Đối ngoại
Danh mục
Những ngày tuyển sinh của trường CĐNTHN
<p>Trong những ng&agrave;y h&egrave; oi ả, thật t&igrave;nh cờ t&ocirc;i c&oacute; cơ duy&ecirc;n gặp v&agrave; l&agrave;m quen được với thạc sỹ - Họa sỹ Trần Vũ Ho&agrave;ng - Trưởng Khoa Mỹ thuật&nbsp; ki&ecirc;m Ph&oacute;&nbsp;trưởng ph&ograve;ng đ&agrave;o tạo phụ tr&aacute;ch tuyển sinh&nbsp;Trường Cao đẳng Nghệ thuật H&agrave; Nội. T&ocirc;i đ&atilde; được gặp v&agrave; l&agrave;m việc nhiều với giới văn nghệ sỹ n&ecirc;n đ&atilde; hiểu được phong c&aacute;ch cũng như nếp sống sinh hoạt của họ. Với Trần Vũ Ho&agrave;ng, quần b&ograve;, &aacute;o ph&ocirc;ng đầu cắt cua với h&agrave;ng r&acirc;u dưới cằm tr&ocirc;ng rất &ldquo;bụi&rdquo;. Nhưng sau khi nghe t&ocirc;i hỏi về qu&aacute; tr&igrave;nh tuyển sinh năm học 2009-2010 của trường cao đẳng th&igrave; hoạ sỹ Trần Vũ Ho&agrave;ng đ&atilde; nhường chỗ cho trưởng Ban thư k&yacute;&nbsp;Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Nghệ thuật H&agrave; Nội, anh n&oacute;i rất say xưa, tỷ mỉ, c&aacute;i chất nghệ sỹ đ&atilde; nhường chỗ cho vị tr&iacute; của người đảm đương tr&aacute;ch nhiệm trưởng ban thư k&yacute; Hội đồng tuyển sinh. Anh cho biết: </p> <p>Năm n&agrave;o cũng vậy, để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh l&agrave; h&agrave;ng loạt c&aacute;c c&ocirc;ng việc cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng, kh&ocirc;ng được ph&eacute;p sơ xẩy ở bất kỳ kh&acirc;u n&agrave;o. Vậy n&ecirc;n, c&aacute;c Quyết định th&agrave;nh lập c&aacute;c Ban thư k&yacute;, coi thi, cơ sở vật chất ra đời đều do c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo chủ chốt của nh&agrave; trường đảm nhận.</p> <p>Kỳ thi tuyển sinh được diễn ra từ ng&agrave;y 14/7/2009 đến hết ng&agrave;y 21/7/2009 với c&aacute;c v&ograve;ng chấm sơ tuyển v&agrave; trung tuyển cho tất cả c&aacute;c chuy&ecirc;n ng&agrave;nh, rất đ&aacute;ng mừng cho nh&agrave; trường năm nay số lượng th&iacute; sinh đăng k&yacute; dự tuyển so với những năm trước đ&atilde; vượt l&ecirc;n rất nhiều. Để t&igrave;m ra giải ph&aacute;p thu h&uacute;t c&aacute;c em c&oacute; năng khiếu ở những v&ugrave;ng H&agrave; Nội mở rộng cũng l&agrave; một vấn đề m&agrave; hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i quan t&acirc;m. Số th&iacute; sinh ở c&aacute;c tỉnh ngo&agrave;i tr&ecirc;n mọi miền của đất nước từ T&acirc;y Nguy&ecirc;n đến c&aacute;c v&ugrave;ng n&uacute;i ph&iacute;a Bắc, Đồng bằng trung du Bắc bộ đ&atilde; đến dự tuyển tại trường cũng kh&aacute; đ&ocirc;ng. Điều đ&oacute; chứng tỏ c&aacute;c em đ&atilde; t&igrave;m đến những địa chỉ m&igrave;nh tin tưởng để được học c&aacute;c chuy&ecirc;n ng&agrave;nh m&agrave; m&igrave;nh y&ecirc;u th&iacute;ch.