Đối ngoại
Danh mục
Kế hoạch tổ chức thảo luận, quán triệt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và nghị quyết 05
<table width="620"> <tbody> <tr> <td><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; UBND TH&Agrave;NH PHỐ H&Agrave; NỘI</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; CỘNG H&Ograve;A X&Atilde; HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM</strong><strong><br />TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỆ THUẬT</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; Độc lập - Tự do - Hạnh ph&uacute;c<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; -------------------&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -----------------</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>KẾ HOẠCH</strong></p> <p><strong>Tổ chức thảo luận, qu&aacute;n triệt Chỉ thị của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ</strong></p> <p><strong>v&agrave; nghị quyết 05 của Ban C&aacute;n sự Đảng Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo<br />về đổi mới quản l&yacute; gi&aacute;o dục đại học giai đoạn 2010<br />------------------------------</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ng&agrave;y 27 th&aacute;ng 02 năm 2010, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; ban h&agrave;nh Chỉ thị số 296/CT-TTg về đổi mới quản l&yacute; gi&aacute;o dục đại học giai đoạn 2010-2012.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ng&agrave;y 06 th&aacute;ng 01 năm 2010 Ban C&aacute;n sự Đảng Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo đ&atilde; ra Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ về đổi mới quản l&yacute; gi&aacute;o dục đại học giai đoạn 2010-2012.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ng&agrave;y 11 th&aacute;ng 01 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo đ&atilde; k&yacute; Quyết định số 179/QĐ-BGDĐT ph&ecirc; duyệt Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05 của Ban C&aacute;n sự Đảng Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo về đổi mới quản l&yacute; gi&aacute;o dục đại học giai đoạn 2010-2012.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Căn cứ c&ocirc;ng văn số 1242/BGDĐT-VP của Bộ gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo về việc hướng dẫn Tổ chức thảo luận, qu&aacute;n triệt Chỉ thị của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ v&agrave; nghị quyết 05 của Ban C&aacute;n sự Đảng Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo về đổi mới quản l&yacute; gi&aacute;o dục đại học giai đoạn 2010.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Để&nbsp; thực hiện tiến tr&igrave;nh 3 năm (2010-2012) đổi mới quản l&yacute; gi&aacute;o dục đại học theo Chỉ thị của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ v&agrave; Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động của Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trường cao đẳng nghệ thuật H&agrave; Nội x&acirc;y dựng kế hoạch tổ chức thảo luận rộng r&atilde;i chủ đề theo hướng dẫn của Bộ gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo : <em><strong>&ldquo;V&igrave; sao phải n&acirc;ng cao chất lượng đ&agrave;o tạo, l&agrave;m g&igrave; để đảm bảo v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng đ&agrave;o tạo v&agrave; hiệu quả nghi&ecirc;n cứu khoa học?&rdquo;</strong></em> với c&aacute;c nội dung sau đ&acirc;y:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong> Phần 1. MỤC Đ&Iacute;CH V&Agrave; THỜI GIAN TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH</strong><strong><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; I. Mục đ&iacute;ch.