Đối ngoại
Danh mục
Hình ảnh Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11 tưng bừng náo nhiệt
<p align="center"><strong>H&igrave;nh ảnh Ng&agrave;y Nh&agrave; gi&aacute;o Việt Nam 20 - 11 tưng bừng n&aacute;o nhiệt</strong></p> <p align="center"><strong>Tiết mục&nbsp;đặc sắc do ch&iacute;nh Thầy c&ocirc; gi&aacute;o biểu diễn&nbsp;</strong></p> <p align="center"><input height="298" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/anh1(6).jpg" type="image" width="448" /></p> <p align="center">" Hội l&agrave;ng " Ho&agrave; tấu d&agrave;n nhạc - GV - HSSV khoa nhạc cụ truyền thống</p> <p align="center"><a><input height="298" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/anh4(5).jpg" type="image" width="448" /></a></p> <p align="center">"B&igrave;nh minh tr&ecirc;n rẻo cao"&nbsp; Độc tấu Thập lục:&nbsp;Hiệu trưởng - NSƯT Nguyễn Thị B&igrave;nh,&nbsp;</p> <p align="center">Nguy&ecirc;n Ph&oacute; HT &nbsp;Th&aacute;i Thị S&acirc;m đệm piano</p> <p align="center"><input height="298" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/anh7(2).jpg" type="image" width="448" /></p> <p align="center">&nbsp;Ho&agrave; tấu - P.HT Ths.Nguyễn Văn Minh - GV. B&ugrave;i Trị&nbsp;Điền&nbsp;- Violon, TK GH &amp; Piano Phạm Trọng Chương- Piano,&nbsp; v&agrave; L&acirc;m Hữu Nguy&ecirc;n - Contrebasse</p> <p align="center">&nbsp;<input height="298" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/anh2(6).jpg" type="image" width="448" /></p> <p align="center">&nbsp;" Vũ kh&uacute;c Aghentina"&nbsp; Song tấu guitare - GV Ng&ocirc; Đăng Quang v&agrave;&nbsp;Nguyễn Thuỳ Anh</p> <p align="center"><input height="298" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/anh3(7).jpg" type="image" width="448" /></p> <p align="center">&nbsp;"H&agrave; Nội niềm tin v&agrave; hy vong"&nbsp; Đơn ca&nbsp;-&nbsp;GV Trương Tuấn Anh</p> <p align="center"><input height="298" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/anh5(3).jpg" type="image" width="448" /></p> <p align="center">&nbsp;" <span style="font-size: medium;">Schezo cho violon v&micro; piano cung Cmoll"</span> <span style="font-family: Arial; font-size: small;">Độc tấu Violon - </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">GV B&ugrave;i Trị&nbsp;Điền&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><br /></span></p> <p align="center"><input height="298" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/anh6(3).jpg" type="image" width="448" /></p> <p align="center">&nbsp;" Largo " Song tấu Violon -P.HT , Ths.Nguyễn Văn Minh -GV B&ugrave;i Trị&nbsp;Điền Violon, TK GH &amp; Piano Phạm Trọng Chương&nbsp;đệm&nbsp;Piano <br /><input height="298" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/anh8(2).jpg" type="image" width="448" /></p> <p align="center">&nbsp;" Y&ecirc;u người bao nhi&ecirc;u, y&ecirc;u nghề bấy nhi&ecirc;u " &nbsp;- Tốp ca nữ v&agrave; m&uacute;a Khoa TN - NN</p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center">&nbsp;<strong>Khoa Mỹ Thuật&nbsp;tr&igrave;nh l&agrave;ng bộ tranh về H&agrave; Nội ngay tại s&acirc;n trường</strong></p> <p align="center"><input height="298" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/anh17.JPG" type="image" width="448" /></p> <p align="center"><input height="298" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/anh11.JPG" type="image" width="448" /></p> <p align="center"><input height="298" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/anh10(2).jpg" type="image" width="448" /></p> <p align="center"><input height="298" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/anh12.JPG" type="image" width="448" /></p> <p align="center"><input height="298" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/anh13.JPG" type="image" width="448" /></p> <p align="center"><input height="298" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/anh14.JPG" type="image" width="448" /></p>
Số lượt đọc: 1183 Ngày xuất bản: 10/17/2015 4:24:00 PM Quay trở lại