Đối ngoại
Danh mục
Giao lưu văn hóa nghệ thuật Hà Nội - Huế - TP.Hồ Chí Minh
<p>&nbsp;</p> <p><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; H&agrave; Nội - Thừa Thi&ecirc;n Huế - Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</em></strong></p> <p><strong>Đo&agrave;n Đ&igrave;nh Nội</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Được sự đồng &yacute; của Th&agrave;nh ủy, UBND Th&agrave;nh phố H&agrave; Nội, th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; tỉnh Thừa Thi&ecirc;n Huế, c&aacute;ch đ&acirc;y 11 năm, ng&agrave;y 8/10/1999 đ&atilde; diễn ra lễ về giao lưu - li&ecirc;n kết tại Thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội của c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo 3 trường: Trường Cao đẳng nghệ thuật H&agrave; Nội, Trường Trung học Văn h&oacute;a nghệ thuật Thừa Thi&ecirc;n Huế v&agrave; Trường Cao đẳng Văn h&oacute;a nghệ thuật th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh với &yacute; nghĩa lớn lao trong việc thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh:</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;<strong>H&agrave; Nội - Huế - S&agrave;i G&ograve;n,</strong></p> <p><strong>L&agrave; c&acirc;y một cội l&agrave; con một nh&agrave;</strong>&rdquo;</p> <p>Trong lĩnh vực đ&agrave;o tạo văn h&oacute;a nghệ thuật, 3 trường kết nghĩa, giao lưu nhằm đẩy mạnh v&agrave; trao đổi, r&uacute;t kinh nghiệm trong c&ocirc;ng t&aacute;c giảng dạy, học tập, quản l&yacute; đ&agrave;o tạo, tăng cường t&igrave;nh đo&agrave;n kết giữa 3 trường VHNT, đại diện cho 3 th&agrave;nh phố lớn của cả nước.</p> <p>Với 11 năm duy tr&igrave; v&agrave; tổ chức lu&acirc;n phi&ecirc;n, lần n&agrave;y l&agrave; lần thứ VII được tổ chức tại Trường CĐNT H&agrave; Nội đ&uacute;ng v&agrave;o dịp cả nước v&agrave; H&agrave; Nội đ&atilde; v&agrave; đang n&ocirc; nức thi đua ch&agrave;o mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long - H&agrave; Nội. Đ&acirc;y l&agrave; một vinh dự v&agrave; cũng l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm hết sức lớn lao đối với nh&agrave; trường kh&ocirc;ng chỉ về c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức để đợt giao lưu&nbsp; đạt được kết quả cao nhất m&agrave; c&ograve;n thể hiện được tấm l&ograve;ng của trường CĐNT H&agrave; Nội đối với c&aacute;c trường VHNT trong cả nước, đ&uacute;ng với tinh thần H&agrave; Nội với cả nước, cả nước với H&agrave; Nội.</p> <p>Trải qua 6 lần tổ chức, mỗi lần một vẻ, mỗi lần một chủ đề trong hội thảo, gặp gỡ, tọa đ&agrave;m v&agrave; r&uacute;t kinh nghiệm. H&agrave; Nội - Huế - S&agrave;i G&ograve;n đ&atilde; tự m&igrave;nh học tập trường bạn v&agrave; tự r&uacute;t ra những b&agrave;i học kinh nghiệm để t&igrave;m ra giải ph&aacute;p tốt nhất cho mỗi trường ph&ugrave; hợp với điều kiện ho&agrave;n cảnh v&agrave; nhu cầu của địa phương m&igrave;nh. Từ l&uacute;c chỉ c&oacute; 3 trường ch&iacute;nh thức v&agrave; c&oacute; trường VHNT tỉnh Quảng Ninh (nay l&agrave; trường Cao đẳng Văn h&oacute;a nghệ thuật v&agrave; Du lịch Hạ Long), trường Trung học VHNT th&agrave;nh phố Hải Ph&ograve;ng, trường Trung học VHNT tỉnh Đồng Nai, Cần Thơ xin được l&agrave; quan s&aacute;t vi&ecirc;n th&igrave; tới năm 2004 cũng tổ chức tại H&agrave; Nội đ&atilde; c&oacute; 17 trường VHNT trong cả nước tham gia.