Đối ngoại
Danh mục
Liên hoan thanh thiếu nhi hát dân ca và biểu diễn nhạc cụ dân tộc
<p align="justify">Ng&agrave;y 25/10/2009 tại cung Thiếu Nhi Th&agrave;nh phố H&agrave; Nội diễn ra&nbsp;Li&ecirc;n hoan thanh thiếu nhi h&aacute;t d&acirc;n ca v&agrave; biểu diễn nhạc cụ d&acirc;n tộc lần thứ 7, đến tham dự c&oacute; nhiều đo&agrave;n nghệ thuật tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP.HN. Trường CĐNTHN&nbsp;tham gia 6 tiết mục cả 6 tiết mục đều đoạt giải cao:</p> <p align="center"><input height="298" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/nhom%20plxanh.JPG" type="image" width="448" /></p> <p align="center">Nh&oacute;m Pha L&ecirc; Xanh giải Nhất với tiết mục : " Lời du &acirc;u lạc "</p> <p align="center"><input height="298" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/nhi.JPG" type="image" width="448" /></p> <p align="center">Vũ Ho&agrave;ng Yến (Nhị) giải Nhất tiết mục: " L&yacute; dĩa b&aacute;nh b&ograve; "</p> <p align="center"><input height="298" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/torung.JPG" type="image" width="448" /></p> <p align="center">Nguyễn Hương Quỳnh (Tơ rưng) giải nhất tiết mục: " Chim Kolăk "</p> <p align="center"><input height="298" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/tamtl.JPG" type="image" width="448" /></p> <p align="center">Nguyễn Thị Phương Thảo (Thập lục) giải Nh&igrave; tiết mục: " Giữ trọn m&ugrave;a xu&acirc;n "</p> <p align="center"><input src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/sao.JPG" type="image" /></p> <p align="center">Đinh Xu&acirc;n Thắng (S&aacute;o) giải Nh&igrave; tiết mục: " Nhớ m&ugrave;a xu&acirc;n t&acirc;y nguy&ecirc;n "</p> <p align="center"><input height="298" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/bau1.JPG" type="image" width="448" /></p> <p align="center">Nguyễn Đức Anh (Bầu) giải Ba tiết mục: " Buổi s&aacute;ng s&ocirc;ng Hương "</p>
Số lượt đọc: 1215 Ngày xuất bản: 10/17/2015 4:22:00 PM Quay trở lại