Đối ngoại
Danh mục
Ngày nhà giáo Việt Nam 20 -11 - 2009
<p>&nbsp;VỚI NG&Agrave;Y NH&Agrave; GI&Aacute;O VIỆT NAM 20-11</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; S&aacute;ng ng&agrave;y 20/11/2009 trường CĐNT H&agrave; Nội đ&atilde; long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ng&agrave;y nh&agrave; gi&aacute;o Việt Nam 20/11. Với sự c&oacute; mặt của đ&ocirc;ng đảo đội ngũ giảng vi&ecirc;n, vi&ecirc;n chức v&agrave; đại diện HS-SV ti&ecirc;u biểu của nh&agrave; trường. Đặc biệt c&oacute; sự c&oacute; mặt của c&aacute;c thế hệ thầy c&ocirc; đ&atilde; từng c&ocirc;ng t&aacute;c tại trường tuy tuổi đ&atilde; cao &nbsp;nhưng cũng đ&atilde; đến để chia vui, hội ngộ với thầy, tr&ograve; nh&agrave; trường như: Nh&agrave; gi&aacute;o ưu t&uacute; nguy&ecirc;n Hiệu trưởng Đo&agrave;n Phi Liệt, nhạc sỹ Ho&agrave;ng L&acirc;n; Nguy&ecirc;n ph&oacute; Hiệu trưởng như b&agrave; Th&aacute;i Thị S&acirc;m, b&agrave; Đ&agrave;m Minh Ch&acirc;u, c&aacute;c nghệ sỹ l&atilde;o th&agrave;nh như nghệ sỹ Thu An, nghệ sỹ B&iacute;ch Được, nghệ sĩ Quan Lệ Thu&hellip;</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/FileManager/UploadPath/Tin-tuc/anh16.jpg" alt="" /></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trong buổi lễ thầy, c&ocirc; nh&agrave; trường đ&atilde; tự h&agrave;o l&agrave; những người đưa đ&ograve; tr&ecirc;n lĩnh vực văn ho&aacute; nghệ thuật v&agrave; đ&atilde; đ&agrave;o tạo ra nhiều thế hệ nghệ sỹ t&agrave;i danh c&oacute; uy t&iacute;n trong nước v&agrave; quốc tế, cũng như c&aacute;c c&aacute;n bộ đ&atilde; đứng vững v&agrave; trưởng th&agrave;nh tr&ecirc;n&nbsp; c&aacute;c hoạt động văn ho&aacute; nghệ thuật của Thủ đ&ocirc; v&agrave; cả nước.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Đ/c Ho&agrave;ng Duy Khanh - Trưởng ban thi đua Tp.H&agrave; Nội trao tặng bằng khen cho c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; đơn vị xuất sắc nhiệm vụ ch&iacute;nh trị&nbsp;TP</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/FileManager/UploadPath/Tin-tuc/anh18.jpg" alt="" /></p> <p>Hiệu trưởng - NSƯT Nguyễn Thị B&igrave;nh trao bằng khen cho c&aacute;c&nbsp;c&aacute; nh&acirc;n&nbsp;ho&agrave;n th&agrave;nh&nbsp;xuất sắc&nbsp;lễ Bế mạc&nbsp;Asian Indoor Games&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trong những năm tới, nh&agrave; trường lu&ocirc;n x&aacute;c định mục ti&ecirc;u, sứ mạng để ph&aacute;t triển trước c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển đất nước đ&oacute; l&agrave; kh&ocirc;ng ngừng n&acirc;ng cao chất lượng đ&agrave;o tạo, tất cả v&igrave; HS-SV th&acirc;n y&ecirc;u. Cũng ch&iacute;nh những mục ti&ecirc;u đ&oacute; đ&atilde; được Đảng uỷ - Ban Gi&aacute;m Hiệu x&aacute;c định, l&agrave; phương ch&acirc;m chỉ đạo của nh&agrave; trường, c&aacute;c phong tr&agrave;o thi đua được đẩy mạnh, nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch