Đối ngoại
Danh mục
Ngày 8/3 mái trường nghệ thuật
<p>&nbsp;8/3 h&agrave;ng năm, khắp nơi đều nhộn nhịp tổ chức ch&agrave;o mừng ng&agrave;y quốc tế phụ nữ. Một nửa thế giới được t&ocirc;n vinh bởi những lời ch&uacute;c, những tấm thiếp, những m&oacute;n qu&agrave; v&agrave; những b&oacute; hoa tươi thắm.....Ho&agrave; v&agrave;o kh&ocirc;ng kh&iacute; tưng bừng ấy, c&aacute;c nghệ sĩ giảng vi&ecirc;n v&agrave; học sinh sinh vi&ecirc;n trường Cao đẳng nghệ thuật H&agrave; Nội đ&atilde; c&oacute; những hoạt động ch&agrave;o mừng đầy &yacute; nghĩa.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ng&agrave;y h&ocirc;m nay, bước ch&acirc;n đến trường t&ocirc;i c&oacute; thể bắt gặp rất nhiều hoa tươi được trưng b&agrave;y ở c&aacute;c ph&ograve;ng ban v&agrave; lớp học. Sắc hoa tươi thắm c&ugrave;ng với n&eacute;t mặt rạng ngời của ph&aacute;i nữ l&agrave;m cho ng&ocirc;i trường như được tiếp th&ecirc;m sinh kh&iacute;. Kh&ocirc;ng ai n&oacute;i ra nhưng t&ocirc;i nghĩ tất cả đều vui mừng ch&agrave;o đ&oacute;n ng&agrave;y lễ trọng đại n&agrave;y.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thời gian qua, trong những hoạt động của nh&agrave; trường, sự đ&oacute;ng g&oacute;p c&ocirc;ng lao của c&aacute;c nữ nghệ sĩ giảng vi&ecirc;n l&agrave; kh&ocirc;ng nhỏ. Để t&ocirc;n vinh v&agrave; ghi nhận c&ocirc;ng lao ấy, &nbsp;8/3 năm nay, trường t&ocirc;i đ&atilde; đặc biệt tổ chức cho chị em một buổi tham quan d&atilde; ngoại rất l&iacute; th&uacute; tại Resort Tản Đ&agrave;- một khu du lịch sinh th&aacute;i kh&aacute; nổi tiếng thuộc Ba V&igrave;- H&agrave; T&acirc;y. T&ocirc;i thấy chuyến đi n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ th&uacute; vị m&agrave; c&ograve;n bổ &iacute;ch. N&oacute; l&agrave; dịp để c&aacute;c c&aacute;n bộ giảng vi&ecirc;n trong trường n&oacute;i chung v&agrave; c&aacute;c giảng vi&ecirc;n nữ n&oacute;i ri&ecirc;ng c&oacute; điều kiện giao lưu để hiểu nhau hơn, gần gũi nhau hơn v&agrave; th&ecirc;m đo&agrave;n kết trong c&ocirc;ng t&aacute;c. T&ocirc;i tin rằng, sau chuyến đi, chia tay ra về mọi người sẽ bắt đầu một ng&agrave;y l&agrave;m việc mới hăng say v&agrave; nhiệt huyết hơn. Ri&ecirc;ng t&ocirc;i, thấy thật vui v&igrave; được l&agrave; một người phụ nữ của m&aacute;i trường Cao đẳng nghệ thuật v&agrave; c&oacute; lẽ đ&acirc;y l&agrave; một trong những ng&agrave;y 8/3 đ&aacute;ng nhớ nhất trong đời!</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kh&ocirc;ng kh&iacute; ch&agrave;o mừng ng&agrave;y quốc tế phụ nữ c&ograve;n rộn l&ecirc;n ở từng lớp học. C&aacute;c em học sinh sinh vi&ecirc;n đ&atilde; c&ugrave;ng nhau ca h&aacute;t, li&ecirc;n hoan văn nghệ để kỉ niệm ng&agrave;y vui h&ocirc;m nay. Những m&oacute;n qu&agrave; nhỏ xinh xắn, những b&ocirc;ng hoa tươi thắm k&egrave;m theo lời ch&uacute;c th&acirc;n t&igrave;nh đ&atilde; được c&aacute;c em gửi đến nhau v&agrave; trao tặng đến c&aacute;c c&ocirc; gi&aacute;o để b&agrave;y tỏ niềm y&ecirc;u mến ch&acirc;n th&agrave;nh. Trong gi&acirc;y ph&uacute;t n&agrave;y, đứng tr&ecirc;n bục giảng, được ngắm nh&igrave;n những khu&ocirc;n mặt thơ ng&acirc;y đang rạng ngời niềm vui, được nghe c&aacute;c em đ&agrave;n h&aacute;t, được nhận những t&igrave;nh cảm nồng ấm của c&aacute;c em, t&ocirc;i thấy thật sự hạnh ph&uacute;c, thấy y&ecirc;u trường, y&ecirc;u lớp v&agrave; y&ecirc;u nghề gi&aacute;o của m&igrave;nh hơn bao giờ hết!</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cảm ơn ai đ&atilde; đặt ra ng&agrave;y 8/3- ng&agrave;y t&ocirc;n vinh ph&aacute;i nữ- để phụ nữ n&oacute;i chung v&agrave; phụ nữ trường Cao đẳng nghệ thật n&oacute;i ri&ecirc;ng c&oacute; được những gi&acirc;y ph&uacute;t đ&aacute;ng nhớ đến vậy! T&ocirc;i nghĩ rằng kh&ocirc;ng chỉ ri&ecirc;ng t&ocirc;i m&agrave; tất c&aacute;c c&aacute;c nữ giảng vi&ecirc;n đang sống trong m&aacute;i trường nghệ thuật n&agrave;y đều rất tr&acirc;n trọng điều đ&oacute;! </p> <p style="text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trang Văn</p>
Số lượt đọc: 1064 Ngày xuất bản: 10/19/2015 8:39:00 AM Quay trở lại