Đối ngoại
Danh mục
Trường Cao Đẳng Nghệ Thuật Hà Nội khai giảng năm học mới
<p>&nbsp;</p> <div align="justify">Ng&agrave;y 07/10/2009&nbsp;trường CĐNT H&agrave; Nội đ&atilde; tổ chức long trọng lễ khai giảng năm học 2009 - 2010. Rất vinh dự cho nh&agrave; trường được đ&oacute;n&nbsp;đồng ch&iacute;&nbsp;Ng&ocirc; Thị Thanh Hằng - Th&agrave;nh uỷ vi&ecirc;n, Ph&oacute; Chủ tịch UBND th&agrave;nh phố đến dự v&agrave; ph&aacute;t biểu &yacute; kiến chỉ đạo. Trong b&agrave;i ph&aacute;t biểu,&nbsp;đồng ch&iacute;&nbsp;Ng&ocirc; Thị Thanh Hằng n&ecirc;u r&otilde;: &ldquo;Đại diện Th&agrave;nh uỷ, UBND th&agrave;nh phố H&agrave; Nội t&ocirc;i&nbsp;nhiệt liệt biểu dương những th&agrave;nh t&iacute;ch đ&atilde; đạt được trong năm học vừa qua, ph&aacute;t huy th&agrave;nh t&iacute;ch đ&atilde; đạt được, t&ocirc;i tin tưởng rằng năm học 2009 - 2010 thầy tr&ograve; trường CĐNT H&agrave; Nội sẽ c&oacute; nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch mới thiết thực kỉ niệm 1000 năm Thăng Long - H&agrave; Nội&rdquo;.</div> <p align="center"><img src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/DSC_0759.JPG" alt="" width="448" height="298" /></p> <div align="center">Ph&oacute; chủ tịch UBND T.P H&agrave; Nội, Ng&ocirc; Thị Thanh Hằng ph&aacute;t&nbsp;biểu&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div> <div align="justify">&nbsp;</div> <div align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đồng ch&iacute;&nbsp;Ng&ocirc; Thị Thanh Hằng đ&atilde; nhấn mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c n&acirc;ng cao đời sống văn ho&aacute; cho nh&acirc;n d&acirc;n thủ đ&ocirc; l&agrave; một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng đối với c&ocirc;ng t&aacute;c văn h&oacute;a x&atilde; hội m&agrave; nh&agrave; trường đ&atilde; g&oacute;p phần bằng c&aacute;c chương tr&igrave;nh biểu diễn phục vụ đ&ocirc;ng đảo nh&acirc;n d&acirc;n thủ đ&ocirc; trong năm qua. Đồng ch&iacute;&nbsp;cũng biểu dương nh&agrave; trường đ&atilde; l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c biểu diễn phục vụ c&aacute;c nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của Th&agrave;nh phố trong nước v&agrave; nước ngo&agrave;i đặc biệt l&agrave; chương tr&igrave;nh biểu diễn "Những ng&agrave;y văn h&oacute;a H&agrave; Nội" tại trụ sở UNESCO thế giới (Paris th&aacute;ng 9 năm 2009). To&agrave;n thể c&aacute;n bộ, giảng vi&ecirc;n nh&agrave; trường đ&atilde; ghi nhận sự chỉ đạo s&acirc;u sắc của c&aacute;c&nbsp;đồng ch&iacute;&nbsp;l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố m&agrave; đại diện l&agrave;&nbsp;đồng ch&iacute;&nbsp;Ph&oacute; Chủ tịch Ng&ocirc; Thị Thanh Hằng. Nhiệm vụ của nh&agrave; trường trong năm tới quyết t&acirc;m thi đua Dạy tốt, Học tốt, thực hiện c&aacute;c mục ti&ecirc;u m&agrave; Bộ GD&amp;ĐT đ&atilde; đề ra, tiếp tục đẩy mạnh phong tr&agrave;o thi đua &ldquo; Học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;.