của c&aacute; nh&acirc;n, tập thể của c&aacute;n bộ, giảng vi&ecirc;n v&agrave; HS-SV đ&atilde; được c&aacute;c cấp ghi nhận. Ph&aacute;t huy th&agrave;nh t&iacute;ch đ&atilde; đạt được, nh&agrave; trường tiếp tục thực hiện cuộc vận động &ldquo; Học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;, thực hiện c&aacute;c phong tr&agrave;o do Bộ Gi&aacute;o dục &amp; Đ&agrave;o tạo tổ chức để x&acirc;y dựng m&ocirc;i trường sư phạm trong sạch, l&agrave;nh mạnh v&agrave; th&acirc;n thiện.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ng&agrave;y lễ kỷ niệm 20.11 thực sự đ&atilde; trở th&agrave;nh ng&agrave;y hội tri &acirc;n của thầy v&agrave; tr&ograve; nh&agrave; trường với c&aacute;c hoạt động biểu diễn nghệ thuật v&agrave; triển l&atilde;m tranh. Đ&acirc;y cũng l&agrave; những hoạt động nhằm tiến tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long - H&agrave; Nội. Điều đ&aacute;ng n&oacute;i l&agrave; ở c&aacute;c hoạt động chuy&ecirc;n m&ocirc;n&nbsp;&nbsp;đều do c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o tham gia với sự g&oacute;p mặt của Hiệu trưởng NSUT Nguyễn Thị B&igrave;nh, Ph&oacute; hiệu trưởng Thạc sĩ Nguyễn Văn Minh v&agrave; đ&ocirc;ng đảo đội ngũ giảng vi&ecirc;n của c&aacute;c khoa chuy&ecirc;n ng&agrave;nh. Ph&ograve;ng tranh được tr&igrave;nh b&agrave;y tại s&acirc;n trường với sự g&oacute;p mặt của 16 giảng vi&ecirc;n Khoa Mỹ thuật gồm đầy đủ c&aacute;c thể loại: bột m&agrave;u, sơn m&agrave;i, g&ograve; đồng&hellip; đ&atilde; n&oacute;i l&ecirc;n sức bật trong đội ngũ giảng vi&ecirc;n trẻ khẳng định vai tr&ograve; của người thầy nhưng cũng l&agrave; những nghệ sỹ t&agrave;i danh thực thụ.</p> <p>Tiết mục: Hội l&agrave;ng - GV - HSSV khoa Nhạc cụ truyền thống ho&agrave; tấu</p> <p>Những bức tranh về H&agrave; Nội được khoa Mỹ thuật thể hiễn ngay dưới s&acirc;n trường</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B&aacute;c chủ tịch hội cha mẹ HS-SV nh&agrave; trường khi tới dự đ&atilde; t&acirc;m sự: &ldquo; Ch&uacute;ng t&ocirc;i ho&agrave;n to&agrave;n y&ecirc;n t&acirc;m, tin tưởng v&agrave;o t&agrave;i nghệ của c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o. Ch&uacute;ng t&ocirc;i rất vui mừng v&agrave; thấy con em ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; chọn được một địa chỉ tin cậy trong sự nghiệp trồng người của trường CĐNT H&agrave; Nội v&igrave; từ Ban Gi&aacute;m Hiệu đến đội ngũ gi&aacute;o vi&ecirc;n, vi&ecirc;n chức c&oacute; một tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n cao, tận t&acirc;m với nghề, hết l&ograve;ng với tr&ograve;. Đ&uacute;ng l&agrave; nh&agrave; trường đ&atilde; kh&ocirc;ng phụ l&ograve;ng mong mỏi của đ&ocirc;ng đảo những người y&ecirc;u nghệ thuật của Thủ đ&ocirc;&rdquo;.</p> <p style="text-align: right;">&nbsp; &nbsp;<strong> Đ.Đ.N</strong></p>
Số lượt đọc: 1203 Ngày xuất bản: 10/17/2015 4:52:00 PM Quay trở lại