<br /><br /><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. N&acirc;ng cao nhận thức cho c&aacute;n bộ, giảng vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n v&agrave; HSSV</em></strong><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; X&aacute;c định r&otilde; c&aacute;c nội dung cần n&acirc;ng cao nhận thức cho từng đối tượng cụ thể căn cứ theo chỉ đạo chung của Ch&iacute;nh phủ v&agrave; của Bộ GD&amp;ĐT, ph&ugrave; hợp với thực tiễn theo đặc th&ugrave; ri&ecirc;ng của nh&agrave; trường. Bằng mọi biện ph&aacute;p, quyết t&acirc;m n&acirc;ng cao chất lượng đ&agrave;o tạo v&agrave; hiệu quả nghi&ecirc;n cứu khoa học trong mọi hoạt động của nh&agrave; trường. Để thực hiện được c&aacute;c nội dung n&ecirc;u tr&ecirc;n, nh&agrave; trường sẽ triển khai nhiều hoạt động, th&ocirc;ng qua nhiều h&igrave;nh thức kh&aacute;c nhau nhằm đạt được sự đồng thuận cao nhất về nhận thức trong to&agrave;n trường.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><em>2. N&acirc;ng cao tinh thần tự chủ, tự chịu tr&aacute;ch nhiệm, tự ho&agrave;n thiện v&agrave; ph&aacute;t huy s&aacute;ng tạo đối với từng th&agrave;nh vi&ecirc;n của nh&agrave; trường</em></strong><strong><em><br /></em></strong>Nh&agrave; trường quyết t&acirc;m tập trung với nỗ lực cao nhất nhằm đưa ra những giải ph&aacute;p thiết thực để đảm bảo n&acirc;ng cao chất lượng đ&agrave;o tạo, n&acirc;ng cao hiệu quả nghi&ecirc;n cứu khoa học theo hướng ph&aacute;t triển bền vững.<br /><br /><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. X&acirc;y dựng v&agrave; triển khai kế hoạch 3 năm, ho&agrave;n thiện chiến lược ph&aacute;t triển nh&agrave; trường giai đoạn 2011-2015, tầm nh&igrave;n 2020</em></strong><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bổ sung th&ecirc;m c&aacute;c nhiệm vụ mới cho giai đoạn 3 năm đầu của kế hoạch chiến lược đ&atilde; x&acirc;y dựng (giai đoạn 2010-2012) theo hướng đổi mới quản l&yacute;, n&acirc;ng cao chất lượng đ&agrave;o tạo v&agrave; hiệu quả nghi&ecirc;n cứu khoa học. Tiếp tục ho&agrave;n thiện chiến lược ph&aacute;t triển nh&agrave; trường giai đoạn 2011-2015, tầm nh&igrave;n 2020, đảm bảo n&acirc;ng cao v&agrave; ph&aacute;t triển chất lượng đ&agrave;o tạo, hiệu quả nghi&ecirc;n cứu khoa học theo hướng bền vững.<br /><br /><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; II. Thời gian triển khai kế hoạch:</strong><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><em>1. Ng&agrave;y 20/3/2010:</em></strong> Ban Gi&aacute;m hiệu, Đảng ủy, C&ocirc;ng đo&agrave;n, Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n th&ocirc;ng qua kế hoạch tổ chức thảo luận Chỉ thị của Thủ tướng, Nghị quyết của Ban c&aacute;n sự Đảng, Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động của Bộ về đổi mới quản l&yacute; gi&aacute;o dục đại học giai đoạn 2010-2012. X&aacute;c định r&otilde; nội dung thảo luận theo hai khối: khối c&aacute;n bộ, giảng vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n v&agrave; khối sinh vi&ecirc;n. Để triển khai thực hiện hoạt động thảo luận đạt được hiệu quả v&agrave; chất lượng cao nhất, BGH nh&agrave; trường sẽ triển khai r&otilde; nội dung thảo luận theo từng khối v&agrave; ứng với từng đơn vị theo đặc th&ugrave; đ&agrave;o tạo ri&ecirc;ng của từng ng&agrave;nh học. Kết hợp họp to&agrave;n bộ khối sinh vi&ecirc;n để triển khai c&aacute;c nội dung n&ecirc;u tr&ecirc;n v&agrave; triển khai điều tra, khảo s&aacute;t thực trạng nhận thức của HSSV về c&aacute;c vấn đề li&ecirc;n quan đến chất lượng, phục vụ cho việc triển khai c&aacute;c chủ trương của Ch&iacute;nh phủ theo Chỉ thị 296 v&agrave; Nghị quyết 05 của Ban c&aacute;n sự Đảng Bộ GD&amp;ĐT.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><em>2. Ng&agrave;y 24/3/2010: </em></strong>Họp to&agrave;n thể c&aacute;n bộ, giảng vi&ecirc;n, c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n tổ chức triển khai Chỉ thị số 296/CT-TTg v&agrave; Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ. Ph&acirc;n c&ocirc;ng r&otilde; nhiệm vụ v&agrave; nội dung thảo luận đến từng khối, từng đơn vị.