Đối ngoại
Danh mục
Công tác xây dựng Đảng trong chiến lược phát triển của nhà trường
<p>&nbsp;</p> <p>C&Ocirc;NG T&Aacute;C X&Acirc;Y DỰNG ĐẢNG TRONG CHIẾN LƯỢC PH&Aacute;T TRIỂN ĐỘI NGŨ C&Aacute;N BỘ, GIẢNG VI&Ecirc;N TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỆ THUẬT H&Agrave; NỘI</p> <p>(Tham luận Chi bộ I trong Đại hộ Đảng bộ ng&agrave;y 31 th&aacute;ng 5 năm 2010)</p> <ol> <li><em>Trần Vũ Ho&agrave;ng - B&iacute; thư chi bộ I</em></li> </ol> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đại hội Đảng bộ trường Cao đẳng Nghệ thuật H&agrave; nội được tiến h&agrave;nh trong kh&ocirc;ng kh&iacute; thắng lợi của Hội nghị tổng kết phong tr&agrave;o thi đua trong 5 năm của trường. Từ những b&aacute;o c&aacute;o tổng kết của hội nghị thi đua, ch&uacute;ng ta thấy qu&aacute; tr&igrave;nh phấn đấu nỗ lực để nh&agrave; trường ph&aacute;t triển vững mạnh, to&agrave;n diện, trong đ&oacute; xuất hiện rất nhiều đơn vị v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n điển h&igrave;nh, được tặng thưởng bằng khen, giấy khen của c&aacute;c cấp. Trường ch&uacute;ng ta cũng vinh dự hai lần được tặng cờ thi đua xuất sắc của Th&agrave;nh phố, ba lần được tặng cờ thi đua xuất sắc về đ&agrave;o tạo của Bộ Văn h&oacute;a-Thể thao v&agrave; Du lịch. Điều đ&oacute; khẳng định vai tr&ograve; l&atilde;nh đạo của Đảng bộ v&agrave; Ban gi&aacute;m hiệu trong nhiệm kỳ 2005 - 2010 vừa qua, khẳng định hướng đi đ&uacute;ng đắn đ&atilde; được x&acirc;y dựng trong b&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị của Đảng ủy.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chi bộ I thuộc khối c&aacute;c ph&ograve;ng chức năng gồm bốn đơn vị: ph&ograve;ng Đ&agrave;o tạo v&agrave; QLKH; ph&ograve;ng H&agrave;nh ch&iacute;nh Tổng hợp; ph&ograve;ng Tổ chức v&agrave; CTHSSV; ph&ograve;ng T&agrave;i ch&iacute;nh kế hoạch. Nhiệm vụ ch&iacute;nh l&agrave; phục vụ cho c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; đ&agrave;o tạo, cơ sở vật chất v&agrave; c&aacute;c hoạt động chung của trường. Số lượng c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n trong bi&ecirc;n chế của c&aacute;c đơn vị thuộc Chi bộ kh&ocirc;ng nhiều song khối lượng c&ocirc;ng việc được giao tương đối lớn, đặc biệt trong những năm gần đ&acirc;y, do xu thế ph&aacute;t triển của x&atilde; hội v&agrave; nhu cầu đ&agrave;o tạo ng&agrave;y c&agrave;ng tăng, cơ chế quản l&yacute; của Nh&agrave; nước ng&agrave;y c&agrave;ng đi v&agrave;o quy chuẩn n&ecirc;n việc đ&aacute;p ứng để ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ c&oacute; phần c&ograve;n hạn chế do những nguy&ecirc;n nh&acirc;n kh&aacute;ch quan v&agrave; chủ quan. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n kh&aacute;ch quan l&agrave; đội ngũ c&aacute;n bộ trong bi&ecirc;n chế của c&aacute;c đơn vị ph&acirc;n bố kh&ocirc;ng đồng đều, kh&ocirc;ng đủ đ&aacute;p ứng c&ocirc;ng t&aacute;c phục vụ theo chức năng nhiệm vụ. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n chủ quan l&agrave; tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ, năng lực quản l&yacute; h&agrave;nh ch&iacute;nh của c&aacute;n bộ nh&acirc;n vi&ecirc;n c&ograve;n chưa đủ đ&aacute;p ứng nhu cầu c&ocirc;ng việc được ph&acirc;n c&ocirc;ng. Tuy nhi&ecirc;n, với &yacute; thức tr&aacute;ch nhiệm trước Đảng, mỗi đồng ch&iacute; Đảng vi&ecirc;n trong Chi bộ đ&atilde; t&iacute;ch cực ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh v&agrave; đơn vị để đảm bảo thực hiện tốt nhất nhiệm vụ, phục vụ tốt c&ocirc;ng t&aacute;c đ&agrave;o tạo v&agrave; quản l&yacute;, g&oacute;p phần v&agrave;o những th&agrave;nh t&iacute;ch của nh&agrave; trường trong những năm vừa qua.