave; trường (Phạm Quốc Long - SV Cao đẳng 1 Thanh nhạc).</p> <p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Những &yacute; kiến đề xuất với nh&agrave; trường cũng như với Ban Chủ nhiệm Khoa (L&ecirc; Nguyệt Anh - SV Cao đẳng 1 Thanh nhạc).</p> <p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tư liệu học tập trong thư viện (Nguyễn Huy H&agrave; - SV Cao đẳng 2 Guirtar).</p> <p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp; N&acirc;ng cao chất lượng dạy v&agrave; học (Nguyễn Quỳnh Trang - SV Cao đẳng 3 Thanh nhạc).</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lần đầu ti&ecirc;n tổ chức hội thảo, tuy rằng c&oacute; b&agrave;i viết c&ograve;n đơn sơ, mộc mạc, cấu tr&uacute;c chưa chặt chẽ nhưng đ&atilde; to&aacute;t l&ecirc;n niềm say m&ecirc; học tập của c&aacute;c em HS-SV, nổi bật l&ograve;ng y&ecirc;u nghề, thiết tha với nghề v&agrave; mong muốn nh&agrave; trường đ&atilde; quan t&acirc;m tới chất lượng đ&agrave;o tạo rồi, nay cần quan t&acirc;m hơn nữa để sản phẩm của nh&agrave; trường ng&agrave;y c&agrave;ng hữu &iacute;ch với x&atilde; hội. B&ecirc;n cạnh những nguyện vọng ch&iacute;nh đ&aacute;ng đ&oacute;, c&aacute;c em cũng đ&atilde; tự m&igrave;nh nghi&ecirc;m khắc nh&igrave;n nhận tr&aacute;ch nhiệm, nghĩa vụ của người học phải thật sự nghi&ecirc;m t&uacute;c, l&ecirc;n &aacute;n c&aacute;c biểu hiện đi học muộn giờ, bỏ tiết, bỏ m&ocirc;n, học lệch, v&agrave; thiết tha được tham gia c&aacute;c hoạt động ngoại kho&aacute; cũng như c&aacute;c hoạt động của đo&agrave;n thể x&atilde; hội trong nh&agrave; trường.</p> <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;Để khắc phục t&igrave;nh trạng học lệch, kết quả học tập chưa cao, c&aacute;c em đ&atilde; đưa ra một số giải ph&aacute;p kiến nghị với nh&agrave; trường c&oacute; những biện ph&aacute;p cứng rắn trong c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; cũng như phương ph&aacute;p giảng dạy, thường xuy&ecirc;n cử c&aacute;n bộ c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm, c&oacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n dự giờ để n&acirc;ng cao chất lượng giờ giảng, g&acirc;y sức cuốn h&uacute;t cũng như khả năng tiếp thu của HS-SV. Về ph&iacute;a tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh, c&aacute;c em đ&atilde; đưa ra h&igrave;nh thức học nh&oacute;m, những cuộc trao đổi nhỏ về phương ph&aacute;p học tập &ldquo;kh&ocirc;ng phải cứ học nhiều l&agrave; tốt, cứ l&acirc;u l&acirc;u cầm tr&ecirc;n tay cuốn s&aacute;ch l&agrave; sẽ thuộc b&agrave;i&rsquo;, &ldquo;c&aacute;ch học ở đ&acirc;y l&agrave; tập trung khi học b&agrave;i, học theo chiều s&acirc;u, c&oacute; ghi ch&eacute;p, kiểm tra trong l&uacute;c học&rdquo;. Điều quan trọng l&agrave; &ldquo;x&aacute;c định r&otilde; mục ti&ecirc;u, v&igrave; mục ti&ecirc;u l&agrave; c&aacute;i đ&iacute;ch để ta hướng tới v&agrave; đạt được n&oacute;&rdquo;.</p> <p>&nbsp;&nbsp; Th&ocirc;ng qua cuộc hội thảo của HS-SV khoa Thanh nhạc - Nhạc nhẹ, ch&uacute;ng ta c&oacute; thể thấy c&aacute;c em rất đam m&ecirc; nghệ thuật. Với Nguyễn Huy H&agrave; - SV Cao đẳng 2 chuy&ecirc;n ng&agrave;nh Guitar đ&atilde; t&igrave;m t&ograve;i tr&ecirc;n mạng với c&aacute;c file dữ liệu gồm c&oacute; 140 đĩa nhạc độc tấu Guitar cổ điển, 3400 bản nhạc Guitar cổ điển của hơn 70 nhạc sĩ v&agrave; 200 cuốn s&aacute;ch giảng dạy, t&aacute;c phẩm, kỹ thuật về bộ m&ocirc;n Guitar (cổ điển, Guitar điện, Guitar bass, Piano jazz) của nước ngo&agrave;i. Nguyễn Huy H&agrave; c&oacute; thể sẵn s&agrave;ng chia sẻ, cung cấp c&aacute;c tư liệu đ&oacute; cho c&aacute;c bạn HS-SV trong khi nh&agrave; trường c&ograve;n đang gặp kh&oacute; khăn trong c&ocirc;ng việc cải tạo v&agrave; n&acirc;ng cấp thư viện.</p> <p>&nbsp;&nbsp; Thế mới biết đến với nghệ thuật thật gian lao vất vả, để đ&agrave;o tạo ra được một nghệ sĩ t&agrave;i danh kh&ocirc;ng đơn giản: sự nỗ lực của c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o, sự quan t&acirc;m chăm lo của nh&agrave; trường v&agrave; người học x&aacute;c định mục đ&iacute;ch, nhiệm vụ học tập một c&aacute;ch đ&uacute;ng đắn. Kết quả tốt đẹp sẽ mang lại cho người học. Đ&acirc;y l&agrave; một hoạt động cần được nh&acirc;n rộng, thiết nghĩ c&aacute;c Khoa trong trường cần phải học tập v&agrave; tổ chức c&aacute;c cuộc Hội thảo với nhiều chuy&ecirc;n đề kh&aacute;c nhau nhằm đ&agrave;o tạo, gi&aacute;o dục HS-SV trở th&agrave;nh con người ph&aacute;t triển to&agrave;n diện. Vạn sự khởi đầu nan, hy vọng qua lần Hội thảo n&agrave;y khoa Thanh nhạc - Nhạc nhẹ sẽ c&oacute; những cuộc Hội thảo sau n&agrave;y ở tầm cao hơn, chất lượng hơn.</p> <p style="text-align: right;"><strong>&nbsp;</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đ. Đ.N</strong></p>
Số lượt đọc: 1193 Ngày xuất bản: 10/17/2015 3:55:00 PM Quay trở lại