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><em>3. Từ ng&agrave;y 01/4 đến 05/4/2010:</em></strong> C&aacute;c ph&ograve;ng, khoa, đo&agrave;n thể c&ocirc;ng đo&agrave;n, đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n tổ chức họp để&nbsp; thảo luận theo nội dung hướng dẫn, tổng hợp &yacute; kiến thảo luận gửi Ph&ograve;ng Đ&agrave;o tạo &amp; Quản l&yacute; khoa học (ĐT&amp;QLKH). Ph&ograve;ng ĐT&amp;QLKH c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm tổng hợp v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o Ban gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường .<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><em>5. Ng&agrave;y 08/4/2010:&nbsp;</em></strong> Đảng ủy, BGH nh&agrave; trường họp th&ocirc;ng qua nội dung Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động, kết hợp tổ chức Hội nghị c&aacute;n bộ chủ chốt th&ocirc;ng qua cam kết chất lượng đ&agrave;o tạo v&agrave; Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động đổi mới quản l&yacute;, n&acirc;ng cao chất lượng đ&agrave;o tạo của trường giai đoạn 2010-2012; đưa chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động l&ecirc;n mạng của trường.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><em>6. Ng&agrave;y 21/4/2010: </em></strong>Nh&agrave; trường tổ chức Hội thảo khoa học lần 2 về Kế hoạch x&acirc;y dựng Chiến lược ph&aacute;t triển nh&agrave; trường giai đoạn 2011-2015, tầm nh&igrave;n 2020<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><em>7. Ng&agrave;y 24/5/2010:&nbsp;</em></strong> Nh&agrave; trường ho&agrave;n chỉnh v&agrave;&nbsp; gửi về Bộ: B&aacute;o c&aacute;o kết quả thảo luận; Cam kết chất lượng đ&agrave;o tạo; Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động đổi mới quản l&yacute;, n&acirc;ng cao chất lượng đ&agrave;o tạo của trường giai đoạn 2010-2012 v&agrave; Kế hoạch x&acirc;y dựng Chiến lược ph&aacute;t triển nh&agrave; trường giai đoạn 2011-2015, định hướng 2020.<br />&nbsp;</p> <p><strong>Phần 2. PH&Acirc;N C&Ocirc;NG NHIỆM VỤ</strong></p> <ol> <li><br /><strong> Ph&acirc;n c&ocirc;ng nhiệm vụ theo kế hoạch chung:</strong><br /><strong> 1. Đ/c Nguyễn Thị B&igrave;nh</strong> - Hiệu trưởng : Phụ tr&aacute;ch chung,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.1. Chỉ đạo v&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t c&aacute;c đơn vị thực hiện kế hoạch chung.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.2. Chỉ đạo v&agrave; tham gia thực hiện:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.2.1.&nbsp; X&acirc;y dựng Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động đổi mới quản l&yacute;, n&acirc;ng cao chất lượng đ&agrave;o tạo của trường giai đoạn 2010-2012;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.2.2. Ho&agrave;n thiện dự thảo Kế hoạch x&acirc;y dựng Chiến lược ph&aacute;t triển nh&agrave; trường giai đoạn 2011-2015, định hướng 2020;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.2.3. X&aacute;c định r&otilde; nội dung cam kết đảm bảo chất lượng đ&agrave;o tạo;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.2.4. Kiến nghị với c&aacute;c cơ quan quản l&yacute; v&agrave; chức năng c&aacute;c nội dung mới để việc đảm bảo v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng đ&agrave;o tạo c&oacute; t&iacute;nh khả thi v&agrave; bền vững.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Tổ chức Hội nghị c&aacute;n bộ chủ chốt th&ocirc;ng qua c&aacute;c nội dung tr&ecirc;n.&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. Đưa chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động l&ecirc;n mạng của trường.&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>2. Đ/c Đo&agrave;n Đ&igrave;nh Nội</strong> - Ph&oacute; hiệu trưởng - B&iacute; thư Đảng ủy-chịu tr&aacute;ch nhiệm:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.1. Họp to&agrave;n thể c&aacute;n bộ, giảng vi&ecirc;n, c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n tổ chức triển khai Chỉ thị số 296/CT-TTg v&agrave; Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.2. X&acirc;y dựng Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động đổi mới quản l&yacute;, n&acirc;ng cao chất lượng đ&agrave;o tạo của trường giai đoạn 2010-2012. <em>(Xong trước ng&agrave;y 