Đối ngoại
Danh mục
Đại hội công đoàn trường nhiệm kỳ 2010 - 2013
<p>&nbsp;</p> <div align="center"> <p>&nbsp;</p> <table border="0" width="96%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"><strong><a class="link_red" href="http://nghethuathanoi.edu.vn/?act=newsdetail&amp;pid=4&amp;nid=23&amp;id=270">Đại hội c&ocirc;ng đo&agrave;n trường nhiệm kỳ 2010 - 2013</a></strong></td> </tr> <tr> <td height="10">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p align="justify">&nbsp;</p> <div align="center"><span style="font-size: small;"><strong>Đại hội c&ocirc;ng đo&agrave;n trường nhiệm kỳ 2010 - 2013</strong></span></div> <br />Ng&agrave;y 17/9/2010, tại trường Cao đẳng Nghệ thuật H&agrave; Nội đ&atilde; diễn ra đại hội c&ocirc;ng đo&agrave;n lần thứ 22 - nhiệm kỳ 2010 - 2013. Tham dự đại hội c&oacute; B&agrave; Ph&oacute; chủ tich li&ecirc;n đo&agrave;n lao động Tp. H&agrave; Nội Nguyễn Thị Thanh H&agrave;&nbsp; c&ugrave;ng c&aacute;n bộ li&ecirc;n đo&agrave;n lao động th&agrave;nh phố H&agrave; Nội v&agrave; đ&ocirc;ng đủ c&aacute;c c&aacute;n bộ, giảng vi&ecirc;n nh&agrave; trường. <br /> <div align="left"> <div align="center"><br /><strong>Dưới đ&acirc;y l&agrave; một số h&igrave;nh ảnh của Đại hội</strong><br /><input height="186" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/1a.JPG" type="image" width="280" /><input height="186" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/1b.JPG" type="image" width="280" /><br /><br /><input height="298" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/11(1).jpg" type="image" width="448" /><br />B&agrave; Nguyễn Thị Thanh H&agrave; - Ph&oacute; chủ tịch li&ecirc;n đo&agrave;n lao động&nbsp; tp.H&agrave; Nội tặng bằng khen C&ocirc;ng đo&agrave;n nh&agrave; trường<br /><input height="298" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/10(3).jpg" type="image" width="448" /><br />B&iacute; thư đo&agrave;n trường ch&uacute;c mừng Đại hội <br /><br /><strong>H&igrave;nh ảnh đại diện c&ocirc;ng đo&agrave;n c&aacute;c khoa với những tham luận</strong><br /><input height="298" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/3(14).jpg" type="image" width="448" /><br />C&ocirc;ng đo&agrave;n khoa S&acirc;n khấu điện ảnh v&agrave; m&uacute;a<br /><input height="298" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/4(15).jpg" type="image" width="448" /><br />C&ocirc;ng đo&agrave;n khoa Kiến thức cơ bản<br /><input height="298" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/5(11).jpg" type="image" width="448" /><br />C&ocirc;ng đo&agrave;n khoa Mỹ thuật<br /><input height="298" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/6(10).jpg" type="image" width="448" /><br />C&ocirc;ng đo&agrave;n khoa Thanh nhạc - Nhạc nhẹ<br /><br /><strong>H&igrave;nh ảnh bỏ phiếu bầu ra 5 c&aacute;n bộ c&ocirc;ng đo&agrave;n nhiệm kỳ 2010 - 2013</strong><br /><input height="106" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/8(5).jpg" type="image" width="160" /><input src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/81.JPG" type="image" /><input height="106" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/82.JPG" type="image" width="160" /><input height="0" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/84.JPG" type="image" width="0" /></div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div>
Số lượt đọc: 1147 Ngày xuất bản: 10/19/2015 8:56:00 AM Quay trở lại