Đối ngoại
Danh mục
Vinh dự, tự hào và trách nhiệm của trường CĐNTHN
<p>&nbsp;</p> <p align="center">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong>VINH DỰ - TỰ H&Agrave;O V&Agrave; TR&Aacute;CH NHIỆM<br />CỦA TRƯỜNG CĐ NGHỆ THUẬT H&Agrave; NỘI</strong></p> <p style="text-align: right;">Đo&agrave;n Đ&igrave;nh Nội</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lễ kỷ niệm ng&agrave;y Nh&agrave; gi&aacute;o Việt Nam 20.11 năm nay trường CĐNT H&agrave; Nội vinh dự được đ&oacute;n đồng ch&iacute; Nguyễn Thế Thảo, UV Ban Chấp H&agrave;nh TW, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố H&agrave; Nội đến thăm trong ng&agrave;y lễ kỷ niệm của nh&agrave; trường được tổ chức trọng thể tại Nh&agrave; h&aacute;t Thực h&agrave;nh Nghệ thuật vừa được chỉnh trang, n&acirc;ng cấp.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trong những năm qua, dưới sự l&atilde;nh đạo của Th&agrave;nh ủy &ndash; UBND th&agrave;nh phố H&agrave; Nội, nh&agrave; trường đ&atilde; đạt được những th&agrave;nh t&iacute;ch trong c&ocirc;ng t&aacute;c đ&agrave;o tạo tr&ecirc;n lĩnh vực văn h&oacute;a nghệ thuật. Nhiều thế hệ nghệ sỹ đ&atilde; th&agrave;nh danh trưởng th&agrave;nh từ m&aacute;i trường CĐNT H&agrave; Nội. Kh&ocirc;ng những thế, nh&agrave; trường c&ograve;n l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c đ&agrave;o tạo nguồn nh&acirc;n lực, những sản phẩm tốt đ&aacute;p ứng nhu cầu x&atilde; hội trong qu&aacute; tr&igrave;nh c&ugrave;ng cả nước x&acirc;y dựng nền văn h&oacute;a ti&ecirc;n tiến, đậm đ&agrave; bản sắc d&acirc;n tộc.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tới thăm trường trong kh&ocirc;ng kh&iacute; tưng bừng phấn khởi khi nh&agrave; trường đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ th&agrave;nh phố giao trong Lễ kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long &ndash; H&agrave; Nội. Đồng ch&iacute; Chủ tịch đ&atilde; lắng nghe bản tổng kết đ&aacute;nh gi&aacute; cũng như phương hướng nhiệm vụ của nh&agrave; trường trong năm học tới của Đ/c Hiệu trưởng &ndash; NSƯT Nguyễn Thị B&igrave;nh. Đ/c Nguyễn Thế Thảo trong b&agrave;i ph&aacute;t biểu của m&igrave;nh trước buổi lễ kỷ niệm đ&atilde; khen ngợi những th&agrave;nh t&iacute;ch đ&atilde; đạt được của nh&agrave; trường trong những năm vừa qua g&oacute;p phần l&agrave;m cho diện mạo văn h&oacute;a của Thủ đ&ocirc; ng&agrave;y c&agrave;ng trong s&aacute;ng v&agrave; đẹp đẽ hơn. Đ/c Chủ tịch nhấn mạnh: &ldquo;Trường CĐNT H&agrave; Nội đ&atilde; l&agrave;m rất tốt c&ocirc;ng t&aacute;c đ&agrave;o tạo nh&acirc;n t&agrave;i, nguồn lực v&agrave; n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ nghệ thuật cho Thủ đ&ocirc; v&agrave; cả nước, đồng thời giới thiệu với bạn b&egrave; quốc tế gi&aacute; trị tinh hoa của nền nghệ thuật d&acirc;n tộc Việt Nam. Điều đ&oacute; khẳng định chất lượng đ&agrave;o tạo v&agrave; khả năng chuy&ecirc;n m&ocirc;n của c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o c&oacute; nghiệp vụ vững v&agrave;ng, vừa