15/4/2010)</em><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.3. L&ecirc;n kế hoạch hội thảo tiếp tục ho&agrave;n thiện dự thảo Kế hoạch x&acirc;y dựng Chiến lược ph&aacute;t triển nh&agrave; trường giai đoạn 2011-2015, định hướng 2020. <em>(Xong trước ng&agrave;y 18/4/2010)</em><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>3. Đ/c Nguyễn Văn Minh</strong> - Ph&oacute; Hiệu trưởng - Trưởng ban đảm bảo chất lượng - chịu tr&aacute;ch nhiệm:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.1. Chỉ đạo c&aacute;c đơn vị x&acirc;y dựng kế hoạch v&agrave; tổ chức thảo luận theo kế hoạch được duyệt.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.2. Tổng hợp c&aacute;c &yacute; kiến thảo luận v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o kết quả (Xong trước ng&agrave;y 15/4/2010)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.3. Dự thảo b&aacute;o c&aacute;o cam kết chất lượng đ&agrave;o tạo . <em>(Xong trước ng&agrave;y 15/4/2010)</em><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.4. Dự thảo b&aacute;o c&aacute;o kiến nghị với Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo, UBND th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c Bộ, ng&agrave;nh kh&aacute;c cần l&agrave;m g&igrave; ngo&agrave;i c&aacute;c nội dung đ&atilde; n&ecirc;u trong Chỉ thị của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ v&agrave; Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động của Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo để việc đảm bảo v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng đ&agrave;o tạo c&oacute; t&iacute;nh khả thi, bền vững. <em>(Xong trước ng&agrave;y 15/4/2010)</em><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.5. Ho&agrave;n thiện to&agrave;n bộ c&aacute;c văn bản, b&aacute;o c&aacute;o gửi Bộ gi&aacute;o dục v&agrave; đạo tạo <em>(Xong trước ng&agrave;y 22/4/2010)</em><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>4. Đ/c Vũ Tiễn Dũng</strong> - B&iacute; thư đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n - Chịu tr&aacute;ch nhiện:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.1. Phối hợp với ph&ograve;ng Tổ chức c&aacute;n bộ v&agrave; CTHSSV họp to&agrave;n bộ sinh vi&ecirc;n tổ chức triển khai Chỉ thị số 296/CT-TTg v&agrave; Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.2. X&acirc;y dựng kế họach thảo luận của đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n, tổng hợp thảo luận của đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n gửi cho ban gi&aacute;m hiệu theo kế hoạch tr&ecirc;n. (Xong trước ng&agrave;y 6/4/2010)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp; 5. Đ/c Trần Thị tuyết Minh</strong> - Chủ tịch c&ocirc;ng đo&agrave;n - chịu tr&aacute;nh nhiệm:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.1. Họp Ban chấp h&agrave;nh c&ocirc;ng đo&agrave;n mở rộng tổ chức triển khai Chỉ thị số 296/CT-TTg v&agrave; Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.2. X&acirc;y dựng kế họach thảo luận của c&ocirc;ng đo&agrave;n, tổng hợp thảo luận của c&ocirc;ng đo&agrave;n gửi cho ban gi&aacute;m hiệu theo kế hoạch tr&ecirc;n. <em>(Xong trước ng&agrave;y 6/4/2010)</em><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>6. Đ/c Trần Vũ Ho&agrave;ng</strong> &ndash; Q.Trưởng ph&ograve;ng đ&agrave;o tạo v&agrave; QLKH.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6.1. Phối hợp với Ban đảm bảo chất lượng nhận tổng hợp &yacute; kiến thảo luận của c&aacute;c đơn vị bằng văn bản v&agrave; bằng thư điện tử.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6.2. Chỉ đạo bộ phận c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin tập hợp c&aacute;c văn bản đăng tr&ecirc;n trang Web của trường tạo điều kiện thuận lợi cho c&aacute;c đơn vị cập nhật văn bản.