Đối ngoại
Danh mục
Ngày hội trao bằng tốt nghiệp
<p>&nbsp;</p> <p>S&aacute;ng ng&agrave;y 6/12/2009, trường Cao đẳng nghệ thuật H&agrave; Nội tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho SV c&aacute;c chuy&ecirc;n ng&agrave;nh được đ&agrave;o tạo kho&aacute; 2006-2009. Ngay từ đầu giờ s&aacute;ng, s&acirc;n trường đ&atilde; đầy ắp c&aacute;c bạn SV về dự, họ t&iacute;u t&iacute;t ch&agrave;o hỏi nhau, thăm hỏi nhau về c&ocirc;ng việc, th&ocirc;i th&igrave; bao nhi&ecirc;u nỗi niềm t&acirc;m sự được c&aacute;c bạn b&agrave;y tỏ. Họ cười cười, n&oacute;i n&oacute;i, cả s&acirc;n trường rộn r&atilde; những niềm vui. Số sinh vi&ecirc;n ch&iacute;nh quy của H&agrave; Nội r&iacute;u r&iacute;t b&ecirc;n c&aacute;c bạn của m&igrave;nh, những sinh vi&ecirc;n đ&atilde; khắc phục mọi kh&oacute; khăn để theo học tại trường CĐNT H&agrave; Nội như Bắc Giang, Tuy&ecirc;n Quang, Cao Bằng, Sơn La về rồi từ c&aacute;c tỉnh T&acirc;y Nguy&ecirc;n, Thanh Ho&aacute;, Nghệ An ra, những khu&ocirc;n mặt rạng rỡ niềm vui hội ngộ. B&ecirc;n cạnh sự c&oacute; mặt của c&aacute;c bạn SV đ&atilde; tốt nghiệp c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c bạn l&agrave; SV học năm cuối cũng đến để chứng kiến niềm vui, niềm tự h&agrave;o của c&aacute;c bạn kho&aacute; trước đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ học tập của m&igrave;nh.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/FileManager/UploadPath/Tin-tuc/anh2(7).jpg" alt="" /></p> <p style="text-align: center;">Ban Gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường chụp ảnh kỷ niệm với c&aacute;c em sinh vi&ecirc;n vừa tốt nghiệp</p> <p>Kể cũng lạ, họ l&agrave; những nghệ sĩ chơi đ&agrave;n, diễn vi&ecirc;n tr&ecirc;n s&acirc;n khấu lớn, nhỏ, tr&ecirc;n m&agrave;n ảnh truyền h&igrave;nh hay c&aacute;c c&aacute;n bộ Nh&agrave; Văn ho&aacute; tới c&aacute;c hướng dẫn vi&ecirc;n du lịch, thế m&agrave; khi l&ecirc;n s&acirc;n khấu được nhận tấm bằng tốt nghiệp do c&ocirc; Hiệu trưởng trao tận tay th&igrave; lại thấy sao ngượng ng&ugrave;ng, e ấp v&agrave; m&aacute; hồng ửng đỏ. Ch&uacute;ng t&ocirc;i hiểu rằng đ&acirc;y l&agrave; th&agrave;nh quả rất lớn lao, đầy gian khổ từ ng&agrave;y đầu bước ch&acirc;n v&agrave;o trường nghệ thuật, nay đ&atilde; ra trường, ng&agrave;y chia xa c&aacute;c thầy c&ocirc; bạn b&egrave;, m&aacute;i trường th&acirc;n y&ecirc;u đ&atilde; gắn b&oacute;, đ&atilde; tạo dựng những bước đi ban đầu cho m&igrave;nh lập nghiệp, ai m&agrave; kh&ocirc;ng bồi hồi x&uacute;c động. Thay mặt SV tốt nghiệp, thủ khoa Nguyễn Ngọc Quỳnh, SV xuất sắc ni&ecirc;n kho&aacute; 