</div> <p align="center"><img src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/DSC_0753(1).jpg" alt="" width="448" height="298" /></p> <div align="center">Ph&oacute; chủ tịch UBND T.P H&agrave; Nội, Ng&ocirc; Thị Thanh Hằng tặng hoa Ban gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường</div> <div align="center">&nbsp;</div> <div align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đồng ch&iacute;&nbsp;Hiệu trưởng Nguyễn Thị B&igrave;nh đ&atilde; ph&aacute;t động phong tr&agrave;o thi đua&nbsp;tới to&agrave;n thể c&aacute;n bộ giảng vi&ecirc;n, HSSV. Ph&aacute;t huy tinh thần đo&agrave;n kết x&acirc;y dựng nh&agrave; trường ng&agrave;y c&agrave;ng vững mạnh để kh&ocirc;ng phụ l&ograve;ng tin y&ecirc;u của nh&acirc;n d&acirc;n Thủ đ&ocirc; v&agrave; đồng b&agrave;o cả nước. Hưởng ứng lễ ph&aacute;t động thi đua,&nbsp;đại diện Đảng uỷ - BGH -&nbsp;C&ocirc;ng đo&agrave;n -&nbsp;Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; trưởng c&aacute;c khoa, ph&ograve;ng đ&atilde; l&ecirc;n s&acirc;n khấu k&yacute; cam kết thi đua để b&agrave;y tỏ tấm l&ograve;ng cũng như g&oacute;p sức nhỏ b&eacute; của m&igrave;nh v&agrave;o Đại lễ 1000 năm Thăng Long H&agrave; Nội, kỷ niệm ng&agrave;y Giải ph&oacute;ng Thủ đ&ocirc; 10/10. Buổi lễ khai giảng đ&atilde; diễn ra với kh&ocirc;ng kh&iacute; trang trọng, s&ocirc;i động, hồ hởi trước sự chứng kiến của đại diện Sở Văn h&oacute;a Th&ocirc;ng tin, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở T&agrave;i ch&iacute;nh, Sở Nội vụ, trường CĐ&nbsp;Nghề c&ocirc;ng nghiệp&nbsp;H&agrave; Nội, trường CĐ Cộng đồng H&agrave; Nội, trường CĐ Cộng đồng H&agrave; T&acirc;y, trường CĐ&nbsp;điện tử&nbsp;điện lanh H&agrave; Nội, trường&nbsp;ĐH văn h&oacute;a Nghệ Thuật Qu&acirc;n Đội, Li&ecirc;n minh Hợp t&aacute;c x&atilde; th&agrave;nh phố H&agrave; Nội v&agrave; một số trường bạn...&nbsp;</div> <p align="center"><img src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/DSC_0798.JPG" alt="" width="448" height="298" /></p> <div align="center">Ban gi&aacute;m hiệu v&agrave; c&aacute;c chủ nhiệm khoa, trưởng khối ph&ograve;ng ban k&yacute; kết ph&aacute;t&nbsp;động thi&nbsp;đua&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div> <div align="justify">&nbsp;</div> <p align="center"><img src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/le%20don%20nhan%20sinh%20vien%20moi%20nhap%20hoc.jpg" alt="" width="448" height="280" /></p> <div align="center">Lễ đ&oacute;n nhận sinh vi&ecirc;n mới nh&acirc;p học</div> <div align="justify">&nbsp;</div> <div align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mọi người c&ugrave;ng chia vui với nh&agrave; trường v&agrave; kề vai s&aacute;t c&aacute;nh với trường CĐNT H&agrave; Nội để c&ugrave;ng nhau ph&aacute;t triển cho sự nghiệp đ&agrave;o tạo của Thủ đ&ocirc;.</div> <div align="justify">&nbsp;</div> <div align="right">ĐĐN</div> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
Số lượt đọc: 1214 Ngày xuất bản: 10/17/2015 4:21:00 PM Quay trở lại