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong> 7. Đ/c Phạm Việt Thanh </strong>- Ph&oacute; Tổ chức c&aacute;n bộ v&agrave; CTHSSV<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Phối hợp với ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n trường họp to&agrave;n bộ sinh vi&ecirc;n tổ chức triển khai Chỉ thị số 296/CT v&agrave; Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>8. Trưởng c&aacute;c ph&ograve;ng, khoa.</strong><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8.1. X&acirc;y dựng kế hoạch v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o tiến độ thảo luận của đơn vị theo hướng dẫn tr&ecirc;n. (Xong trước ng&agrave;y 26/3/2010)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Tổ chức cho đơn vị thảo luận theo nội dung hướng dẫn tr&ecirc;n v&agrave; Tổng hợp c&aacute;c &yacute; kiến thảo luận của đơn vị nộp cho đ/c Ho&agrave;ng bằng văn bản v&agrave; bằng thư điện tử:<strong>daotao@nghethuathanoi.edu.vn </strong>theo thời gian kế hoạch tr&ecirc;n. (<em>Xong trước ng&agrave;y 6/4/2010)</em><br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>II. Nhiệm vụ theo lịch biểu:</strong><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><em>1. Ng&agrave;y 20/3/2010: </em></strong><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.1. Ban gi&aacute;m hiệu th&ocirc;ng qua kế hoạch thực hiện v&agrave; chỉ đạo nội dung triển khai cho khối HSSV; th&ocirc;ng qua v&agrave; x&aacute;c định nội dung thảo luận cho hai khối : khối c&aacute;n bộ, giảng vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n v&agrave; khối sinh vi&ecirc;n.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.2. Ph&ograve;ng ĐT&amp;QLKH phối hợp c&ugrave;ng Ban đảm bảo chất lượng chuẩn bị c&aacute;c c&ocirc;ng việc cần thiết để tổ chức kh&oacute;a học triển khai Chỉ thị 296 của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ v&agrave; Nghị quyết 05 của Bộ GD&amp;ĐT đạt hiệu quả cao nhất (chuẩn bị b&agrave;i thi trắc nghiệm, phiếu khảo s&aacute;t v&agrave; c&aacute;c điều kiện kh&aacute;c). Kết th&uacute;c đợt học tập, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tổng hợp kết quả kiểm tra kiến thức v&agrave; kết quả khảo s&aacute;t, điều tra của khối HSSV theo đ&uacute;ng thủ tục v&agrave; quy tr&igrave;nh đ&atilde; quy định.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.3. C&aacute;c trưởng khoa, gi&aacute;o vụ khoa c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm tham gia v&agrave; quản l&yacute; HSSV thuộc khoa m&igrave;nh, đảm bảo việc kỷ luật v&agrave; học tập nghi&ecirc;m t&uacute;c.<br /><em><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Ng&agrave;y 24/3/2010:</strong></em><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.1. Ban gi&aacute;m hiệu chỉ đạo chung việc triển khai cuộc họp v&agrave; x&aacute;c định r&otilde; nội dung cần triển khai để thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg v&agrave; Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.2. Ph&ograve;ng ĐT&amp;QLKH phối hợp c&ugrave;ng Ban đảm bảo chất lượng chuẩn bị c&aacute;c c&ocirc;ng việc cần thiết để tổ chức đợt tập huấn đạt hiệu quả cao nhất ((chuẩn bị b&agrave;i thi trắc nghiệm v&agrave; v&agrave; c&aacute;c điều kiện kh&aacute;c) Kết th&uacute;c đợt tập huấn, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tổng hợp kết quả kiểm tra nhận thức của c&aacute;n bộ, giảng vi&ecirc;n v&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n theo đ&uacute;ng thủ tục v&agrave; quy tr&igrave;nh đ&atilde; quy định.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.3. C&aacute;c trưởng khoa, ph&oacute; khoa c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm tham gia v&agrave; quản l&yacute; c&aacute;n bộ, giảng vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n thuộc khoa m&igrave;nh, đảm bảo &yacute; thức học tập, nghi&ecirc;n cứu v&agrave; thu hoạch nghi&ecirc;m t&uacute;c.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><em>3. Từ ng&agrave;y 01/4 đến 05/4/2010:</em></strong><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.1. Trưởng c&aacute;c đơn vị c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm l&ecirc;n kế hoạch thảo luận cụ thể v&agrave; nộp bản kế hoạch cho ph&ograve;ng ĐT&amp;QLKH; thực hiện việc tổ chức v&agrave; quản l&yacute; thảo luận tại đơn vị theo đ&uacute;ng nội dung v&agrave; đảm bảo hiệu quả, chất lượng. Sau thảo luận, tổng hợp &yacute; kiến gửi Ph&ograve;ng ĐT&amp;QLKH.