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trong qu&aacute; tr&igrave;nh hoạt động, l&agrave; những đơn vị c&oacute; chức năng ch&iacute;nh phục vụ cho c&ocirc;ng t&aacute;c giảng dạy v&agrave; c&aacute;c hoạt động chung của trường, thường xuy&ecirc;n tiếp x&uacute;c v&agrave; l&agrave;m việc c&ugrave;ng với c&aacute;n bộ giảng vi&ecirc;n, học sinh sinh vi&ecirc;n, hiểu được những thuận lợi, kh&oacute; khăn trong từng c&ocirc;ng việc, những t&acirc;m tư t&igrave;nh cảm của c&aacute;n bộ giảng vi&ecirc;n. Ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng c&oacute; những &yacute; kiến mong muốn đ&oacute;ng g&oacute;p cho chiến lược ph&aacute;t triển đội ngũ c&aacute;n bộ, giảng vi&ecirc;n nh&agrave; trường giai đoạn 2010 - 2020. Từ những suy nghĩ đ&oacute;, chi ủy Chi bộ I xin tr&igrave;nh b&agrave;y những vấn đề li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng để g&oacute;p phần cho dự thảo phương hướng của Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015 như sau:<br /><strong><em>1. C&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị tư tưởng:</em></strong><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị, tư tưởng nhằm mục đ&iacute;ch x&acirc;y dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ Đảng cả về ch&iacute;nh trị, tư tưởng v&agrave; tổ chức, l&agrave;m cho Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh v&agrave; n&acirc;ng cao khả năng l&atilde;nh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Tăng cường củng cố c&aacute;c tổ chức cơ sở Đảng, n&acirc;ng cao vai tr&ograve; l&atilde;nh đạo, sức chiến đấu của c&aacute;c chi bộ Đảng. Giữ vững nguy&ecirc;n tắc tập trung d&acirc;n chủ trong sinh hoạt, trong hoạt động của Đảng. Đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c then chốt cho mọi thắng lợi trong vai tr&ograve; l&atilde;nh đạo của Đảng. Mỗi Đảng vi&ecirc;n trong Đảng bộ tham gia v&agrave; hưởng ứng c&aacute;c cuộc vận động t&igrave;m hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam, t&iacute;ch cực gi&aacute;o dục quần ch&uacute;ng c&ugrave;ng r&egrave;n luyện phẩm chất ch&iacute;nh trị, đạo đức, lối sống v&agrave; thực hiện cuộc vận động "Học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh". <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ X của Đảng x&aacute;c định:&ldquo;Về văn h&oacute;a, ch&uacute;ng ta chủ trương tiếp tục ph&aacute;t triển s&acirc;u rộng v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng nền văn h&oacute;a ti&ecirc;n tiến đậm đ&agrave; bản sắc d&acirc;n tộc, gắn kết chặt chẽ v&agrave; đồng bộ hơn với ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội, l&agrave;m cho văn h&oacute;a thấm s&acirc;u v&agrave;o mọi lĩnh vực của đời sống x&atilde; hội, tạo ra chất lượng mới của cuộc sống; x&acirc;y dựng v&agrave; ho&agrave;n thiện gi&aacute; trị, nh&acirc;n c&aacute;ch con người Việt Nam thời kỳ c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a&rdquo;. C&aacute;n bộ giảng vi&ecirc;n ch&uacute;ng ta c&oacute; chức năng l&agrave; những người th&agrave;y - nghệ sỹ - chiến sỹ Văn h&oacute;a tr&ecirc;n mặt trận gi&aacute;o dục đ&agrave;o tạo nghệ thuật, để g&oacute;p phần ph&aacute;t triển nền văn h&oacute;a Việt Nam ti&ecirc;n tiến đậm đ&agrave; bản sắc văn h&oacute;a d&acirc;n tộc, x&acirc;y dựng con người Việt Nam về tư tưởng, đạo đức, t&acirc;m hồn, t&igrave;nh cảm, lối sống, c&oacute; nh&acirc;n c&aacute;ch tốt đẹp, c&oacute; bản lĩnh vững v&agrave;ng, c&oacute; t&acirc;m hồn trong s&aacute;ng, c&oacute; tầm cao tr&iacute; tuệ. Trong thời đại ph&aacute;t triển của c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, từ những biến động của lịch sử thế giới, t&acirc;m l&yacute; hoang mang dao động trong thế hệ trẻ do t&aacute;c động của nền kinh tế thị trường l&agrave; kh&ocirc;ng tr&aacute;nh khỏi. C&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục tư tưởng ch&iacute;nh trị cũng cần c&oacute; chiến lược t&iacute;ch cực, đi s&acirc;u v&agrave;o vấn đề quan t&acirc;m của tuổi trẻ, tr&aacute;nh h&igrave;nh thức gi&aacute;o điều để x&acirc;y dựng l&ograve;ng tin của đội ngũ Đảng