Đối ngoại
Danh mục
Hội nghị công chức trường CĐNT Hà Nội
<p>&nbsp;</p> <p><strong>HỘI NGHỊ C&Ocirc;NG CHỨC TRƯỜNG CĐ NGHỆ THUẬT H&Agrave; NỘI</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Được sự đồng &yacute; của c&aacute;c cấp, ng&agrave;y 28/01/2010, trường CĐNT H&agrave; Nội đ&atilde; tổ chức Hội nghị C&ocirc;ng chức cơ quan với hơn 100 c&aacute;n bộ giảng vi&ecirc;n, vi&ecirc;n chức nh&agrave; trường đ&atilde; tham dự.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; NSƯT Nguyễn H&ograve;a B&igrave;nh, Hiệu trưởng nh&agrave; trường, thay mặt BGH nh&agrave; trường đọc b&aacute;o c&aacute;o tổng kết năm học 2008 &ndash; 2009 v&agrave; phương hướng nhiệm vụ năm học 2009 &ndash; 2010. Trong phần tổng kết năm học, b&aacute;o c&aacute;o đ&atilde; n&ecirc;u l&ecirc;n c&aacute;c hoạt động ch&iacute;nh của nh&agrave; trường như hoạt động đ&agrave;o tạo v&agrave; nghi&ecirc;n cứu khoa học, trong năm học 2008 &ndash; 2009 đ&atilde; bi&ecirc;n soạn v&agrave; điều chỉnh 95 gi&aacute;o tr&igrave;nh giảng dạy m&ocirc;n học. Ho&agrave;n th&agrave;nh giai đoạn 2 hoạt động tự đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; đang ho&agrave;n thiện b&aacute;o c&aacute;o để đăng k&yacute; kiểm định chất lượng gi&aacute;o dục theo quy định của Bộ GD&amp;ĐT. Với c&aacute;c hoạt động triển l&atilde;m mỹ thuật to&agrave;n quốc, li&ecirc;n hoan, hội diễn, biểu diễn nghệ thuật phục vụ c&aacute;c nhiệm vụ ch&iacute;nh trị trong nước v&agrave; quốc tế do th&agrave;nh phố giao cho, đ&atilde; được c&aacute;c cấp ghi nhận v&agrave; khen tặng. Bản b&aacute;o c&aacute;o cũng đ&atilde; n&ecirc;u bật được c&aacute;c c&ocirc;ng t&aacute;c đối ngoại, li&ecirc;n kết đ&agrave;o tạo Đại học cũng như việc quản l&yacute; bảo vệ của c&ocirc;ng v&agrave; tiết kiệm trong ti&ecirc;u d&ugrave;ng v&agrave; từ đ&oacute; c&oacute; điều kiện phấn đấu thu nhập tăng th&ecirc;m cho c&aacute;n bộ, giảng vi&ecirc;n trong to&agrave;n trường. C&ocirc;ng t&aacute;c đầu tư cơ sở vật chất cũng được bổ sung v&agrave; trang bị rất đ&aacute;ng kể để c&oacute; tương đối đầy đủ điều kiện phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c giảng dạy v&agrave; học tập của giảng vi&ecirc;n v&agrave; HSSV.&nbsp;&nbsp; </p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/anh10(5)(1).jpg" alt="" /></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trong phần phương hướng năm học 2009 &ndash; 2010, nh&agrave; trường quyết t&acirc;m phấn đấu &ldquo;Trường ra trường, lớp ra lớp trong m&ocirc;i trường th&acirc;n thiện, c&ugrave;ng nhau ph&aacute;t triển v&agrave; hướng tới tương lai&rdquo;, đồng thời đưa ra c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u phấn đấu cho năm học n&agrave;y c&ugrave;ng với c&aacute;c giải ph&aacute;p để thực hiện. Bản b&aacute;o c&aacute;o đ&atilde; được đ&ocirc;ng đảo đội ngũ c&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức trong nh&agrave; trường trao đổi thảo luận, đ&oacute;ng &nbsp;g&oacute;p . Tr&ecirc;n cơ sở đ&oacute;, Đảng ủy &ndash; Ban Gi&aacute;m Hiệu thống nhất đưa v&agrave;o mục ti&ecirc;u, khắc phục những điểm yếu v&agrave; đưa ra c&aacute;c nhiệm vụ cơ bản của năm học 2009 &ndash; 2010. Hội nghị c&ograve;n nghe 5 bản tham luận đại diện cho c&aacute;c đơn vị đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến cho chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c với tinh thần hết sức x&acirc;y dựng v&agrave; đầy nhiệt huyết như bản tham luận của khoa Piano - Giao hưởng, khoa Thanh nhạc &ndash; Nhạc nhẹ. Những giải ph&aacute;p trong c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; HSSV như của ph&ograve;ng Tổ chức v&agrave; C&ocirc;ng t&aacute;c HSSV. Những điều kiện cần v&agrave; đủ trong c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; đ&agrave;o tạo của Ph&ograve;ng Đ&agrave;o tạo &amp; QLKH, vai tr&ograve; tr&aacute;ch nhiệm của C&ocirc;ng đo&agrave;n cơ sở chăm lo, bảo vệ v&agrave; thực hiện quyền v&agrave; nghĩa vụ ch&iacute;nh đ&aacute;ng của người lao động, s&aacute;t c&aacute;nh c&ugrave;ng ch&iacute;nh quyền động vi&ecirc;n người lao động ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ ch&iacute;nh trị c&aacute;c cấp giao cho của BCH C&ocirc;ng đo&agrave;n trường. C&aacute;c &yacute; kiến tham luận đ&atilde; tạo th&ecirc;m cho kh&ocirc;ng kh&iacute; Hội nghị trang trọng, gần gũi, đo&agrave;n kết v&agrave; ấm &aacute;p khi 100% c&aacute;c biểu quyết t&aacute;n th&agrave;nh Nghị quyết hội nghị.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hội nghị c&ocirc;ng chức nh&agrave; trường đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp, mọi người đều hồ hởi, phấn khởi với những th&agrave;nh t&iacute;ch đ&atilde; đạt được trong năm qua, c&ograve;n c&oacute; sự quan t&acirc;m của Th&agrave;nh ủy, UBND v&agrave; c&aacute;c sở ban ng&agrave;nh của th&agrave;nh phố. &nbsp;Một m&ugrave;a xu&acirc;n mới đ&atilde; đến, c&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức nh&agrave; trường quyết t&acirc;m tiếp bước gi&agrave;nh được những th&agrave;nh t&iacute;ch cao hơn nữa, g&oacute;p th&ecirc;m những đ&oacute;a hoa tươi thắm mừng Đảng 80 m&ugrave;a xu&acirc;n v&agrave; đại lễ 1000 năm Thăng Long &ndash; H&agrave; Nội. </p> <p><strong><em>Đ.Đ.N</em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
Số lượt đọc: 1196 Ngày xuất bản: 10/17/2015 5:14:00 PM Quay trở lại