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.2.Ph&ograve;ng ĐT&amp;QLKH phối hợp c&ugrave;ng Ban đảm bảo chất lượng thực hiện việc kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện của c&aacute;c đơn vị theo đ&uacute;ng y&ecirc;u cầu; c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm tổng hợp v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o Ban gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường kết quả của đợt thảo luận.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.3. Ban gi&aacute;m hiệu tiếp tục chỉ đạo việc tổng hợp v&agrave; th&ocirc;ng b&aacute;o kết quả của đợt thảo luận; x&aacute;c định c&aacute; nh&acirc;n, đơn vị thực hiện đạt kết quả tốt nhất để khen thưởng.<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <strong><em>4. Ng&agrave;y 08/4/2010:&nbsp; </em></strong><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.1. Đảng ủy, BGH nh&agrave; trường họp th&ocirc;ng qua nội dung Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động; tổ chức Hội nghị c&aacute;n bộ chủ chốt thực hiện cam kết chất lượng đ&agrave;o tạo v&agrave; Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động đổi mới quản l&yacute;, n&acirc;ng cao chất lượng đ&agrave;o tạo của trường giai đoạn 2010-2012;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.2. Để chuẩn bị cho cuộc họp ng&agrave;y 08/4, Ph&ograve;ng H&agrave;nh ch&iacute;nh &ndash; Tổng hợp thực hiện việc chế bản, ph&aacute;t nội dung chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động v&agrave; nội dung bản cam kết chất lượng trước cho trưởng c&aacute;c đơn vị ngay sau khi BGH nh&agrave; trường đ&atilde; th&ocirc;ng qua nội dung dự thảo; chuẩn bị c&aacute;c điều kiện cần thiết để tổ chức buổi &ldquo;cam kết chất lượng&rdquo; của c&aacute;c đơn vị với nh&agrave; trường (ngay trong cuộc họp c&ugrave;ng ng&agrave;y)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.3. Sau khi nhận được c&aacute;c văn bản c&oacute; nội dung li&ecirc;n quan đến tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh, trưởng c&aacute;c đơn vị c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave; gửi về ph&ograve;ng ĐT&amp;QLKH trước thời gian tổ chức cuộc họp 03 ng&agrave;y để phục vụ cho việc tổng hợp.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.4. Sau khi nhận được văn bản g&oacute;p &yacute; của c&aacute;c đơn vị, ph&ograve;ng ĐT&amp;QLKH c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm tổng hợp v&agrave; gửi th&agrave;nh văn bản cho BGH trước cuộc họp 01 ng&agrave;y; chuẩn bị nội dung bản cam kết về chất lượng cho từng đơn vị để thực hiện việc k&yacute; cam kết ngay sau cuộc họp c&ugrave;ng ng&agrave;y.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.5. Sau khi chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động đ&atilde; được BGH nh&agrave; trường th&ocirc;ng qua, bộ phận CNTT c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm đăng tải l&ecirc;n trang Web của trường cho nội dung 02 ng&agrave;y để nghi&ecirc;n cứu, g&oacute;p &yacute;đưa chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động l&ecirc;n mạng của trường.<br /><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. Ng&agrave;y 21/4/2010:</em></strong><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.1. Hiệu trưởng ra quyết định th&agrave;nh lập ban tổ chức hội thảo khoa học (C&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong ban tổ chức căn cứ theo chức năng nhiệm vụ để thực hiện)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.2. Ph&ograve;ng ĐT&amp;QLKH thực hiện việc tổng hợp c&aacute;c &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p cho kế hoạch chiến lược lần 1; thực hiện việc ho&agrave;n thiện bản thảo căn cứ theo c&aacute;c &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p gửi trước cho c&aacute;c đơn vị nghi&ecirc;n cứu trước hội thảo 10 ng&agrave;y.