Đối ngoại
Danh mục
Hội nghị điển hình tiên tiến
<p>S&aacute;ng 29-5, Trường Cao đẳng Nghệ thuật H&agrave; Nội long trọng tổ chức Hội nghị điển h&igrave;nh ti&ecirc;n tiến giai đoạn (2005-2009). Đến dự Hội nghị c&oacute; &Ocirc;ng Ph&ugrave;ng Minh Sơn ph&oacute; Ban Thi đua khen thưởng Th&agrave;nh phố H&agrave; Nội, PGS - TS B&ugrave;i Văn Tiến, Vụ trưởng Vụ đ&agrave;o tạo Bộ Văn h&oacute;a Thể thao v&agrave; Du lịch, B&agrave; Nguyễn B&iacute;ch V&acirc;n, ph&oacute; Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng Bộ Văn h&oacute;a Thể thao v&agrave; Du lịch...<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hội nghị đ&atilde; nghe NSƯT Nguyễn Thị B&igrave;nh, Hiệu trưởng nh&agrave; trường b&aacute;o c&aacute;o kết quả phong tr&agrave;o thi đua giai đoạn (2005-2009), v&agrave; nghe c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n điển h&igrave;nh b&aacute;o c&aacute;o th&agrave;nh t&iacute;ch trong 5 năm (2005-2009).<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trong 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Th&agrave;nh ủy, UBND Th&agrave;nh phố H&agrave; Nội, Trường Cao đẳng Nghệ thuật H&agrave; Nội đ&atilde; khắc phục mọi kh&oacute; khăn, nỗ lực phấn đấu ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với những kết quả đ&atilde; đạt được trong 5 năm qua nh&agrave; trường đ&atilde; được c&aacute;c cấp khen thưởng.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Năm 2005 UBND Th&agrave;nh phố H&agrave; Nội tặng Bằng khen. Năm 2006 UBND Th&agrave;nh phố H&agrave; Nội tặng Bằng khen.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Năm 2007 Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ tặng bằng khen ; Bộ Văn h&oacute;a Th&ocirc;ng tin tặng Cờ thi đua xuất sắc.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Năm 2008 Bộ Văn h&oacute;a Thể thao v&agrave; du lịch tặng Cờ thi đua xuất sắc ; UBND Th&agrave;nh phố H&agrave; Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Năm 2009 UBND Th&agrave;nh phố H&agrave; Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc ; Bộ Văn h&oacute;a Thể thao v&agrave; Du lịch tặng Cờ thi đua xuất sắc.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Năm 2009 UBND Th&agrave;nh phố H&agrave; Nội tặng Bằng khen c&ocirc;ng t&aacute;c biểu diễn đối ngoại ; tặng Bằng khen tham gia hoạt động kỷ niệm 55 năm ng&agrave;y giải ph&oacute;ng Thủ đ&ocirc; ; tặng Bằng khen tham gia biểu diễn tại Indoor Games v&agrave; nhiều bằng khen cho c&aacute;c đơn vị như : Khoa Thanh nhạc &amp; Nhạc nhẹ ; Khoa Nhạc cụ D&acirc;n tộc ; ph&ograve;ng Đ&agrave;o tạo &amp; QLKH ; ph&ograve;ng T&agrave;i ch&iacute;nh - kế hoạch.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/anh%201.jpg" alt="" /></p> <p style="text-align: center;">NSƯT Nguyễn Thị B&igrave;nh, Hiệu trưởng</p> <p style="text-align: center;">Tr&igrave;nh b&agrave;y b&aacute;o c&aacute;o tổng kết phong tr&agrave;o thi đua y&ecirc;u nước (2005-2009)<br /><br /></p> <p>&nbsp;<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/anh%202.jpg" alt="" /></p> <p style="text-align: center;">&Ocirc;ng Ph&ugrave;ng Minh Sơn ph&oacute; Ban Thi đua khen thưởng Th&agrave;nh phố H&agrave; Nội </p> <p style="text-align: center;">Trao cờ&ldquo;đơn vị xuất sắc phong tr&agrave;o thi đua năm 2009&rdquo;</p> <p>&nbsp;<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/anh%203.jpg" alt="" /></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;PGS - TS B&ugrave;i Văn Tiến, Vụ trưởng Vụ đ&agrave;o tạo Bộ Văn h&oacute;a Thể thao v&agrave; Du lịch<br />trao Cờ &ldquo;đơn vị tiểu biểu xuất sắc năm 2009&rdquo;</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/anh%204.jpg" alt="" /></p> <p style="text-align: center;">L&atilde;nh đạo nh&agrave; trường c&ugrave;ng c&aacute;c đ/c trưởng c&aacute;c đơn vị tham gia k&yacute; kết <br />hưởng ứng phong tr&agrave;o thi đua giai đoạn (2010 &ndash; 2015)</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trường CĐNT H&agrave; Nội tổ chức Hội nghị điển h&igrave;nh ti&ecirc;n tiến nhằm biểu dương th&agrave;nh quả của phong tr&agrave;o thi đua y&ecirc;u nước trong c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức nh&agrave; trường, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, mặt kh&aacute;c tổng kết những b&agrave;i học kinh nghiệm về tổ chức phong tr&agrave;o thi đua v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c khen thưởng, kinh nghiệm về x&acirc;y dựng v&agrave; nh&acirc;n rộng c&aacute;c điển h&igrave;nh ti&ecirc;n tiến, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh c&aacute;c phong tr&agrave;o thi đua v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c khen thưởng theo tinh thần chỉ thị số 39/CT&rsquo;-TW của Bộ Ch&iacute;nh trị v&agrave; thực hiện tốt Luật thi đua - khen thưởng.</p>
Số lượt đọc: 1064 Ngày xuất bản: 10/19/2015 8:50:00 AM Quay trở lại