Đối ngoại
Danh mục
Phòng tranh vì tình yêu Hà Nội
<p>H&agrave;ng năm cứ đến ng&agrave;y Nh&agrave; gi&aacute;o Việt Nam 20-11 c&aacute;c giảng vi&ecirc;n trường Cao đẳng Nghệ thuật H&agrave; Nội lại tổ chức một ph&ograve;ng tranh hướng về ng&agrave;y kỷ niệm như một tri &acirc;n trong sự nghiệp trồng người.</p> <p><br />&Ocirc;ng Trần Vũ Ho&agrave;ng - Chủ nhiệm khoa Mỹ Thuật ph&aacute;t biểu khai mạc Ph&ograve;ng tranh </p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Triển l&atilde;m thường ni&ecirc;n năm nay ghi nhận một sự kiện lớn trong cả nước đ&oacute; l&agrave; ch&agrave;o mừng Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - H&agrave; Nội. Với c&aacute;c thầy tr&ograve; trường Cao đẳng Nghệ thuật H&agrave; Nội sự kiện đ&oacute; c&agrave;ng trở n&ecirc;n trọng đại hơn bởi ng&ocirc;i trường nghệ thuật n&agrave;y được nằm giữa khu phố cũ H&agrave; Nội gắn b&oacute; với Quảng trường C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng T&aacute;m - Nh&agrave; h&aacute;t lịch sử. Những h&igrave;nh ảnh bi tr&aacute;ng của một H&agrave; Nội anh dũng, h&agrave;o hoa, con người thanh lịch xưa cũ từng được nhiều thế hệ họa sĩ H&agrave; Nội thể hiện, nhưng với c&aacute;c giảng vi&ecirc;n trường Cao đẳng Nghệ thuật H&agrave; Nội l&agrave; một c&aacute;i nh&igrave;n kh&aacute;c biệt. Đ&oacute; l&agrave; sự quan s&aacute;t, cảm nhận đan xen t&igrave;nh cảm da diết về những địa điểm lịch sử H&agrave; Nội gợi nhớ nhiều chuyện xưa cũ qua con người hiện đại. C&aacute;c t&aacute;c giả kh&ocirc;ng d&ugrave;ng ngọn b&uacute;t tự sự để kể chuyện tỷ mỷ m&agrave; chỉ cảm nhận bằng t&agrave;i năng h&ograve;a sắc với b&uacute;t ph&aacute;p sơn dầu mạnh khỏe của thẩm mỹ đương đại.</p> <p>Ph&ograve;ng tranh gồm 16 t&aacute;c phẩm được thể hiện tr&ecirc;n những tấm toile k&iacute;ch thước lớn, trang trọng tr&igrave;nh b&agrave;y tr&ecirc;n gi&aacute; vẽ ngay trong s&acirc;n trường. Một h&igrave;nh thức trưng b&agrave;y độc đ&aacute;o của lễ kỷ niệm năm nay đ&atilde; để lại ấn tượng trong sinh vi&ecirc;n về những người thầy của m&igrave;nh. &Aacute;nh s&aacute;ng thực sự của m&ugrave;a đ&ocirc;ng ấm &aacute;p H&agrave; Nội c&agrave;ng tăng vẻ quyến rũ tr&ecirc;n từng t&aacute;c phẩm. N&eacute;t b&uacute;t của c&aacute;c họa sĩ - giảng vi&ecirc;n những người thầy tận tụy t&agrave;i hoa đ&atilde; l&agrave;m sống lại những cảm x&uacute;c nghệ thuật của người thời nay tr&ecirc;n c&aacute;i nền cũ hồn xưa của một Thăng Long - H&agrave; Nội qu&aacute; v&atilde;ng. C&aacute;i tươi m&aacute;t hay trầm tư gợi nhớ bằng hội họa hiện đại c&agrave;ng đẹp hơn, quyến rũ hơn.</p> <p>Với chủ đề Ng&agrave;y về họa sĩ Trần Vũ Ho&agrave;ng tr&acirc;n trọng ph&uacute;t gi&acirc;y lịch sử B&aacute;c Hồ trở về H&agrave; Nội từ chiến khu Việt Bắc. N&eacute;t đồng hiện nhiều nh&acirc;n vật lịch sử c&ugrave;ng h&igrave;nh ảnh B&aacute;c Hồ trong gam m&agrave;u trung độ ẩn &yacute; những tr&aacute;ch nhiệm nặng nề của ch&iacute;nh phủ những ng&agrave;y đầu giải ph&oacute;ng thủ đ&ocirc;.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; H&agrave; Nội trong kỷ niệm của c&aacute;c họa sĩ l&agrave; d&ograve;ng s&ocirc;ng Hồng đỏ nặng ph&ugrave; sa, cầu Long Bi&ecirc;n ghi nhận những ng&agrave;y cuối th&aacute;ng Chạp 1946 tại H&agrave; Nội, trung đo&agrave;n thủ đ&ocirc; sau 60 ng&agrave;y đ&ecirc;m kh&oacute;i lửa đ&atilde; can đảm bỏ lại sau lưng một khoảng trời H&agrave; Nội đầy kỷ niệm bi tr&aacute;ng.