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.3. C&aacute;c đơn vị sau khi nhận được bản thảo ghi &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p lần 2 theo phiếu đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave; gửi lại cho ph&ograve;ng ĐT&amp;QLKH trước hội thảo 05 ng&agrave;y để thực hiện việc tổng hợp.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.4. Ph&ograve;ng H&agrave;nh ch&iacute;nh &ndash; Tổng hợp chuẩn bị c&aacute;c điều kiện cần thiết để chuẩn bị cho Hội thảo đạt kết quả cao nhất.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.5. Sau hội thảo, ph&ograve;ng ĐT&amp;NCKH thực hiện việc tổng hợp &yacute; kiến b&aacute;o c&aacute;o với BGH nh&agrave; trường.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.6. BGH triệu tập hội nghị c&aacute;n bộ chủ chốt để th&ocirc;ng qua nội dung của kế hoạch chiến lược, ho&agrave;n thiện nội dung v&agrave; thực hiện việc chế bản ch&iacute;nh thức để chuẩn bị gửi cho c&aacute;c cơ quan quản l&yacute;.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><em>6. Ng&agrave;y 24/5/2010:&nbsp; </em></strong><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6.1. Ph&ograve;ng H&agrave;nh ch&iacute;nh &ndash; Tổng hợp ho&agrave;n chỉnh c&aacute;c văn bản v&agrave; thực hiện việc chế bản gửi c&aacute;c văn bản cho BGH x&eacute;t duyệt lần cuối.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6.2. Ban gi&aacute;m hiệu x&eacute;t duyệt thực hiện việc c&ocirc;ng bố c&ocirc;ng khai c&aacute;c nội dung đ&atilde; th&ocirc;ng qua trong to&agrave;n trường v&agrave; c&aacute;c cơ quan quản l&yacute;.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - C&aacute;c đơn vị lưu &yacute; : Khi tổ chức cho đơn vị thảo luận cần theo thứ tự từng nội dung theo hướng dẫn, Khi tổng hợp c&aacute;c &yacute; kiến thảo luận cũng theo thứ tự từng nội dung theo hướng dẫn (Nội dung hướng dẫn được th&ocirc;ng b&aacute;o tại đợt tập huấn ng&agrave;y 24/3/2010)<br /><br /></li> </ol> <p><strong>Phần 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN</strong></p> <ol> <li><br /> Ban gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường sẽ phối hợp chặt chẽ với tổ chức C&ocirc;ng đo&agrave;n, Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy nh&agrave; trường nghi&ecirc;m t&uacute;c tổ chức thảo luận theo c&aacute;c y&ecirc;u cầu n&ecirc;u trong kế hoạch n&agrave;y.<br /> 2. Nhận được kế hoạch n&agrave;y đề nghị trưởng đơn vị&nbsp; chủ động l&ecirc;n kế hoạch th&ocirc;ng b&aacute;o cho c&aacute;n bộ, giảng vi&ecirc;n thuộc đơn vị quản l&yacute; họp triển khai ngay những nội dung tr&ecirc;n.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh triển khai thực hiện c&oacute; vướng mắc g&igrave; cần b&aacute;o c&aacute;o với Ban gi&aacute;m hiệu v&agrave; ban đảm bảo chất lượng để kịp thời điều chỉnh, bổ xung cho ph&ugrave; hợp.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. Kế hoạch n&agrave;y được th&ocirc;ng b&aacute;o tới to&agrave;n thể c&aacute;n bộ, giảng vi&ecirc;n, c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n v&agrave; sinh vi&ecirc;n trong trường được biết v&agrave; thực hiện.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. C&aacute;c đơn vị cần cần lấy th&ocirc;ng tin, nội dung c&aacute;c văn bản để nghi&ecirc;n cứu triển khai đề nghị truy cập v&agrave;o trang Web của nh&agrave; trường : nghethuathanoi.edu.vn - Mục văn bản.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Nơi nhận :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; HIỆU TRƯỞNG<br /><em>- Ban gi&aacute;m hiệu<br />- C&aacute;c đơn vị<br />- Ban đảm bảo chất lượng<br />- Đo&agrave;n TNCSHCM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><strong>Nguyễn Thị B&igrave;nh</strong><em><br />- C&ocirc;ng đo&agrave;n<br />&nbsp;- Lưu<br /></em></li> </ol> <p>&nbsp;</p>
Số lượt đọc: 1081 Ngày xuất bản: 10/19/2015 8:42:00 AM Quay trở lại