Đối ngoại
Danh mục
Triển khai thực hiện chỉ thị 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
<p align="center"><strong><span style="font-size: medium;">Trường Cao đẳng Nghệ thuật H&agrave; Nội triển khai thực hiện chỉ thị 296/CT-TTg của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ về đổi mới quản l&yacute; để đảm bảo n&acirc;ng cao chất lượng đ&agrave;o tạo v&agrave; hiệu quả nghi&ecirc;n cứu khoa học</span></strong></p> <p align="center"><input height="298" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/anh1(24).jpg" type="image" width="448" /></p> <p align="center">Đ/c Ph&oacute; Hiệu trưởng Đo&agrave;n Đ&igrave;nh Nội ph&aacute;t biểu</p> <p align="center"><input height="186" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/anh4(15).jpg" type="image" width="280" /><input height="186" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/anh3(17).jpg" type="image" width="280" /></p> <p align="center"><input height="298" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/anh2(20).jpg" type="image" width="448" /></p> <p align="center">C&aacute;c gi&aacute;o vi&ecirc;n đưa cho cac em SV phiếu khảo s&aacute;t điều tra nhận thức về chất lượng</p> <p align="center"><input height="186" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/anh5(11).jpg" type="image" width="280" /><input height="186" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/anh6(12).jpg" type="image" width="280" /></p> <p align="center">Quang cảnh hội trường</p>
Số lượt đọc: 1113 Ngày xuất bản: 10/19/2015 8:45:00 AM Quay trở lại