Đối ngoại
Danh mục
Một số hình ảnh trong lễ khai giảng 2009 - 2010
<table border="0" width="96%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p align="center"><input height="298" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/DSC_0748(2).jpg" type="image" width="448" /></p> <p align="center">NSƯT, Hiệu trưởng Nguyễn Thị B&igrave;nh gi&oacute;ng hồi trống ch&iacute;nh thức khai giảng năm hoc 2009 - 2010</p> <p align="center"><img src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/DSC_0753.JPG" alt="" width="448" height="298" /></p> <p align="center">Ph&oacute; Chủ tịch UBND H&agrave; Nội, B&agrave; Ng&ocirc; Thị Thanh Hằng tặng hoa Ban gi&aacute;m hiệu</p> <p align="center"><img src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/DSC_0705(1).jpg" alt="" width="448" height="298" /></p> <p align="center">Ban gi&aacute;m hiệu trao bằng tốt nghiệp cho c&aacute;c thủ khoa năm học 2006 - 2009</p> <p align="center"><img src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/DSC_0781.JPG" alt="" width="448" height="298" /></p> <p align="center">Ban gi&aacute;m hiệu tặng hoa c&aacute;c Chủ nhiệm khoa</p> <p align="center"><img src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/DSC_0786.JPG" alt="" width="448" height="298" /></p> <p align="center">Tổng c&ocirc;ng ty Viễn th&ocirc;ng Qu&acirc;n đội (Viettel) tặng qu&agrave; cho c&aacute;c thủ khoa năm học 2009</p> <p align="center"><img src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/DSC_0790.JPG" alt="" width="448" height="298" /></p> <p align="center">Ban gi&aacute;m hiệu v&agrave; c&aacute;c chủ nhiệm khoa, trưởng khối ph&ograve;ng ban k&yacute; hưởng ứng thi đua</p> <p align="center">năm học 2009 - 2010</p> <p align="center"><img src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/DSC_0818.JPG" alt="" width="448" height="298" /></p> <p align="center">Ban phụ huynh học sinh tặng qu&agrave; lưu niệm cho nh&agrave; trường</p> <p align="center"><strong>C&aacute;c h&igrave;nh ảnh Ban Gi&aacute;m&nbsp;tặng giải thưởng cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n đơn vị xuất sắc</strong></p> <p align="center">&nbsp;<img src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/DSC_0848.JPG" alt="" width="448" height="298" /></p> <p align="center"><img src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/DSC_0838.JPG" alt="" width="448" height="298" /></p> <p align="center"><img src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/DSC_0831(1).jpg" alt="" width="448" height="298" /></p> <p align="center"><strong>Một số tiết mục biểu diễn&nbsp;ch&agrave;o mừng&nbsp;lễ khai giảng</strong></p> <p align="center"><img src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/0665.JPG" alt="" width="448" height="298" /></p> <p align="center"><img src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/DSC_0675.JPG" alt="" width="448" height="298" /></p> <p align="center"><img src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/DSC_0714.JPG" alt="" width="448" height="298" /></p> <p align="center"><img src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/DSC_0811.JPG" alt="" width="448" height="298" /></p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="10">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>
Số lượt đọc: 1184 Ngày xuất bản: 10/17/2015 4:19:00 PM Quay trở lại