2006 - 2009, giọng n&oacute;i nghẹn ng&agrave;o cảm x&uacute;c đ&atilde; ph&aacute;t biểu với l&ograve;ng biết ơn s&acirc;u sắc nh&agrave; trường v&agrave; c&aacute;c thầy c&ocirc; đ&atilde; tận t&acirc;m chăm s&oacute;c v&agrave; n&acirc;ng c&aacute;nh ước mơ cho c&aacute;c em tr&ecirc;n con đường nghệ thuật. Cảm x&uacute;c đ&oacute; đ&atilde; lan truyền đến cho mọi người. Trong lời ph&aacute;t biểu, c&ocirc; Hiệu trưởng - NSƯT Nguyễn Thị B&igrave;nh cũng đ&atilde; kh&ocirc;ng k&igrave;m n&eacute;n được cảm x&uacute;c trước t&igrave;nh cảm th&acirc;n thương, gần gũi, gắn b&oacute; với SV của m&igrave;nh: "C&ocirc; thật sự x&uacute;c động trước t&igrave;nh cảm của c&aacute;c em, c&ocirc; cũng rất mừng qua b&aacute;o c&aacute;o của Ban Thư k&yacute; Hội đồng tự đ&aacute;nh gi&aacute; đ&atilde; tổng hợp phiếu điều tra đầu giờ s&aacute;ng nay đối với c&aacute;c em về nhận bằng, như vậy 68% c&aacute;c em đ&atilde; c&oacute; c&ocirc;ng việc ổn định, c&ocirc; mong c&aacute;c em h&atilde;y ph&aacute;t huy khả năng của m&igrave;nh, giữ g&igrave;n truyền thống tốt đẹp của nh&agrave;&nbsp;trường tr&ecirc;n cương vị c&ocirc;ng t&aacute;c mới. Hy vọng lại được đ&oacute;n c&aacute;c em quay trở về trường tiếp tục học tập ở bậc cao hơn. Cảm ơn c&aacute;c nh&agrave; tuyển dụng h&ocirc;m nay đ&atilde; c&oacute; mặt v&agrave; đ&atilde; c&oacute; những &yacute; kiến hết sức qu&yacute; gi&aacute; với sản phẩm m&agrave; nh&agrave; trường đ&atilde; đ&agrave;o tạo".</p> <p style="text-align: center;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/FileManager/UploadPath/Tin-tuc/anh3(8).jpg" alt="" /><br />C&aacute;c thầy c&ocirc; v&agrave; c&aacute;c em sinh vi&ecirc;n&nbsp; c&ugrave;ng h&aacute;t b&agrave;i " Mong ước kỷ niệm xưa"</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Buổi trao bằng tốt nghiệp cũng l&agrave; ng&agrave;y hội ngộ, gặp gỡ v&agrave; th&acirc;n thương, c&aacute;c SV gửi đến c&aacute;c thầy c&ocirc; t&igrave;nh cảm của m&igrave;nh bằng c&aacute;c tiết mục biểu diễn xuất sắc, v&agrave; "Thời gian tr&ocirc;i qua mau - chỉ c&ograve;n lại những kỉ niệm - kỷ niệm th&acirc;n y&ecirc;u ơi, sẽ c&ograve;n nhớ m&atilde;i tiếng thầy c&ocirc;" .... " Thời gian sao đi mau xin h&atilde;y ngừng tr&ocirc;i&hellip;" ca kh&uacute;c: "Mong ước kỷ niệm xưa" của nhạc sĩ Xu&acirc;n Phương c&ugrave;ng những k&yacute; ức của thời SV, thời học tr&ograve; c&ograve;n vang m&atilde;i trong l&ograve;ng mỗi ch&uacute;ng t&ocirc;i&hellip;.</p> <p>ĐĐN</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
Số lượt đọc: 1217 Ngày xuất bản: 10/17/2015 5:01:00 PM Quay trở lại