Đối ngoại
Danh mục
Cuộc gặp gỡ không thể nào quyên
<p>Ch&acirc;u Giang, đ&atilde; trở th&agrave;nh th&acirc;n quen v&agrave; gần gũi đối với c&aacute;n bộ, GV v&agrave; HSSV trường CĐNT H&agrave; Nội. Chị l&agrave; học sinh học đ&agrave;n Piano v&agrave; tốt nghiệp tại trường, nay chị đ&atilde; th&agrave;nh danh v&agrave; định cư ở Mỹ. Mỗi năm, với tấm l&ograve;ng của m&igrave;nh, chị thường gửi về trường một số tiền nhỏ khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c em HSSV nh&agrave; trường c&oacute; ho&agrave;n cảnh ngh&egrave;o vượt kh&oacute; vươn l&ecirc;n trong học tập v&agrave; từ đ&oacute; c&oacute; t&ecirc;n gọi &ldquo;Quỹ học bổng Ch&acirc;u Giang&rdquo;.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Năm nay, khi trở về Việt Nam đ&oacute;n Tết Dương lịch tại qu&ecirc; nh&agrave;, chị đi c&ugrave;ng chồng của m&igrave;nh, đ&oacute; l&agrave; một đạo diễn điện ảnh nổi tiếng của Mỹ, l&agrave; một trong những người sản xuất phim lớn nhất Hollywood, người được giải OSCAR qua bộ phim A beautiful mind. &Ocirc;ng l&agrave; một trong những người c&oacute; thu nhập cao nhất qua ph&aacute;t h&agrave;nh c&aacute;c bộ phim do &ocirc;ng sản xuất v&agrave; tr&igrave;nh chiếu tr&ecirc;n m&agrave;n ảnh c&aacute;c rạp v&agrave; TV to&agrave;n thế giới với thu nhập 14 tỷ USD, đ&oacute; l&agrave; BRIAN GRAZER.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/anh1(11)(1).jpg" alt="" /></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&aacute;i duy&ecirc;n &ndash; t&igrave;nh &ndash; nghĩa về m&aacute;i trường xưa, nơi đ&atilde; đ&agrave;o tạo g&oacute;p phần chắp c&aacute;nh cho m&igrave;nh, ng&agrave;y 31/12/2009 vợ chồng BRIAN GRAZER - CH&Acirc;U GIANG đ&atilde; về thăm trường CĐNT H&agrave; Nội. C&ugrave;ng đi với vợ chồng Ch&acirc;u Giang c&ograve;n c&oacute; phu nh&acirc;n đại sứ Mỹ tại Việt Nam, b&agrave; Yoshiko Michalak.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tại ph&ograve;ng ho&agrave; nhạc của nh&agrave; trường, GV - HSSV v&agrave; &nbsp;vui nhất l&agrave; thầy, tr&ograve; SV khoa S&acirc;n khấu điện ảnh v&agrave; M&uacute;a được vinh dự đ&oacute;n nhận nghệ sỹ t&agrave;i danh nổi tiếng thế giới tr&ecirc;n lĩnh vực Điện ảnh, cả hội trường chật cứng, kh&ocirc;ng c&ograve;n chỗ trống, nhiều người phải đứng để được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi với nghệ sỹ BRIAN GRAZER.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Với kh&ocirc;ng kh&iacute; ấm c&uacute;ng, gần gũi, c&aacute;c em SV đ&atilde; đưa ra những c&acirc;u hỏi trao đổi về nghề nghiệp. &Ocirc;ng n&oacute;i: &ldquo;Đến với c&aacute;c bạn ở đ&acirc;y, t&ocirc;i quan niệm l&agrave; một cuộc trao đổi với những người l&agrave;m nghề. Đ&atilde; l&agrave; người l&agrave;m nghề điện ảnh th&igrave; phải c&oacute; cảm x&uacute;c v&agrave; quan điểm đ&uacute;ng đắn về nghề nghiệp cũng như mối quan hệ gắn b&oacute; đối với kh&aacute;n giả. Điều quan trọng l&agrave; t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương, y&ecirc;u đất nước. T&ocirc;i được biết d&acirc;n tộc Việt Nam c&oacute; truyền thống văn ho&aacute; l&acirc;u đời, truyền thống tốt đẹp đ&oacute; đ&atilde; khẳng định nền văn ho&aacute; Việt Nam, c&aacute;c bạn l&agrave; diễn vi&ecirc;n, nh&agrave; bi&ecirc;n kịch hay đạo diễn phải hiểu biết kỹ lưỡng về nền văn ho&aacute; đất nước m&igrave;nh, từ đ&oacute; gắn b&oacute; với nền văn h&oacute;a đ&oacute;, cộng với t&igrave;nh y&ecirc;u nghề m&agrave; x&aacute;c định con đường đi của m&igrave;nh.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&ograve;n c&oacute; bạn hỏi: &ldquo;C&oacute; thể phấn đấu trở th&agrave;nh diễn vi&ecirc;n của Hollywood được kh&ocirc;ng ư?