l&agrave; thầy c&ocirc; gi&aacute;o &ndash; vừa l&agrave; những nghệ sỹ t&agrave;i danh. Song! T&ocirc;i mong muốn c&aacute;c Đ/c đ&atilde; c&oacute; những cố gắng to lớn đ&oacute; rồi, cần ph&aacute;t huy hơn nữa, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng bản sắc văn h&oacute;a người H&agrave; Nội văn minh, thanh lịch. Muốn như vậy, phải c&oacute; sự phối hợp với c&aacute;c cơ quan, sở ban ng&agrave;nh của th&agrave;nh phố; H&agrave; Nội được mở rộng, nh&agrave; trường ng&agrave;y c&agrave;ng phải được quan t&acirc;m v&agrave; đầu tư một c&aacute;ch th&iacute;ch đ&aacute;ng &ndash; cơ sở vật chất phải được mở rộng để đ&oacute;n nhận con em Thủ đ&ocirc; c&oacute; được nơi học tập nghệ thuật đạt y&ecirc;u cầu chất lượng cao với một nh&agrave; trường đ&agrave;o tạo đa ng&agrave;nh, xứng tầm với sự ph&aacute;t triển ng&agrave;y c&agrave;ng đi l&ecirc;n của Thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội.&rdquo;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/1(26).jpg" alt="" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đ/c Chủ tịch đ&atilde; trao tặng nh&agrave; trường cờ &ldquo;Đơn vị xuất sắc phong tr&agrave;o thi đua kỷ niệm 1000 năm Thăng Long &ndash; H&agrave; Nội&rdquo; v&agrave; trao bằng khen của Ch&iacute;nh phủ cho NSƯT Nguyễn Thị B&igrave;nh Hiệu trưởng nh&agrave; trường đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c l&atilde;nh đạo nh&agrave; trường trong những năm qua.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://nghethuathanoi.edu.vn/upload/images/2(29).jpg" alt="" /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trường CĐNT H&agrave; Nội, với chức năng, nhiệm vụ của m&igrave;nh, với tr&aacute;ch nhiệm trước sự nghiệp đ&agrave;o tạo nghệ thuật của Thủ đ&ocirc; đ&atilde; v&agrave; đang từng bước đi tr&ecirc;n con đường ph&aacute;t triển một c&aacute;ch vững chắc như mục ti&ecirc;u sứ mạng, kế hoạch ph&aacute;t triển v&agrave; tầm nh&igrave;n chiến lược 2010 - 2020 của nh&agrave; trường đ&atilde; đề ra. Được sự quan t&acirc;m của l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố, nh&agrave; trường tự h&agrave;o với những th&agrave;nh t&iacute;ch đ&atilde; đạt được; vinh dự được c&aacute;c cấp quan t&acirc;m, sự tin y&ecirc;u của nh&acirc;n d&acirc;n Thủ đ&ocirc; v&agrave; cả nước. Tr&aacute;ch nhiệm cũng v&ocirc; c&ugrave;ng nặng nề để duy tr&igrave;, ph&aacute;t triển. Đảng ủy &ndash; Ban Gi&aacute;m Hiệu c&ugrave;ng to&agrave;n thể c&aacute;n bộ giảng vi&ecirc;n nh&agrave; trường đ&atilde; x&acirc;y dựng quyết t&acirc;m đo&agrave;n kết, kh&ocirc;ng ngừng n&acirc;ng cao nghiệp vụ chuy&ecirc;n m&ocirc;n, đảm bảo c&ocirc;ng t&aacute;c đ&agrave;o tạo c&oacute; chất lượng cao g&oacute;p phần x&acirc;y dựng đời sống văn h&oacute;a của Thủ đ&ocirc; ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển.</p> <p style="text-align: right;">ĐĐN</p> <p><br /><br /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
Số lượt đọc: 1129 Ngày xuất bản: 10/19/2015 9:07:00 AM Quay trở lại