Đối ngoại
Danh mục
Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội Tp.Hà Nội làm việc với Trường
<p>S&aacute;ng nay 03/03/2010 Đo&agrave;n gi&aacute;m s&aacute;t của Đo&agrave;n Đại biểu Quốc hội Th&agrave;nh phố H&agrave; Nội đ&atilde; c&oacute; buổi l&agrave;m việc với Trường Cao đẳng Nghệ thuật H&agrave; Nội. Nội dung buổi l&agrave;m việc xoay quanh c&aacute;c vấn đề&nbsp;về " Việc thực hiện ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật về th&agrave;nh lập trường, đầu tư v&agrave; bảo đảm chất lượng đ&agrave;o tạo đối với gi&aacute;o dục đại học tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố H&agrave; Nội"<br /><br />H&igrave;nh ảnh buổi l&agrave;m việc<br /><br /><input height="166" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/anh5(8).jpg" type="image" width="250" />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <input height="166" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/anh7(8).jpg" type="image" width="250" /><br />Đo&agrave;n Gi&aacute;m s&aacute;t của Đo&agrave;n Đại biểu Quốc hội Tp.H&agrave; Nội &nbsp; &nbsp;&nbsp; Ban L&atilde;nh đạo nh&agrave; Trường &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>
Số lượt đọc: 1108 Ngày xuất bản: 10/17/2015 5:15:00 PM Quay trở lại