</p> <p>Qua những ng&agrave;y diễn ra thi tuyển tại trường, ch&uacute;ng t&ocirc;i rất cảm k&iacute;ch trước l&ograve;ng nhiệt t&igrave;nh của c&aacute;c bậc cha mẹ học sinh v&agrave; l&ograve;ng y&ecirc;u nghề của c&aacute;c th&iacute; sinh bởi ng&agrave;y 20/7 trời mưa lớn, nước tr&ecirc;n c&aacute;c con phố d&acirc;ng cao, thế nhưng kh&ocirc;ng thể cản được những bước ch&acirc;n tới trường của c&aacute;c th&iacute; sinh nhỏ tuổi (v&igrave; ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n tuyển sinh trung cấp hệ ngắn hạn v&agrave; d&agrave;i hạn). Trước t&igrave;nh h&igrave;nh đường phố - &nbsp;s&acirc;n trường ngập, đồng ch&iacute; Hiệu trưởng - chủ tịch Hội đồng tuyển sinh quyết định l&ugrave;i thời gian thi tuyển chậm lại 30 ph&uacute;t, v&agrave; huy động c&aacute;c c&aacute;n bộ trong Hội đồng d&ugrave;ng &ocirc;, n&oacute;n, &aacute;o đi mưa đ&oacute;n c&aacute;c ch&aacute;u từ ngo&agrave;i c&ocirc;ng trường v&agrave;o khu tập kết v&agrave; đưa c&aacute;c ch&aacute;u tới tận ph&ograve;ng thi với lỉnh kỉnh c&aacute;c loại nhạc cụ mang theo, h&igrave;nh ảnh c&aacute;c đồng ch&iacute; trong Ban gi&aacute;m hiệu che mưa v&agrave; dẫn c&aacute;c ch&aacute;u c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; trong Hội đồng khắc phục hậu quả của cơn mưa lớn để tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng đợt thi tuyển n&agrave;y cứ đọng m&atilde;i trong t&ocirc;i. Tr&ograve; nhiệt t&igrave;nh y&ecirc;u nghề, thầy qu&yacute; trọng v&agrave; y&ecirc;u tr&ograve;, hai nh&acirc;n tố đ&oacute; cộng lại mang đậm t&iacute;nh nh&acirc;n văn th&igrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i nghĩ chắc chắn nh&agrave; trường sẽ l&agrave; nơi m&agrave; c&aacute;c th&iacute; sinh đặt l&ograve;ng tin v&agrave; hết sức cố gắng học tập tốt, giảng dạy tốt để c&oacute; những sản phẩm c&oacute; chất lượng phục vụ x&atilde; hội.</p> <p>&nbsp;</p> <div align="center">&nbsp;</div> <table border="1" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1"> <tbody> <tr> <td align="center"><input height="399" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/2%282%29.jpg" type="image" width="600" align="absMiddle" /></td> </tr> </tbody> </table> <p>Đồng ch&iacute; Hiệu trưởng Nguyễn Thị B&igrave;nh - chủ tịch Hội đồng tuyển, đ&oacute;n c&aacute;c ch&aacute;u từ ngo&agrave;i c&ocirc;ng trường v&agrave;o khu tập kết thi</p> <div align="center"> <table border="1" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1"> <tbody> <tr> <td><input height="400" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/3%281%29.jpg" type="image" width="600" align="absMiddle" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>Đồng ch&iacute; Ph&oacute; hiệu trưởng Nguyễn&nbsp;Văn Minh&nbsp;đ&oacute;n c&aacute;c ch&aacute;u từ ngo&agrave;i c&ocirc;ng trường v&agrave;o khu tập kết thi</p> <div>&nbsp;</div> <div align="center"> <table border="1" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1"> <tbody> <tr> <td><input height="339" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/4%281%29.jpg" type="image" width="600" align="absMiddle" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>C&aacute;c thầy c&ocirc; trong Hội đồng tuyển sinh lo lắng cho c&aacute;c th&iacute; sinh</p> <p>&nbsp;</p> <div align="center"> <table border="1" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1"> <tbody> <tr> <td><input height="399" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/5%281%29.jpg" type="image" width="600" align="absMiddle" /></td> </tr> </tbody> </table> C&aacute;c th&iacute; sinh mặc &aacute;o mưa với với nhạc cụ tr&ecirc;n tay</div> <p>Sau một khoảng lặng, m&agrave; t&ocirc;i tin l&agrave; anh Ho&agrave;ng đang x&uacute;c động trước những h&igrave;nh ảnh đẹp của thầy v&agrave; tr&ograve; trong những ng&agrave;y tuyển sinh khi c&oacute; mưa lớn ập xuống. T&ocirc;i hỏi anh: &ldquo;Thế chất lượng v&agrave; quy tr&igrave;nh tổ chức tuyển sinh năm nay như thế n&agrave;o?