vi&ecirc;n trẻ v&agrave; quần ch&uacute;ng v&agrave;o sự l&atilde;nh đạo của Đảng bộ v&agrave; Ban gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường. <br /><em><strong>2.C&ocirc;ng t&aacute;c đ&agrave;o tạo bồi dưỡng năng lực quản l&yacute;, năng lực chuy&ecirc;n m&ocirc;n:</strong></em><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trong 5 năm hoạt động vừa qua, nh&agrave; trường xuất hiện rất nhiều gương mặt trẻ, đạt th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc, được c&aacute;c cấp khen thưởng. Đ&acirc;y l&agrave; nguồn c&aacute;n bộ quản l&yacute; cho chiến lược ph&aacute;t triển bền vững của nh&agrave; trường. Tuy nhi&ecirc;n, đội ngũ n&agrave;y rất cần sự quan t&acirc;m đầu tư đ&agrave;o tạo về năng lực quản l&yacute; của Đảng ủy v&agrave; Ban gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường. C&aacute;i được của tổ chức Đảng trong nhiệm kỳ vừa qua l&agrave; c&ugrave;ng với Ban gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường mạnh dạn bổ nhiệm, đầu tư cho đội ngũ c&aacute;n bộ trẻ, tuy nhi&ecirc;n trong qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ trẻ c&ograve;n bộc lộ những thiếu s&oacute;t trong c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute;. Do vậy, b&ecirc;n cạnh việc bồi dưỡng năng lực chuy&ecirc;n m&ocirc;n để c&oacute; một đội ngũ giảng vi&ecirc;n đạt chuẩn đ&agrave;o tạo, Đảng ủy v&agrave; Ban gi&aacute;m hiệu cũng n&ecirc;n quan t&acirc;m cử đi học những lớp c&aacute;n bộ quản l&yacute; theo chương tr&igrave;nh h&agrave;ng năm của Th&agrave;nh ủy v&agrave; Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố đối với những c&aacute;n bộ nguồn của nh&agrave; trường.<br /><strong><em>3.C&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển Đảng:<br /></em></strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trong chiến lược đ&agrave;o tạo v&agrave; bồi dưỡng nhằm trẻ h&oacute;a đội ngũ c&aacute;n bộ chủ chốt của nh&agrave; trường, c&ocirc;ng t&aacute;c ph&aacute;t triển Đảng vi&ecirc;n mới l&agrave; mối quan t&acirc;m h&agrave;ng đầu. Đảng bộ cần c&oacute; chiến lược trong việc ph&aacute;t triển Đảng, nhất l&agrave; đối với đội ngũ c&aacute;n bộ c&aacute;c ph&ograve;ng ban, v&igrave; độ tuổi hiện nay của c&aacute;n bộ l&atilde;nh đạo c&aacute;c ph&ograve;ng ban kh&aacute; cao, trong khi đ&oacute; đội ngũ c&aacute;n bộ kế cận c&ograve;n thiếu, nhiều người chưa l&agrave; Đảng vi&ecirc;n. Đ&acirc;y cũng l&agrave; mối quan t&acirc;m của chi bộ I trong kế hoạch ph&aacute;t triển Đảng, tr&ecirc;n thực tế hiện nay đội ngũ Đảng vi&ecirc;n chi bộ I ở độ tuổi trung b&igrave;nh chung tr&ecirc;n 50 tuổi. B&ecirc;n cạnh việc quan t&acirc;m ph&aacute;t triển Đảng, trong c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng cần ch&uacute; trọng gi&aacute;o dục tư tưởng ch&iacute;nh trị, ph&ecirc; b&igrave;nh v&agrave; tự ph&ecirc; b&igrave;nh để x&acirc;y dựng Đảng bộ đo&agrave;n kết thống nhất, trong sạch vững mạnh. <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Th&agrave;nh t&iacute;ch đ&atilde; đạt được trong những năm qua l&agrave; kết quả lao động của một tập thể đo&agrave;n kết, tin tưởng v&agrave;o sự l&atilde;nh đạo của Đảng bộ v&agrave; Ban gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường. Nhiệm kỳ tới, rất mong Đảng ủy tiếp tục ph&aacute;t huy những mặt mạnh, tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng để g&oacute;p phần c&ugrave;ng nh&agrave; trường ph&aacute;t triển tr&ecirc;n con đường gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo, ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&aacute;c mục ti&ecirc;u v&agrave; nhiệm vụ đ&atilde; đề ra trong chiến lược ph&aacute;t triển trường Cao đẳng Nghệ thuật giai đoạn 2010 - 2020.</p> <p style="text-align: right;">TVH</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
Số lượt đọc: 1157 Ngày xuất bản: 10/19/2015 8:52:00 AM Quay trở lại