&rdquo; T&ocirc;i c&oacute; thể trả lời c&aacute;c bạn rằng: Mọi người phải cố gắng để vươn tới. Với tư c&aacute;ch l&agrave; đạo diễn, t&ocirc;i đ&atilde; l&agrave;m việc với rất nhiều diễn vi&ecirc;n, họ cũng kh&ocirc;ng ngừng nỗ lực. Họ trưởng th&agrave;nh từ những bộ phim nhỏ v&agrave; cũng từ c&aacute;i nhỏ ấy m&agrave; đi l&ecirc;n. T&ocirc;i đ&atilde; l&agrave; nh&agrave; sản xuất phim 25 năm nay rồi, đầu ti&ecirc;n t&ocirc;i tự mua s&aacute;ch, kịch bản, muốn đọc phải mua với gi&aacute; h&agrave;ng triệu đ&ocirc;la, nhưng b&acirc;y giờ c&aacute;c bạn c&oacute; thể đọc tr&ecirc;n mạng. Nếu c&aacute;c bạn c&oacute; đầy đủ kiến thức th&igrave; 3 người c&oacute; thể hợp t&aacute;c để sản xuất phim, mọi người&nbsp; đ&atilde; được học tập tại m&aacute;i trường với một nền gi&aacute;o dục rất hiệu quả,&nbsp; c&oacute; thể thực hiện được ước mơ của m&igrave;nh&rdquo;.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; BRIAN GRAZER đ&atilde; l&agrave;m nhiều phim nhưng &ocirc;ng chủ yếu khai th&aacute;c t&iacute;nh nh&acirc;n văn đưa l&ecirc;n m&agrave;n ảnh, &ocirc;ng đoạt giải OSCAR với bộ phim &ldquo;A beautiful mind&rdquo;. Bộ phim n&oacute;i về người t&agrave;n tật, t&igrave;nh y&ecirc;u thương giữa người với người, &ocirc;ng khai th&aacute;c mảng đề t&agrave;i về sự nỗ lực phấn đấu vươn l&ecirc;n của con người, từ những người b&igrave;nh thường đi l&ecirc;n v&agrave; trở th&agrave;nh người c&oacute; &iacute;ch cho x&atilde; hội.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cuối c&ugrave;ng &ocirc;ng nhấn mạnh: &ldquo;T&ocirc;i bước v&agrave;o Hollywood kh&ocirc;ng c&oacute; một c&aacute;i g&igrave; cả ngo&agrave;i hai b&agrave;n tay trắng, t&ocirc;i khởi nghiệp từ &yacute; tưởng của m&igrave;nh, với l&ograve;ng say m&ecirc; điện ảnh. Khi tới xin việc, &ocirc;ng chủ hỏi t&ocirc;i, t&ocirc;i trả lời t&ocirc;i kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; cả, thế l&agrave; &ocirc;ng đưa cho t&ocirc;i một tờ giấy trắng với một c&acirc;y b&uacute;t v&agrave; n&oacute;i: &ldquo;B&acirc;y giờ &ocirc;ng đ&atilde; c&oacute; rồi đấy&rdquo;. V&agrave; cũng từ tờ giấy v&agrave; c&acirc;y b&uacute;t đ&oacute; t&ocirc;i đ&atilde; trưởng th&agrave;nh như ng&agrave;y nay, vậy c&aacute;c bạn ạ, h&atilde;y đến với nghệ thuật bằng ch&iacute;nh t&igrave;nh y&ecirc;u v&agrave; tr&aacute;i tim của m&igrave;nh&rdquo;.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&aacute;c em sinh vi&ecirc;n đ&atilde; biểu diễn một chương tr&igrave;nh ca m&uacute;a nhạc d&acirc;n tộc Việt . Sau khi xem xong, &ocirc;ng n&oacute;i: &ldquo;Kh&ocirc;ng c&oacute; lời n&agrave;o c&oacute; thể diễn tả được cảm x&uacute;c của t&ocirc;i khi xem c&aacute;c bạn biểu diễn. Đ&acirc;y l&agrave; những t&agrave;i năng do sự dạy dỗ của c&aacute;c thầy c&ocirc; trong nh&agrave; trường v&agrave; một điều nữa l&agrave; nền văn ho&aacute; Việt Nam, con người Việt Nam đ&atilde; l&agrave;m cho ch&uacute;ng t&ocirc;i cảm phục, chuyến đi Việt Nam của t&ocirc;i thật l&agrave; &yacute; nghĩa &rdquo;.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/anh2(9)(1).jpg" alt="" /></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chương tr&igrave;nh kết th&uacute;c, mọi người chụp ảnh lưu niệm, kh&ocirc;ng ai muốn rời khỏi ph&ograve;ng ho&agrave; nhạc, HSSV ngưỡng mộ trước một t&agrave;i năng thế giới, BRIAN GRAZER v&agrave; Ch&acirc;u Giang cảm động trước tấm l&ograve;ng mến kh&aacute;ch, tr&acirc;n trọng t&agrave;i năng v&agrave; m&aacute;i trường xưa đ&atilde; dạy dỗ&nbsp; Ch&acirc;u Giang trưởng th&agrave;nh. Trước t&igrave;nh cảm đ&oacute;, Ch&acirc;u Giang cho biết: &ldquo;T&ocirc;i c&oacute; nhiều ước mơ, trong đ&oacute; c&oacute; một phần cả đời t&ocirc;i theo đuổi l&agrave; l&agrave;m thế n&agrave;o để t&agrave;i năng nghệ thuật của nh&agrave; trường ph&aacute;t triển, bằng việc l&agrave;m của t&ocirc;i, hy vọng sẽ g&oacute;p phần nhỏ b&eacute; v&agrave;o con đường đi l&ecirc;n của nh&agrave; trường&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
Số lượt đọc: 1140 Ngày xuất bản: 10/17/2015 5:06:00 PM Quay trở lại