Đối ngoại
Danh mục
Một số hình ảnh hoạt động trong kỳ tuyển sinh 2010 - 2011
<p>&nbsp;</p> <div align="center"> <p><strong>Ng&agrave;y 09/7/2010 - Phổ biến qui chế thi tuyển sinh cho c&aacute;n bộ giảng vi&ecirc;n nh&agrave; trường</strong></p> <p align="center"><input height="298" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/2(11).jpg" type="image" width="448" /></p> <p align="center">Đ/C&nbsp;Phạm Việt&nbsp;Thanh - Ph&oacute; ph&ograve;ng TCCB&amp; C&ocirc;ng t&aacute;c HSSV hướng dẫn qui chế thi tuyển sinh</p> <p align="center"><input height="298" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/1(10).jpg" type="image" width="448" /></p> <p align="center">C&aacute;n bộ, giảng vi&ecirc;n nh&agrave; trường nghe hướng dẫn qui chế thi tuyển sinh</p> <p align="left"><strong>Ng&agrave;y 13/7/2010 - Ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n kỳ tuyển sinh 2010 - 2011</strong></p> <p align="center"><input height="298" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/anh5(14).jpg" type="image" width="448" /></p> <p align="center">Trời mưa to, nhiều phụ huynh đưa con em v&agrave;o trong trường</p> <p align="center"><input height="298" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/anh3(22).jpg" type="image" width="448" /></p> <p align="center">C&aacute;c em th&iacute; sinh đang chờ l&ecirc;n ph&ograve;ng thi</p> <p align="center"><input height="298" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/anh1(28).jpg" type="image" width="448" /></p> <p align="center">C&aacute;c th&iacute; sinh đội mưa l&ecirc;n ph&ograve;ng thi</p> <p align="center"><input height="298" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/anh2(24).jpg" type="image" width="448" /></p> <p align="center">C&aacute;n bộ coi thi nhận đề thi chuẩn bị l&ecirc;n ph&ograve;ng thi</p> <p align="left"><strong>Ng&agrave;y 14/7/2010 - Ng&agrave;y thứ hai kỳ tuyển sinh năm hoc 2010 - 2011</strong></p> <p align="center"><input height="186" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/1(11).jpg" type="image" width="280" /><input height="186" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/2(13).jpg" type="image" width="280" /></p> <p align="center">Ngay từ s&aacute;ng sớm, c&aacute;c phụ huynh v&agrave; c&aacute;c em th&iacute; sinh tập trung rất đ&ocirc;ng ngo&agrave;i cổng trường</p> <p align="center"><input height="186" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/3(6).jpg" type="image" width="280" /><input height="186" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/2a.JPG" type="image" width="280" /></p> <p align="center">C&aacute;c em th&iacute; sinh tập trung tai s&acirc;n trường</p> <p align="center"><input height="186" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/5(4).jpg" type="image" width="280" /><input height="186" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/6(3).jpg" type="image" width="280" /></p> <p align="center"><input height="186" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/7(3).jpg" type="image" width="280" /><input height="186" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/4(7).jpg" type="image" width="280" /></p> <p align="center">C&aacute;c c&aacute;n bộ coi thi dẫn c&aacute;c em l&ecirc;n ph&ograve;ng thi</p> <p align="center"><input height="186" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/8(3).jpg" type="image" width="280" /><input height="186" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/9(4).jpg" type="image" width="280" /></p> <p align="center">C&aacute;c th&iacute; sinh chờ v&agrave;o ph&ograve;ng thi</p> <p align="left"><strong>Ng&agrave;y 15/7/2010 - Ng&agrave;y thứ&nbsp;ba kỳ tuyển sinh năm hoc 2010 - 2011</strong></p> <p align="center"><input height="186" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/1(12).jpg" type="image" width="280" /><input height="186" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/2(14).jpg" type="image" width="280" /></p> <p align="center">C&aacute;c c&aacute;n bộ coi thi nghi&ecirc;m t&uacute;c nghe hướng dẫn v&agrave; l&ecirc;n lấy số ph&ograve;ng thi</p> <p align="center"><input height="186" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/3(7).jpg" type="image" width="280" /><input height="186" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/4(8).jpg" type="image" width="280" /></p> <p align="center">C&aacute;c th&iacute; sinh tập trung th&agrave;nh h&agrave;ng theo số ph&ograve;ng c&aacute;n bộ coi thi cầm tr&ecirc;n tay</p> <p align="left"><strong>Ng&agrave;y 16/7/2010 - Ng&agrave;y thứ&nbsp;tư kỳ tuyển sinh năm hoc 2010 - 2011</strong></p> <p align="center"><strong><input height="186" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/1(14).jpg" type="image" width="280" /><input height="186" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/2(15).jpg" type="image" width="280" /></strong></p> <p align="center">C&aacute;c bước kiểm tra nghi&ecirc;m ngặt ngay từ v&ograve;ng ngo&agrave;i</p> <p align="center"><input height="186" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/3(8).jpg" type="image" width="280" /><input height="186" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/4(9).jpg" type="image" width="280" /></p> <p align="center">Như thường lệ c&aacute;c thi sinh tập trung theo h&agrave;ng tại s&acirc;n trường chờ v&agrave;o ph&ograve;ng thi</p> <p align="center"><input height="186" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/5(5).jpg" type="image" width="280" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <input height="186" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/6(5).jpg" type="image" width="280" /></p> <p align="left">&nbsp;&nbsp;C&aacute;c đ/c c&ocirc;ng an lu&ocirc;n b&ecirc;n cạnh ph&ograve;ng cấp đề thi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; Một số th&iacute; sinh&nbsp;M&uacute;a trang phục ấn tượng&nbsp;</p> <p align="left"><strong>Ng&agrave;y 17/7/2010 - Ng&agrave;y thứ&nbsp;năm kỳ tuyển sinh năm hoc 2010 - 2011</strong></p> <p align="center"><input height="186" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/2(16).jpg" type="image" width="280" /><input height="186" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/1(15).jpg" type="image" width="280" /></p> <p align="center">C&aacute;c "gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy nhạc" tương lai đang thể hiện phần thi của m&igrave;nh -&nbsp;bộ m&ocirc;n sư phạm &acirc;m nhạc</p> <p align="center"><input height="186" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/3(9).jpg" type="image" width="280" /><input height="186" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/4(10).jpg" type="image" width="280" /></p> <p align="center">Cuộc thi chung khảo tại Khoa s&acirc;n khấu điện ảnh</p> <p align="center"><input height="186" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/5(6).jpg" type="image" width="280" /><input height="186" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/8(4).jpg" type="image" width="280" /></p> <p align="center">Kh&aacute;c hẳn với c&aacute;c khoa kh&aacute;c khoa mỹ thuật lu&ocirc;n&nbsp;tĩnh lặng s&acirc;u lắng&nbsp; thể hiện trong 2 phần thi h&igrave;nh họa v&agrave; t&ocirc; m&agrave;u</p> <p align="center"><input height="186" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/7(5).jpg" type="image" width="280" /><input src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/6(7).jpg" type="image" /></p> </div> <p>&nbsp;</p>
Số lượt đọc: 1170 Ngày xuất bản: 10/19/2015 8:55:00 AM Quay trở lại