Đối ngoại
Danh mục
Hòa chung Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
<p>&nbsp;</p> <p><strong>TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỆ THUẬT H&Agrave; NỘI</strong></p> <p><strong>VỚI ĐẠI LỄ NGH&Igrave;N NĂM THĂNG LONG</strong></p> <p>V&agrave;o dịp n&agrave;y, nh&acirc;n d&acirc;n ở khắp mọi miền đất nước đều hướng tr&aacute;i tim m&igrave;nh về H&agrave; Nội để d&otilde;i theo đại lễ kỉ niệm thủ đ&ocirc; một ngh&igrave;n năm tuổi. Mảnh đất rồng bay linh thi&ecirc;ng đ&atilde; trải qua một ngh&igrave;n năm lịch sử với biết bao oanh liệt h&agrave;o h&ugrave;ng. Giờ đ&acirc;y, con ch&aacute;u c&oacute; dịp nh&igrave;n lại chặng đường đ&atilde; qua v&agrave; hướng đến tương lai tươi đẹp hơn, phồn thịnh hơn. Trước sự kiện đ&oacute;, chắc hẳn l&ograve;ng người H&agrave; Nội v&agrave; tất cả những ai y&ecirc;u H&agrave; Nội đều kh&ocirc;ng khỏi x&uacute;c động, tự h&agrave;o.&nbsp;</p> <p>&nbsp;Th&agrave;nh c&ocirc;ng của đại lễ kỉ niệm ngh&igrave;n năm Thăng Long l&agrave; kết quả từ sự chung tay g&oacute;p sức của cả nước, đặc biệt l&agrave; H&agrave; Nội. L&agrave; đơn vị thuộc địa b&agrave;n thủ đ&ocirc;, trường Cao đẳng nghệ thuật H&agrave; Nội cũng đ&atilde; t&iacute;ch cực tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p. Với bề d&agrave;y về văn ho&aacute; nghệ thuật, trường mong muốn mang lời ca tiếng h&aacute;t ch&agrave;o mừng đại lễ lớn của đất nước. Suốt mấy th&aacute;ng ,trước ng&agrave;y đại lễ, c&aacute;c giảng vi&ecirc;n nghệ sĩ c&ugrave;ng to&agrave;n thể học sinh sinh vi&ecirc;n đ&atilde; miệt m&agrave;i tập luyện những tiết mục m&uacute;a h&aacute;t đặc sắc v&agrave; &yacute; nghĩa. Hoạt động tập luyện kh&ocirc;ng kể nắng mưa, sớm tối. Vừa ho&agrave;n th&agrave;nh chương tr&igrave;nh biểu diễn, vừa phải đảm bảo c&ocirc;ng việc giảng dạy v&agrave; học tập l&agrave; một kh&oacute; khăn lớn nhưng trường đ&atilde; nỗ lực vượt qua. T&ocirc;i thấy giảng vi&ecirc;n v&agrave; học sinh sinh vi&ecirc;n tuy vất vả nhưng tinh thần vẫn hăng say, nhiệt huyết. C&oacute; lẽ điều đ&oacute; đều xuất ph&aacute;t từ một t&igrave;nh y&ecirc;u thiết tha d&agrave;nh cho H&agrave; Nội.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/tap%20luyen.JPG" alt="" /></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Buổi diễn tập tại s&acirc;n trường</strong></p> <p>&nbsp;Trong tuần lễ ch&iacute;nh thức kỉ niệm ngh&igrave;n năm Thăng Long, trường Cao đẳng nghệ thuật đ&atilde; biểu diễn th&agrave;nh c&ocirc;ng tại hầu khắp c&aacute;c s&acirc;n khấu tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố, từ ng&agrave;y khai mạc đến ng&agrave;y bế mạc đại hội với nhiều tiết mục l&agrave; c&aacute;c m&agrave;n m&uacute;a, c&aacute;c m&agrave;n đồng diễn, hợp xướng &ldquo;người H&agrave; Nội&rdquo;.....Đặc biệt trường c&ograve;n tham gia diễu h&agrave;nh qua Lăng B&aacute;c v&agrave; c&aacute;c tuyến phố H&agrave; Nội v&agrave;o s&aacute;ng ng&agrave;y 10/10. Nh&igrave;n c&aacute;c em sinh vi&ecirc;n tươi cười m&uacute;a h&aacute;t tr&ecirc;n s&acirc;n khấu, n&eacute;t mặt rạng ngời niềm vui, t&ocirc;i chợt nghĩ c&aacute;c em l&agrave; thế hệ trẻ t&agrave;i năng của mảnh đất Thăng Long, sẽ nối tiếp cha &ocirc;ng x&acirc;y dựng thủ đ&ocirc; ng&agrave;y c&agrave;ng gi&agrave;u đẹp v&agrave; viết th&ecirc;m những trang sử v&agrave;ng cho d&acirc;n tộc. Lời ca tiếng h&aacute;t của c&aacute;c em đ&atilde; lan tỏa đến tr&aacute;i tim t&ocirc;i t&igrave;nh y&ecirc;u H&agrave; Nội, y&ecirc;u mảnh đất m&igrave;nh đ&atilde; v&agrave; đang gắn b&oacute; để rồi kh&ocirc;ng khỏi vui sướng, tự h&agrave;o được sống v&agrave; cống hiến cho thủ đ&ocirc; y&ecirc;u dấu; c&agrave;ng mong muốn m&igrave;nh sẽ l&agrave;m tốt hơn, sống tốt hơn nữa để g&oacute;p phần rạng danh đất Thăng Long kh&ocirc;ng chỉ trong nước m&agrave; tr&ecirc;n khắp năm ch&acirc;u.&nbsp;</p> <p>&nbsp;Trường Cao đẳng nghệ thuật H&agrave; Nội lu&ocirc;n gắn liền với thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội như c&aacute;i t&ecirc;n của n&oacute;- đ&oacute; l&agrave; niềm vinh dự với tất cả giảng vi&ecirc;n nghệ sĩ v&agrave; học sinh sinh vi&ecirc;n nh&agrave; trường. Ng&ocirc;i trường nghệ thuật sẽ c&ugrave;ng với thủ đ&ocirc; g&igrave;n giữ cho nơi n&agrave;y m&atilde;i l&agrave; mảnh đất Thăng Long ng&agrave;n năm văn hiến -Rồng thi&ecirc;ng nước Việt.</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trang Văn&nbsp;(<strong><em>Khoa kiến thức cơ bản</em></strong>)</p> <p>&nbsp;</p>
Số lượt đọc: 1223 Ngày xuất bản: 10/19/2015 9:03:00 AM Quay trở lại