</p> <p>Giờ đ&acirc;y c&aacute;i nh&igrave;n của họa sĩ Ngọc Qu&acirc;n l&agrave; cầu Long Bi&ecirc;n M&ugrave;a cạn sau những ng&agrave;y lũ lụt giận dữ của thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, họa sĩ Trần Thị Doanh trong K&yacute; ức H&agrave; Nội vẫn l&agrave; c&acirc;y cầu quen thuộc gắn với d&atilde;y phố cổ, những c&aacute;i đấu đầu hồi nh&agrave; đ&atilde; th&agrave;nh ấn tượng s&acirc;u nặng về h&igrave;nh h&agrave;i phố phường H&agrave; Nội xưa cũ kh&ocirc;ng thể bỏ qua. Họa sĩ B&ugrave;i Quang Khi&ecirc;m trong t&aacute;c phẩm Phong cảnh lại thể hiện một c&aacute;i nh&igrave;n khỏe khoắn về một &Ocirc; Quan Trưởng cũng như c&aacute;c bạn anh họa sĩ Nguyễn Trường Linh trong Vũ kh&uacute;c s&ocirc;ng Hồng, Vũ C&ocirc;ng Khương trong B&agrave;i ca s&ocirc;ng Hồng, Nguyễn Nghi&ecirc;m Th&agrave;nh trong Phố mới, B&ugrave;i Duy Th&ocirc;ng trong Đ&ocirc; thị mới, Vũ Anh Tuấn trong Ng&otilde; nhỏ. C&aacute;c t&aacute;c giả tr&ecirc;n đ&atilde; l&agrave;m sống lại một thời H&agrave; Nội qua c&aacute;i nh&igrave;n tự sự hiện hữu h&agrave;ng ng&agrave;y. Sự chuyển dịch h&igrave;nh h&agrave;i H&agrave; Nội y&ecirc;u qu&yacute; qua c&aacute;i cảm nhận tinh tế ch&acirc;n th&agrave;nh, từ tốn. Những n&eacute;t mềm mại &yacute; nhị tr&ecirc;n tranh của Nguyễn Trường Linh người gặt h&aacute;i nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng qua c&aacute;c triển l&atilde;m trong năm 2009 kh&ocirc;ng đối lập với chủ đề t&aacute;c giả lựa chọn.</p> <p>Ở một mảng tranh kh&aacute;c của c&aacute;c t&aacute;c giả L&atilde; Qu&yacute; Ph&aacute;n với Ng&agrave;y hội của đất, Vũ Tiến Dũng trong Gi&oacute; đầu m&ugrave;a, B&ugrave;i Quốc Kh&aacute;nh với Phố, Dương Ngọc Diệp với Phố mưa v&agrave; Nguyễn Văn Thắng với Trừu tượng đỏ rất hiện đại. C&aacute;c t&aacute;c giả n&agrave;y đ&atilde; t&igrave;m một hướng giải quyết mới mẻ trong h&igrave;nh v&agrave; m&agrave;u với một h&agrave;nh động hội họa kh&aacute;c biệt. Từng vệt chải ngon l&agrave;nh cứ &acirc;m thầm lang thang l&agrave;m chuyển động cả h&igrave;nh thể vốn tĩnh tại ở ngo&agrave;i đời. Hai c&ocirc; gi&aacute;o Nguyễn Thu Hằng với M&ugrave;a thu H&agrave; Nội v&agrave; L&ecirc; Hồng Yến - nữ đi&ecirc;u khắc duy nhất của ph&ograve;ng tranh với t&aacute;c phẩm g&ograve; đồng Vũ điệu m&ugrave;a xu&acirc;n đ&atilde; trả lại sự tĩnh t&acirc;m, &ecirc;m đềm của hội họa truyền thống.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/FileManager/UploadPath/Tin-tuc/anh30(1).jpg" alt="" /></p> <p style="text-align: center;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/FileManager/UploadPath/Tin-tuc/anh22(1).jpg" alt="" /><br />Quang cảnh Ph&ograve;ng tranh ngay tại s&acirc;n trường</p> <p>Với chỉ 16 gương mặt nghệ sĩ đồng thời l&agrave; thầy, c&ocirc; gi&aacute;o tận tụy t&agrave;i năng, triển l&atilde;m thường ni&ecirc;n năm nay đ&atilde; l&agrave;m say m&ecirc; l&ograve;ng người từ những n&eacute;t đi&ecirc;u luyện cổ điển, ấn tượng cảm x&uacute;c tươi m&aacute;t đến những h&ograve;a sắc rối r&iacute;t dồn n&eacute;t t&iacute;ch tụ, tự do ph&oacute;ng kho&aacute;ng để rồi &agrave;o ạt tấp tới tr&ecirc;n những tranh sơn dầu khổ lớn 2m.30 x 2m.30. Những h&ograve;a sắc xanh lam, n&acirc;u đen, v&agrave;ng cam, c&ocirc; ban cứ như m&uacute;a l&ecirc;n chen ch&uacute;c nhuộm thẫm cả tấm toile trắng. Nắm bắt một c&aacute;i nh&igrave;n đầy biểu cảm về một H&agrave; Nội thăng trầm, đổi mới, c&aacute;c t&aacute;c giả đ&atilde; bắt đầu một h&agrave;nh tr&igrave;nh mới, th&agrave;nh thật với m&igrave;nh t&iacute;ch tụ trong niềm tin với nỗi nhớ những kỷ niệm đ&atilde; qua đầy kh&aacute;t vọng với nỗi nhớ những kỷ niệm đ&atilde; qua đầy kh&aacute;t vọng với một b&uacute;t lực dồi d&agrave;o trong b&uacute;t ph&aacute;p sơn dầu đương đại. V&agrave; phong tranh n&agrave;y như một mở đầu cho một khuynh hướng s&aacute;ng t&aacute;c nhất qu&aacute;n của thế hệ giảng vi&ecirc;n trường Cao đẳng Nghệ thuật H&agrave; Nội hiện nay v&agrave; mai sau về một chủ đề vĩnh cửu: "V&igrave; t&igrave;nh y&ecirc;u H&agrave; Nội".</p>
Số lượt đọc: 1160 Ngày xuất bản: 10/17/2015 4:55:00 PM Quay trở lại