</p> <p>Đợt giao lưu lần n&agrave;y sẽ được tổ chức từ ng&agrave;y 28/10 đến hết ng&agrave;y 30/10 với nội dung cơ bản chủ yếu tập trung v&agrave;o 2 việc: học v&agrave; h&agrave;nh.</p> <ol> <li><em> Về học</em>: vấn đề n&agrave;y sẽ được tổ chức Hội thảo, trao đổi v&agrave; tọa đ&agrave;m với c&aacute;c chủ đề:</li> </ol> <p>- Đổi mới quản l&yacute; gi&aacute;o dục nhằm n&acirc;ng cao chất lượng đ&agrave;o tạo trong c&aacute;c trường VHNT.</p> <p>- Giữ g&igrave;n bản sắc văn h&oacute;a d&acirc;n tộc tr&ecirc;n con đường hội nhập trong lĩnh vực đ&agrave;o tạo văn h&oacute;a nghệ thuật.</p> <p>- X&atilde; hội h&oacute;a trong c&ocirc;ng t&aacute;c đ&agrave;o tạo VHNT.</p> <p>Ngo&agrave;i tham gia l&ecirc;n lớp, phương ph&aacute;p giảng dạy, tiếp x&uacute;c với HSSV v&agrave; giảng vi&ecirc;n nh&agrave; trường v&agrave; một điều kh&ocirc;ng thể thiếu l&agrave; tham quan c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh văn h&oacute;a tại H&agrave; Nội.</p> <ol start="2"> <li><em> Về thực h&agrave;nh</em>: xem biểu diễn v&agrave; tranh tượng của HSSV c&aacute;c trường, chủ yếu l&agrave; H&agrave; Nội - Huế - T.p Hồ Ch&iacute; Minh.</li> </ol> <p>Với sự nỗ lực của m&igrave;nh, trường Cao đẳng nghệ thuật H&agrave; Nội đ&atilde; l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c chuẩn bị tổ chức. Hy vọng đợt giao lưu v&agrave; c&aacute;c bản tham luận của c&aacute;c trường được tr&igrave;nh b&agrave;y l&agrave; những tiếng n&oacute;i t&acirc;m huyết của những người l&agrave;m nghề n&oacute;i l&ecirc;n thực trạng trong c&ocirc;ng t&aacute;c đ&agrave;o tạo VHNT d&ugrave; tốt, d&ugrave; chưa tốt để c&aacute;c trường tự r&uacute;t kinh nghiệm, nh&igrave;n thẳng v&agrave;o những vấn đề kh&oacute; khăn cần th&aacute;o gỡ để t&igrave;m ra hướng đi cho sự nghiệp ph&aacute;t triển VHNT. H&ograve;a chung với sự nỗ lực phấn đấu của to&agrave;n d&acirc;n tộc để đất nước ta &ldquo;<em>D&acirc;n gi&agrave;u, nước mạnh, x&atilde; hội c&ocirc;ng bằng, d&acirc;n chủ, văn minh</em>&rdquo;.</p> <p><strong>&nbsp;Một số h&igrave;nh ảnh diễn ra hội thảo - giao lưu - li&ecirc;n kết c&aacute;c trường văn h&oacute;a nghệ thuật</strong></p> <p>Hội thảo tại Nh&agrave; h&aacute;t Trường cao đẳng nghệ thuật H&agrave; Nội</p> <p><input height="186" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/1(21).jpg" type="image" width="280" />&nbsp;&nbsp; <input height="186" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/2(24).jpg" type="image" width="280" /></p> <p>Giao lưu nghệ thuật tại Nh&agrave; h&aacute;t Trường cao đẳng nghệ thuật H&agrave; Nội</p> <p><input height="186" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/1(22).jpg" type="image" width="280" />&nbsp;&nbsp; <input height="186" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/2(25).jpg" type="image" width="280" /></p> <p>Lễ bế mạc tại Nh&agrave; h&agrave;ng Sen - C&ocirc;ng vi&ecirc;n nước Hồ t&acirc;y</p> <p><input src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/1(23).jpg" type="image" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input height="186" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/2(26).jpg" type="image" width="280" /></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
Số lượt đọc: 1103 Ngày xuất bản: 10/19/2015 9:04:00 AM Quay trở lại