&rdquo; Như chợt bừng tỉnh, anh n&oacute;i tiếp:</p> <p>Trước hết l&agrave; phải n&oacute;i l&agrave; năm nay quy tr&igrave;nh tổ chức c&ocirc;ng t&aacute;c thi tuyển hết sức chặt chẽ v&agrave; theo đ&uacute;ng quy chế tuyển sinh m&agrave; Bộ gi&aacute;o dục đ&agrave;o tạo đ&atilde; đề ra. Đề thi c&aacute;c m&ocirc;n văn ho&aacute; l&agrave; đề của Bộ v&agrave; thi c&ugrave;ng một thời gian của Khối cao đẳng trong to&agrave;n quốc. C&ocirc;ng t&aacute;c bảo mật được đặt ra h&agrave;ng đầu v&agrave; c&oacute; sự gi&uacute;p đỡ c&aacute;c đồng ch&iacute; c&ocirc;ng an PA 25. C&ograve;n lại c&aacute;c chuy&ecirc;n ng&agrave;nh &acirc;m nhạc của ch&uacute;ng t&ocirc;i th&igrave; lại l&agrave; đặc th&ugrave; ri&ecirc;ng rồi, c&aacute;c em th&iacute; sinh được chuẩn bị sẵn c&aacute;c t&aacute;c phẩm &acirc;m nhạc, phải &ocirc;n luyện kỹ năng chuy&ecirc;n m&ocirc;n h&agrave;ng năm trời mới c&oacute; khả năng để thi được chứ kh&ocirc;ng phải tốt nghiệp lớp 12 kh&ocirc;ng biết nhạc, đ&agrave;n, vẽ, h&aacute;t m&agrave; cứ đăng k&yacute; dự tuyển l&agrave; trượt ngay th&ocirc;i. Một kỳ thi an to&agrave;n, kh&ocirc;ng c&oacute; một trường hợp đ&aacute;ng tiếc n&agrave;o xảy ra đối với c&aacute;n bộ coi thi hoặc th&iacute; sinh dự thi, c&aacute;n bộ coi thi chấp h&agrave;nh nghi&ecirc;m t&uacute;c kỷ luật ph&ograve;ng thi, với tinh thần tr&aacute;ch nhiệm cao. Th&iacute; sinh thực hiện đầy đủ quy chế tuyển sinh đ&atilde; được th&ocirc;ng b&aacute;o tới tận từng th&iacute; sinh bằng văn bản, kh&ocirc;ng c&oacute; trường hợp n&agrave;o vi phạm phải nhắc nhở v&agrave; lập bi&ecirc;n bản, c&ograve;n chất lượng ư? Ch&uacute;ng t&ocirc;i phải chờ kết quả chấm, song t&ocirc;i tin l&agrave; năm nay ở &nbsp;c&aacute;c chuy&ecirc;n ng&agrave;nh c&aacute;c em đều c&oacute; sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng đầu v&agrave;o năm nay sẽ c&oacute; nhiều em c&oacute; năng khiếu thực sự v&agrave; t&ocirc;i tin rằng kho&aacute; học 2009 - 2010 sẽ đ&agrave;o tạo được rất nhiều t&agrave;i năng.</p> <p>T&ocirc;i thấy vui l&acirc;y trước niềm vui thắng lợi trong m&ugrave;a tuyển sinh của nh&agrave; trường. Ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng c&ugrave;ng nhau ch&uacute;c cho trường CĐNT H&agrave; Nội trong năm học 2009 - 2010 sẽ c&oacute; những bước đi đ&agrave;ng ho&agrave;ng, chững trạc với c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; đ&atilde; đề ra để hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, đặt nền tảng vững chắc cho ng&ocirc;i trường đ&agrave;o tạo nghệ thuật thủ đ&ocirc; vươn tới những đỉnh cao đ&oacute; l&agrave; đ&agrave;o tạo nh&acirc;n t&agrave;i cho x&atilde; hội, xứng đ&aacute;ng với l&ograve;ng tin y&ecirc;u của nh&acirc;n d&acirc;n.</p> <div>&nbsp;</div> <div align="right"><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương Anh</em></strong></div>
Số lượt đọc: 1761 Ngày xuất bản: 10/17/2015 4:18:00 PM Quay trở lại